Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Korrekt konstruktion av gipstak: så gör du

Skriv ut Spara artikel

Den korrekta konstruktionen av gipstaket säkrar både ett bra resultat utan synliga skarvar och ett tak, som håller värmen och fukten på plats.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
80 kr/m2

Intro

Gipstakets konstruktion

Det är lätt att bygga ett gipstak, även om kraven på konstruktionen har blivit hårdare de senaste åren. Idag ska gipstakets konstruktion, när det vänder upp mot isoleringen t.ex., byggas med en helt tät ångspärr.

LÄS OCKSÅ: Montera gipsskivor

Gipstak med ångspärr

Många hus vittnar om att man förr i tiden inte tog ångspärren seriöst. När man bygger gipstak idag vet man att en helt tät ångspärr är viktig för att hindra husets varma luft från att läcka ut, och för att säkra konstruktionen mot fuktskador. Men med nutidens isoleringstjocklekar gör en felaktigt uppsatt ångspärr i gipstaket mer skada än nytta. Är det små hål i en i övrigt tät yta koncentreras flödet av fuktig luft dit, och då ökar risken för kondens. Förbättrar du isoleringen bör du därför ofta även förnya ångspärren i gipstaket.

Gipstak i badrummet

I våtrum som badrummet ska konstruktionen av gipstak göras lufttäta för att förhindra att varm och fuktig luft strömmar upp. Då gipstak i badrummet oftast sitter så högt att det inte räknas som våtzon finns det inga direkta krav på våtrumsgips. Men skivorna och skarvarna ska vara lufttäta.

Mycket bättre utrustning än tidigare

Du kan tryggt kasta dig in i arbetet med att bygga gipstak, då dagens material och verktyg har blivit så mycket bättre. Du kan därför bygga ditt gipstak enligt konstens alla regler – bättre och mycket tätare än vad de bästa hantverkarna kunde prestera för några år sedan med den tidens material.

 • Bättre ångspärr i gipstaket: För det första använder vi idag kraftiga, sega plastdukar, som inte går sönder alls lika lätt som äldre ångspärrar av papp och metallfolie.
 • Tätare: För det andra har du en massa nya och förbättrade produkter som hjälper till att göra ångspärren tät på alla kritiska ställen – tätningskragar, fästmassa, specialtejp och mycket mer.
 • Bättre verktyg för montering av gipstak: För det tredje, och väl så avgörande: du kan få verktyg som gör arbetet betydligt enklare och därför även hjälper till att göra resultatet bättre.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Skivlyft för endast 200 kr

Rätt redskap till arbetet

Det lönar sig alltid att investera i bra material och förnuftiga verktyg när innertaket ska på plats. De underlättar arbetet enormt och utan dem finns risk att det inte blir tätt.

Material till en tät ångspärr: 0,2 mm PE-plastfolie, specialtejp, kragar för genomföringar, fästmassa och täta dosor för lamputtag.

Verktyg: Skivlyften hjälper dig enormt och är billig att hyra. Tack vare den kan du ensam få upp gipsskivorna till taket och fästa dem.

Verktyg: Gipsskruvdragare som använder skruvar på band gör det lättare att fästa skivorna. Köp annars djupstopp för gipsmontering.

Verktyg: Magneter som du sätter i takdosorna så att du kan hitta dem när gipsskivorna är på plats. Då kan du arbeta utan att skada ångspärren.

Därför är ångspärren så viktig

 • Varm luft suger till sig fukt som kondenserar när luften kyls ner.
 • Om avkylning sker i en byggnadsdel där fukten inte snabbt nog ventileras bort resulterar det i fuktskador.
 • Ju tjockare isolering, desto större är temperaturskillnaden mellan den varma och kalla sidan av isoleringen, och ju större är risken för fuktskador.
 • Du är inte lagligt förpliktigad att ha ångspärr, men den hjälper!

I gamla hus är det inte så viktigt med en ångspärr - så länge man inte tilläggsisolerar. Gamla hus har tunnare isolering och den varma rumsluten avger inte sin fukt i väggarna. Men hus som har till-läggsisolerats och moderna villor har en ganska tjock isolering och då är det viktigt med en ångspärr. Det är också viktigt att ångspärren sätts upp korrekt och att den förblir tät. Annars är det stor risk att fukt letar sig ut i vägg- och takkonstruktionen, där det finns risk att den medverkar till mögelbildning och fuktskador.

Instruktion

Underlaget

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

När familjen i denna vill beslöt att sätta upp gipsskivor som innertak valde man också att ta bort den gamla takpanelen. Först då blev det möjligt att ta bort den gamla ångspärren och ersätta den med en ny och tät folie.

