Få mer plats med isolering av vindsvåningen

Du fixar lätt och billigt mycket mer utrymme att bo på när du isolerar den outnyttjade vinden. Här visar vi hur du isolerar, sätter ångspärr och klär med gips.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 veckor
Pris
500 kr/m2

Intro

När bostaden känns för liten är det flera fördelar med att inreda vindsvåningen än att bygga ut villan åt ena eller andra hållet.

Det är först och främst mycket enklare och billigare än att uppföra en tillbyggnad med gjuten platta, nya väggar och nytt tak.

Men det är också mycket bekvämare eftersom allt arbete utförs inomhus, där du är oberoende av väder och vind, och varken trädgården eller några rum i huset behöver se ut som en byggplats medan du isolerar och inreder.

Även om inredning kan vara ett stort arbete så är det faktiskt relativt enkelt. Det omfattar ju inte annat än att isolera, täta och sätta upp några gipsskivor. Ja, du ska förstås också bygga en regelstomme för gipsskivorna - men det väsentligaste, dvs. den bärande konstruktionen, finns ju redan.

Innan du tar fram verktygen är det en del du ska undersöka. Du ska kontakta kommunens byggtekniska avdelning för att fråga om det finns några lokala planer som förhindrar ditt bygge. Kolla också med kommunen om vilka krav som aktuellt gäller för inredning av vindar. Det kan också löna sig att ta kontakt med en arkitekt eller byggnadsingenjör för att få en ritning gjord. Resultatet är säkert att du får ett bättre resultat och att utrymmet utnyttjas effektivare.

Du bör också ta kontakt med en rörmokare för att få värmerör framdragna, och en elektriker ska hjälpa dig med att dra kablar och sätta upp uttag och strömbrytare. Men resultatet blir att du får en större och skönare bostad.

Instruktion

01
Plats för isolering 6 Steg

Här är det nödvändigt att bygga på de gamla takstolarna så att vi får plats för cirka 300 mm isolering mot yttertaket. Påbyggnaden ger oss också möjlighet att få ett plant underlag för snedtaket.

Detta underlag skapar vi genom att först fästa brädlappar B på de gamla taksolarna C. På brädlapparna fäster vi sedan takreglar D som monteras på samma nivå. På så sätt får vi plats för tre 95 mm tjocka isoleringsskivor.

Senare fäster vi liggande monteringsprofiler K av stål på reglarna. Det är på dem vi senare skruvar fast gipsskivorna.

1

På undersidan av undertaket fäster vi avståndslister A mitt emellan de gamla takstolarna C. De 5 cm tjocka listerna ska se till att det finns luft mellan ioslering och underlagtak så att utrymmet kan ventileras.

2

På de två yttersta takstolarna C i bägge ändar av taket skruvar vi fast brädlappar B både upptill och nertill så att det blir 35 cm från taket till framkant på brädlapparna. De fyra brädorna används som mall när vi fäster resten av brädbitarna.

3

Mitt på de yttre takstolarna fäster vi en brädlapp B mellan de två första. Den justeras in efter ett snöre som vi har spänt mellan de andra två och två avståndsklossar. De behövs för att brädbitarna lättare ska hamna på rak linje.

4

Nu kan vi sätta tre likadana brädor B på var och en av de återstående takstolkarna C. Det är lätt att sätta brädorna på rätt plats eftersom vi har satt upp snören som stöd. Det ska finnas plats för en avståndskloss mellan snöret och brädan.

5

När brädorna B är på plats kan vi fästa takreglarna D i dem. Snörena har vi tagit bort för de behövs inte längre. Reglarna fästs kant i kant med brädorna. Till sist förstärker vi takreglarna med en brädbit på cirka var 60:e cm.

6

Dags att isolera. Vi skjuter in mineralull G mellan takstolarna. Genom att använda tre 95-skivor minskas risken för luftkanaler i isoleringen. Skivorna skärs så exakt som möjligt runt brädor och takreglar för att undvika köldbryggor.

02
Första gipsskivorna 7 Steg

När man isolerar med så mycket som 285 mm är det viktigt att det inte kan komma ut varm och fuktig rumsluft i isoleringen, för då kan fukten i luften kondenseras när den kyls ner.

Därför sätter vi upp plastfolie utanpå isoleringen, en ångspärr H, och är generösa med överlappningarna.

Utanpå ångspärren fäster vi de monteringsprofiler K som gipsskivorna ska fästas på. Profilerna fästs på var 45:e cm så att de 90 cm breda skivorna kan skruvas fast längs kanterna och mitt på. Tack vare profilerna kan man dra kablar mellan gipsskivorna och ångspärren. Gipsskruvarna når heller inte in i ångspärren.

1

Ångspärren H fästs på takreglarna D med häftklammer. Börja uppifrån med en vågrät våd och fortsätt med minst 20 cm överlappning mellan våderna. Genom att börja uppifrån ser vi till att ev. fukt på utsidan av folien kan rinna ner och ut på vinden.

2

Samtliga skarvar ska tejpas noga med godkänd ångspärrstejp J. Tejpa också noga överallt där t.ex. takstolar eller hanbjälkar går igenom ångspärren. Leta upp sprickor och hål och tejpa igen dem.

3

Monteringsprofilerna K skruvas fast utanpå ångspärren. Eftersom hanbjälkarna ska vara synliga sätter vi den första profilen previs under dem och en precis ovanför. Vi håller sedan 45 cm c/c-avstånd mellan profilerna.

4

Monteringsprofilerna K skruvas fast på takreglarna D med 38 mm stålgipsskruvar. De är mycket spetsiga och borrar sig lätt igenom stålprofilerna. Samma typ av skruv används vid montering av den yttre gipsskivan vid dubbla skivor.

5

Om det är nödvändigt monteras en extra profil K där stödbensväggen ska placeras. Var profilen ska sitta räknar vi ut med hjälp av den 30 cm höga spånskivan N som ska vara stomme i stödbensväggen bakom en gipsskiva.

6

Nu kan vi sätta upp de första gipsskivorna L i snedtaket med 25 mm skruvar som inte går in i ångspärren. Genom att börja nerifrån har vi hela tiden en skivkant att vila den övre skivan på. Den nedre raden skärs till i längd.

Den bakre skivan skruvas fast på var 40:e cm.

7

Vid gaveln viker vi ut folien och fäster den med ett par klammer på gipsskivan, så att vi kan sätta igång med att bygga upp en regelstomme för isoleringen. Vi avslutar snedtaket cirka 11 cm från gaveln, så att vi kan isolera hörnet optimalt.

03
En regelstomme 7 Steg

När de bakre gipsskivorna (första skiktet) har satts upp i snedtaket, kan det vara smart att lämna snedtaket och bygga upp en regelstomme på gaveln.

Den är som alla andra regelstommar relativt enkel. På golvet, i taket, mot snedtaket och runt dörrar och fönster sätts profiler. Därefter monteras lodräta profiler på var 45:e cm. Här bygger vi stommen så att vi får plats med 95 mm mineralull mellan gaveln och stommen och 45 mm inuti stommen. Avståndet till stommen från gaveln ska därför vara 10 cm. Vill du lägga på ytterligare isolering, flyttas stommen bara ut en bit.

1

Runt dörrar och fönster skruvas kantprofiler T. De är gjorda så att vi senare kan skjuta in en gipsskiva i den öppna änden, som ska vändas mot rummet. Profilerna har en spackelkant och den ska sitta mot fönstret.

2

Den första profilen R skruvas fast på golvet. Insidan placerar vi här 11 cm från gaveln och kortänden 2 cm innanför den kantprofil T, som skruvades fast på karmen. Använd en vinkel till att markera placeringen.

3

Nu fortsätter vi med en profil R i snedtaket. Den fästs längst ner i golvprofilen och ska fortsätta upp längs snedtaket. En lodrät profil S ansluts till profilen i snedtaket så att vi kan bygga en vägg i trekanten.

4

Hörnstolpen S vid dörröppningen låses fast i golvprofilen R, så att den hamnar 15 mm från vinkeln som utgick från kantprofilen T. Då får vi plats för en gipsskiva (13 mm) och spackelmassa (2 mm). Stolpen justeras lodrätt och fästs också upptill.

5

Vi skruvar också fast en profil R under kanten på hanbjälken. Den ena änden trycks in i prof len i snedtaket och därefter sätts en lodrät profil mellan den på hanbjälken och golvprof len.

6

På samma sätt byggs resten av stommen upp. Prof lerna R fästs i snedtaket och under hanbjälken. Stolparna placeras lodrätt, antingen ner till golvet eller till en vågrätt profil R1, som är en väggprofil som vi tagit bort skumplastlisten från.

7

De lodräta stolparna S sätts på plats. Stolparna placeras på var 45:e cm för att passa till de 90 cm breda gipsskivorna som här monteras stående. Stolparna kan skruvas fast med 13 mm skruvar eller låsas fast med fixertång.

04
Gaveln isoleras 6 Steg

Vi sätter upp isolering, ångspärr och gipsskivor på gaveln på ett något annorlunda sätt än i snedtaket.

Ångspärren placeras mellan den bakre och den främre gipsskivan och tejpas ihop med överlappningen, som hänger ut från snedtaket.

På så sätt sitter ångspärren ordentligt skyddad och det är lätt för oss att få den tät runt kontakter och rör.

Smygen förses med gipsskivor utan någon isolering, för sådan finns det ingen plats för. Ångspärren kan vikas runt fram till fönstret eller avslutas i regelstommen. I så fall ska gipsskivan i smygen mätas extra noga och primas ett par gånger innan den målas.

1

Gaveln ska isoleras i två omgångar. Först skjuter vi in 95 mm mineralull G mellan gaveln och regelstommen. Därefter fyller vi utrymmet mellan profilerna med 45 mm mineralull. Skivorna passar precis i storlek till avståndet mellan profilerna.

2

De första gipsskivorna L skruvas fast på profilerna med korta gipsskruvar. Här sätter vi upp dem liggande. På större ytor placeras de stående, eftersom bredden passar till avståndet mellan stolparna. Skivorna fästs på var 40:e cm.

3

Nu sätter vi ångspärr H även på gaveln. Först viker vi ner den ångspärr som vi har fäst i snedtaket och täcker resten. Alla överlappningar är minst 20 cm och de tejpas med ångspärrstejp J.

4

De yttre gipsskivorna M skruvas fast på var 20:e cm längs alla kanter och på var 30:e cm längs mittlinjen. Här har vi kommit fram till fönsteröppningen och vi låter skivan gå in en bit över den.

5

När skivan M har skruvats fast är det lätt att skära till den, så att den passar i form och storlek. Först sågar vi snett utifrån in till hörnet med sticksåg, därefter skär vi med vass hobbykniv längs kanten, bryter skyvan och skär loss bitarna.

6

Gipsskivorna i smygen sätts upp sist. En skiva skärs till i storlek och skjuts in i kantprofilen T innan den skruvas fast i regelstommen. Inåtvända hörn förstärks med profilen U medan utåtvända hörn förstärks med hörnskydd.

05
Stödbensvägg 7 Steg

Nu är det dags att sätta upp de sista yttre gipsskivorna i snedtaket. De sätts förskjutna en halv skivlängd för att vi ska slippa genomgående fogar och skarvar.

Eftersom vi sätter upp dem liggande får de inget stöd vid de lodräta skarvarna. Därför pressar vi in tunna plåtband bakom kortändarna på gipsskivorna i det yttre skiktet. Då kan vi skarva två gipsskivor och skruva fast dem med hjälp av plåtbandet. Det ger en mycket stark och hållbar fog.

Nertill avslutas snedtaket med en stödbensvägg (även om takstolarna inte har några stödben). Men vi tycker att det ser snyggt ut och ger plats för socklar.

1

De yttre gipsskivorna M fästs med 38 mm gipsskruvar på var 20:e cm längs alla kanter och på var 30:e cm mitt på skivorna. Skivorna förskjuts en halv skivbredd i förhållande till de bakre skivorna L. Vi börjar med en hel skiva under hanbjälken.

2

De lodräta skarvarna förstärks med plåtband X. Det skjuts in bakom kortänden så att halva bredden täcks. Därefter skruvas gipsskivan fast i plåtbanden. När nästa skiva sätts upp skruvas den också fast i plåtbandet.

3

Vid hanbjälkarna skär vi ut i gipsskivan M genom att först fästa den tillfälligt och sedan markera för hanbjälken. Därefter tas skivan ner, finsågas och skärs, sätts upp och skruvas fast innan små hål täcks med småbitar.

4

Trekantlisten F är första steget när vi reser stödbensväggen. Det sitter redan en monteringsprofil bakom de första gipsskivorna, och nu kan vi med en spånskivebit placera listen på rätt höjd och fästa den med gipsskruvar.

5

Lodrätt under trekantlisten F fäster vi en regel E på golvet. Vi ser till att få en tät ångspärr genom att dra ut plasten på golvet innan vi skruvar fast regeln.

6

Nu kan den bakre skivan N i stödbensväggen skruvas fast på listen F och regeln E. Det är en 30 cm bred melaminklädd spånskiva, som vi köpte billigt i fyndavdelningen på byggvaruhuset.

7

Nu sätter vi fast den yttre gipsskivan M på stödbensväggen. Vi har sågat till 31 cm breda remsor, och de ska täta och spacklas både upptill och nertill. När väggen är klar kan sockellisterna lätt skruvas fast i den dolda spånskivan.

06
Spackla och måla 5 Steg

Vi stryker alla gipsskivor med en primer innan vi spacklar igen skruvhål och kanter. Primern ser till att gipsskivorna inte suger ut fukten ur gipsspackelmassan.

Det finns två skäl till att spackla. Det ena och naturligaste är att spackelmassan döljer skruvhuvuden och ger en plan vägg. Det andra är att spackelmassan förvandlar gipsskivorna till en sammanhängande enhet, som blir mycket stark och sällan spricker.

Därför ska man alltid vara noggrann och fylla hela spackelkanten, lägga dit en armering i form av papper och sedan göra ytan plan.

1

Alla raka kanter på gipsskivorna fasas av innan vi spacklar. Vi drar en vass hobbykniv snett längs gipsskivekanten och skär bort cirka 5 mm. Då får vi plats för gipsspackelmassan.

2

Skarvarna armeras med självhäftande armeringstejp av glasfiber. Den ska bara tryckas fast tvärs över skarven. Yrkesmålare föredrar att använda armering av papper som trycks ner i massan. Men det är lite svårare.

3

Skarvarna fylls med gipsspackelmassa i flera omgångar. Först pressas massan ner genom armeringstejpen, och sedan fyller vi hela springan mellan skivorna. Vi spacklar i omgångar och drar till sist ut med en 15-30 cm bred spackel.

4

Båda sidorna av hörnskyddet V ska spacklas igen. Spackeln dras uppåt och neråt längs kanten på hörnskyddet medan massan fördelas. Även nu ska massan läggas på i flera omgångar.

5

Inåtvända hörn fylls med akrylfogmassa som är mer elastisk än gipsspackelmassa. Fogen slätas ut med fuktig fogsticka eller silikonspackel.

TIPS: Vi väntar med akrylfogen tills allt annat är klart. Den kan inte slipas.

Material

• Avståndslister (A), 50 x 50 mm sågat trä
• Brädlappar (B), 25 x 100 mm sågat trä
• Takreglar (D), 45 x 70 mm hyvlat trä
• Golvreglar (E), 45 x 45 mm hyvlat trä
• Trekantlister (F), 33 x 33 mm hyvlat trä
• Isolering (G), 45 och 95 mm mineralull
• Ångspärr (H)
• Ångspärrstejp (J)
• Monteringsprofiler (K), 25 mm
• 13 mm gipsskivor (L + M), 90 cm breda
• 16 mm spånskiva (N), 30 cm bred
• Sockellister (P), 15 x 70 mm
• Golvregel av stål (R), 45 mm
• Reglar av stål (S), 45 mm
• Kantprofiler (T), 13 mm
• 50 x 50 mm vinkelprofil (U)
• Hörnprofil (V)
• Plåtband (X)

Dessutom:
• Skruvar, 5 x 70 och 4 x 50 mm
• Gipsskruvar, 25 och 38 mm
• Plåtskruvar, 13 mm
• Vävtejp
• Gipsputsbruk
• Gipsspackelmassa
• Akrylfogmassa
• Häftgrundfärg (ev.)
• Alkydfärg (i smygen)
• Väggfärg/akrylatfärg
• Häftklammer

Tidsförbrukning

Räkna med en månad.

Pris

Cirka 500 kr/kvadratmeter

Svårighetsgrad

Med dessa anvisningar i handen - och viss erfarenhet av att snickra - ska du inte dra dig för att inreda din vindsvåning.

Ritning

Isolera snedtaket och gaveln

Att förvandla en tom vindsvåning till en varm och ombonad bostad handlar främst om att bygga upp täta och varma väggar där det innan var ett tunt tak och en kall gavel. Konsten är att bygga en regelstomme för vägg och snedtak så att de får släta ytor.

Isolera snedtaket och gaveln

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolera tak