När både takpanel och ångspärr har tagits bort blottläggs glespanelen. Den sitter så plant att den inte behöver åtgärdas annat än att fästas ordentligt i takbjälkarna. Mät avståndet mellan brädorna och kom ihåg det. För det avståndet ska användas när du fäster skruvar i rader i gipsskivorna.

Det är nu elektrikern ska komma och montera nya lamputtag i taket och dra fram kablar till dem.

1

Den gamla glespanelen kollas med ett långt vattenpass. Den ska vara plan och helst också vågrät, för om panelen inte sitter bra kommer inte gipsskivorna att sitta snyggt. Små skevheter kan justeras, men är den mycket ojämn bör den ersättas.

2

Skruva fast den gamla glespanelen med 5 x 60 mm träskruvar. Det är extra viktigt om panelen har monterats med spikar för då kan den lätt ge med sig av gipsskivornas tyngd. Små ojämnheter an justeras med klossar eller brickor.

3

Med snörslå gör du ett streck på glespanelen tvärs över rummet. Strecket anger kanten på den första gipsskivan (den har du mätt dig fram till). Det är bättre att börja på mitten och skära längs väggarna, för de är sällan vinkelräta.

4

Elektrikern drar fram kablar och fäster dosor i taket. De ska placeras så att de precis går igenom de övre gipsskivorna, så här krävs lite mätning.

5

Kablarna rullas ihop i dosorna och en magnet placeras i varje dosa. De gör det möjligt att finna dosorna när de undre gipsskivorna har monterats och döljer dem. Det röda kritstrecket till höger markerar den första gipsskivan.

Ångspärren

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Den gamla ångspärren i denna villa hade alla klassiska fel. Den hade satts upp slarvigt så att den var skrynklig, våderna överlappade inte varandra, den slöt inte tätt mot ytterväggarna och den var trasig vid varje lamputtag.

Med tilläggsisoleringen hade vi också skaffat material som skulle göra det lättare att få det tätt. Men det är lika viktigt att använda rätt teknik när de långa våderna av den åldersbeständiga byggfolien sätts upp. Det bästa är att fästa den längs ena kanten först och sedan släta ut den och fästa den andra kanten. Folien finns ofta i två bredder, 140 cm resp. 270 cm - ju bredare desto bättre, för då går det snabbt att täcka taket.

1

Den första våden sätts upp som en gardin tvärs över rummet. Skär först till folien så att den är 15 cm längre än rummet i varje ände. Fäst folien på var 30:e cm 240 cm från väggen. Då överlappar den 20 cm i taket och hänger ner 10 cm på väggen.

2

En tjock sträng folielim klickas ut på väggen precis under glespanelen längs de väggar som den första våden ska fästas på. Vänta med resten av rummet för annars torkar limmet.

3

Nu ska våden häftas fast på gles-panelen. Det är viktigt att den ligger så slätt som möjligt. Börja mitt på den ”gardin” som hängts upp och pressa upp folien mot taket undan för undan medan du fäster den. Stoppa 5 cm från väggen.

4

När hela våden är på plats trycks kanten in i limmet. Pressa in folien i vinkeln mellan vägg och tak. Det är extra viktigt att folien sitter i vinkel för att inte skadas när gipsskivan sätts upp.

5

Nästa våd sätts upp på samma sätt. Först längs ena kanten i mitten av rummet och sedan längs väggen. Överlappningen ska vara minst 20 cm och kanten ska förstås ligga på en bräda så du får mothåll när du tejpar längs kanten.

6

Samtliga klammer ska täckas av ångspärrstejp. Den långa raden av tättsittande klammer längs kanten kan tejpas över med en lång remsa. Övriga klammer täcks av bitar som du klipper till.

7

Nu ska lamputtagen tryckas igenom folien. Skär först ett litet kryss i plastfolien så att den kan pressas upp runt dosan och tryck sedan en uttagskrage över dosan. När den är på plats dras skyddspapperet bort och lappen klistras fast.

De övre skivorna

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Om du har ett par medhjälpare kan ni sätta upp 120 cm breda gipsskivor i taket utan en skivlyft. Utan medhjälpare måste du ha en lyft. Du kan själv lägga en skiva på lyften och sedan styr du lyften så att den står rätt och hissar du upp skivan på plats. Medan lyften håller skivan skruvar du fast den.

Börja mitt inne på taket med den första skivan. Du kan markera placeringen med små plywoodbitar längs ditt streck. När den första skivan rättats till och skruvats fast går det lätt att sätta upp resten. Undvik att börja med en skiva som ska förses med hål för lamputtag.

1

Den första skivan ska sättas mitt i taket. Styr lyften tills den står under plywoodbitarna. Den första biten sätts 235 cm från ena kortväggen och den andra 240 cm längre bort. Då kan du styra skivan på plats mot bitarna.

2

Skivan skruvas fast i glespanelen med 30 mm gipsskruvar för trä. Med en skruvdragare för bandskruv går arbetet synnerligen snabbt.

TIPS: Markera med blyertsstreck på skivan var glespanelen sitter.

3

Nästa skiva lyfts upp och skruvas fast i förlängningen av den första. Skjut in skivan mot kanten och plywoodbiten så att den sitter i rak linje.

TIPS: Lägg skivan på lyften så att ena änden kommer upp först och trycks på plats.

4

Nästa skivrad sätts upp så att skarvarna mellan kortändarna förskjuts i förhållande till den första raden. Det löser du ofta genom att börja med den bit du har tagit bort från sista skivan i första raden.

5

Hålen för dosorna sågas i de övre gipsskivorna innan de sätts upp. Mät till centrum av varje dosa från föregående skiva och borra hål i gipsskivan med 80 mm hålsåg. Hålet är lite större än dosan och då är det ingen risk att kragen på den skadas.

6

Skivorna längs väggarna skärs något för smala. När du har mätt noga längs hela skivlängden drar du bort 3-4 mm. Det är för att skivan inte ska skada den mycket noggrant fastsatta ångspärren.

7

När du har satt upp samtliga skivor skär du av ångspärren. Sätt ett nytt blad i kniven och skär så noga som möjligt längs kanten på gipsskivan i taket. Nu är den nya ångspärren skyddad.

De undre skivorna

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

De undre gipsskivorna i taket ska förskjutas så att det inte bli genomgående skarvar - varken längs långsidorna eller kortsidorna. Det försvagar taket och ökar risken för skador.

Den första skivan i det undre lagret sätts därför upp en glespanelbräda från de längsgående skarvarna, och återigen ska du dra streck för monteringen. Det är smart att också nu använda klossar att styra skivorna mot.

De skivor som sätt upp till sist mot väggarna ska vara 2 mm smalare än utrymmet. Då minskas risken att kanten skadas när skivan sätts upp. Monteringen avslutas med en tät akrylfog mellan skivan och väggen.

1

Den första av de undre skivorna sätts upp mitt i rummet. Kritstreck och klossar markerar placeringen. Skivorna ska förskjutas en bräda i sidled. Här är det 40 cm centrumavstånd mellan brädorna. Det får gärna markeras på de övre skivorna.

2

Kortändarna förstärks med bandstål om det är mer än 30 cm centrumavstånd mellan brädorna i glespanelen. Bandstålet klipps i lagom långa bitar och skjuts halvvägs in över skivan som monteras.

3

Skivorna närmast väggen lyfts först upp på väggsidan eftersom små ojämnheter längs eller på väggen lätt kan skada den ömtåliga, skurna kanten.

TIPS: Om skivlyften inte kommer åt kan du hålla skivan på plats med ett par klossar.

4

Nu ska du leta reda på de dolda dosorna i taket. Det gör du med magnetverktyget. När du för sökaren i närheten av dosan registrerar delarna varandra. Sökaren sätter sig exakt under dosan. Markera centrum med en penna.

5

Hålet till dosan borras med 67 mm hålsåg. Stå en bit från hålsågen för det dammar rejält (eller använd skyddsglasögon). Etersom du bara ska borra igenom en skiva ska du inte trycka hårt för då går hålsågen in i kablarna.

Material

Till ett rum på 3,5 x 6,8 m:
• 0,2 mm ångspärr
• 4 tuber folielim
• 4 kragar till takdosor
• Skruvar till glespanel, t.ex. 5 x 60 mm
• 19 gipsskivor, 120 x 240 cm
• Gipsskruvar på band, 30 och 41 mm till trä och 41 mm till stål

Specialverktyg
• Skivlyft (hyrs)
• Gipsskruvdragare (hyrs/köps)
• Ev. magneter till att hitta takdosor ovanför gipsskivorna
• Häftpistol för ångspärrsfolie

Tidsförbrukning

1 vecka.

Pris

Cirka 2 000 kr för 26 m2.

Svårighetsgrad

Med rätt material, rätt verktyg och tillräcklig kunskap om jobbet får du lätt ett tätt och bra gipstak.

Video

VERKTYG: Så här använder du gipsskruvdragaren

Den kan bara en sak. I gengäld gör den det perfekt. Ska du sätta upp många gipsskivor kan du ställa in den för att sätta skruvarna på exakt rätt djup och därefter kan du arbeta blixtsnabbt. I den här videon kan du lära dig allt om maskinens inställningsmöjligheter och om hur du arbetar med den.

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TIPS: Hemmagjord gipshiss

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.

Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa

password_reset.form.password_is_changed

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggbeskrivningar: Korrekt konstruktion av gipstak: så gör du
Totalt pris: null purchase.price.currency
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kronor
  • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
  • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka