Här ligger veden bra

Bygg en vedbod där det finns plats för den torra veden, och den som ska torka ytterligare ett år. Eller använd beskrivningen till att bygga ett skjul för cyklar, redskap och gräsklippare – eller vad du vill använda det till.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
9000 kronor

Intro

Här har du en vedbod som hjälper dig att alltid ha torr ved. Boden eller skjulet innehåller tre rum: ett för torr ved, ett för ved som ligger på tork ytterligare en vinter och slutligen ett tredje rum, där du kan sätta cyklar, barnvagn, gräsklippare eller redskap.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett läckert halvtak över vedtraven

Instruktion

Grundstommen i skjulet kan användas till en mängd ändamål. Du kan ju klä in den sista sidan och sätta in en dörr. Du kan lägga ett annat tak och du kan öka storleken så att skjulet förvandlas till en carport - eller göra det mindre för förvaring av enbart redskap, grill eller gräsklippare.

Det borde vara möjligt att bygga detta skjul på en helg, om du inte tar för många kafferaster. Men du måste ha planerat jobbet i förväg och du ska ha allt material hemma.

Det är en klar fördel om du målar allt som ska målas innan du sätter igång bygget.

Slutligen: eftersom boden är på endast cirka 8 kvadratmeter krävs inte bygglov, men du ska göra bygganmälan hos kommunen.

Först en hörnstolpe

Vi har inte tänkt att lägga golv i skjulet, men veden kräver luft och därför ska den staplas på pallar. Det blir också pallarna som bestämmer måtten och vi beslutar att låta skjulet bli 172 cm brett. Då blir det också ett taksprång som skyddar veden mot regn.

För att få plats för tre rum i skjulet - och för att få måtten att passa med bredden på takplåten - gör vi skjulet 401 cm långt. Du bestämmer förstås själv hur brett och långt ditt skjul ska vara.

Marken är sandig och därför gräver vi ner stolpar i stället för att använda plintar. Vi gräver ner dem 90 cm och hoppas att slippa problem med tjälen.

1

Mät och markera. Skjulet ska stå parallellt med häcken och vi ska ha plats för två pallar på bredden. Den blir därför 172 cm och vi bestämmer längden till 401 cm. Vi markerar måtten på gräset.

2

Den första hörnstolpen (A) grävs ner cirka 90 cm i den sandiga marken. Hålet grävs för hand men vi har stor nytta av en jordborr som lätt tar sig ner.

3

Stolpen ska stå lodrätt. Det måste kontrolleras flera gånger att sidorna är vinkelräta mot varandra. Därefter fyller vi på jord ev. blandad med lite torrcement. Jord och grus stampas hårt.

Övriga stolpar

När du har fått ena hörnstolpen på plats, är det dags att gräva ner resten. För att få dem att stå där de ska, är det lättast att använda en mall - och en sådan gör du av en lång bräda. På den markerar du var stolparna ska stå.

Men du ska också se till att stolparna hamnar på rak linje på både framsidan och baksidan. Därutöver måste du kolla att hela skjulet blir vinkelrätt, och till det använder du 3:4:5-regeln, som vi förklarar närmare här till vänster.

När stolparna står på plats bör du fixera dem genom att fästa några långa snedsträvor mellan dem.

1

Markera stolparnas placering på en lång bräda. Då blir det lätt att placera stolpen i den andra änden av skjulet på rätt plats och sedan markera för stolparna mellan de två yttersta. Med en lina checkar vi att stolparna står på rak linje.

2

De övriga stolparna (A) längs framsidan sätts på plats. De justeras in längs en lina och avståndet mellan dem kollas mot den mall, som redan är klar. När hålen har grävts och stolparna satts ner stampas jorden hårt runt dem.

3

Fortsätt med de korta stolparna (B) som ska stå längs baksidan. Men först mäts noga med 3:4:5-regeln så att hörnstolpen hamnar rätt. Här använder vi en vinkel gjord av ett par brädor. Med 3:4:5-regeln får du exakt placering.

4

Markera för hammarbanden (C) på de två stolpraderna. Här ska det vara 2 m upp till underkant längs framsidan och 185 cm längs baksidan. Vill du ha ett brantare tak höjs avståndet till förslagsvis 240-250 cm längs framsidan.

Hjälpskruven placeras 2 m ovanför marken och hammarbandet läggs upp på den.

5

Fixera stolparna. Även om stolparna står rätt stadigt och du har stampat hårt runt dem, så kan de rubbas. Lås dem därför med snedsträvor när du är säker på att de står lodrätt åt två håll.

Hammarband

Börja med att kapa stolparna innan du bygger vidare. Här ska de främre stolparna vara 212 cm och de bakre 185 cm. Kommer det mycket snö bör de främre vara högre, så att snön lätt glider av taket.

Du kan skruva ihop alla delar med beslag, men det blir snyggare och starkare om du också fogar träet med bladfogar.

Här använder vi bladfogar för att fästa hammarbanden på både den främre och den bakre stolpraden. Takbalkarna (F) ska förses med ett litet urtag i varje ände, så att de kan sänkas ner över hammarbanden. Monteringen av takbalkarna förstärks med byggbeslag i bägge ändar.

1

Gör urtag för hammarbanden i stolparna. Urtagen ska göras på stolparnas utsidor och de ska vara 45 mm breda och 120 mm höga. Då kommer hammarbanden att sticka upp 25 mm ovanför stolparna.

2

Lyft upp hammarbandet. Det är exakt så långt att det går från utsidan på ena hörnstolpen till utsidan på den andra hörnstolpen.

3

Markera för urtagen i takbalkarna (F). De är här 210 cm långa och ska sticka ut 23 cm utanför det främre hammarbandet (C). Den del som sticker ut görs lite lägre för vi sågar bort 2 cm från den.

4

Såga urtag i takbalkarna (F). Såga så noga du kan med sticksågen. Låt sulan vila mot träet så att bladet inte drar snett. Det lilla urtaget på den översta takbalken ska passa över en stolpe.

5

Fäst vinklar på de två hammarbanden (C). På det främre hammarbandet fästs vinklarna så att de hamnar på ena sidan av varje takbalk. På det bakre hammarbandet sätts beslagen så att de hamnar på den andra sidan av balkarna.

6

Lägg takbalkarna (F) på plats. Urtagen i balkarna ska nu passa över de två hammarbanden. Vi fäster också vinkeljärn på ena sidan av balkarna i framkant. I den andra änden placeras beslagen på andra sidan balkarna.

Takbalkarna placeras så att varannan sitter över en stolpe.

7

Skruva fast takbalkarna i vinkeljärnen. Använd 5 x 40 mm beslagsskruvar men inte i de två hål som sitter nederst längs balkens långsida. Dra ev. i en 5 x 90 mm skruv snett ner i hammarbandet från den andra sidan.

Förbered för taket

Snickra ett stöd som håller den långa takfotsbrädan

En kort regel och en brädstump håller uppe den långa takfotsbrädan i den ena änden medan du skruvar fast den i den andra. På så sätt kan du hantera den utan medhjälpare.

Takbalkarna behöver inte kapas förrän du har skruvat fast dem, och var de ska kapas markerar du lättast med snörslå.

Här behövs det fem sparrar, och de ska fästas i takbalkarna. Sparrarna är 45 x 70 mm reglar och de ska skruvas fast.

På framsidan av skjulet fästs en 25 x 200 mm takfotsbräda som avslutning på de utstickande takbalkarna.

Gavlarna kläs med fasadpanel och för att den ska få stöd fäster vi två tvärgående reglar vågrätt på varje gavel.

Mellan varje rum fästs armeringsnät, som också används till baksidan.

1

Mät och markera takbalkarnas (F) längd. Här ska det vara 19 cm från hammarbandet till kortänden av takbalkarna. Det går snabbt att markera var de ska kapas om du använder snörslå. Gör likadant i balkarnas ändra ände.

2

Montera de fem sparrarna (D). Förborra med 5 mm borr, 2,5 cm från kortändarna. Den främre och bakre sparren placeras 3 cm från ändarna på balkarna. Centrumavståndet mellan sparrarna är 47,5 cm - det passar fint till takplåten.

Sparrarna skruvas fast med en 5 x 90 mm skruv i varje takbalk.

3

Fäst takfotsbrädan (G). Lägg upp en takplåt, så att brädan hamnar på rätt höjd. Ovankanten ska ligga en smula högre än åsarna på plåten. Skruva fast takfotsbrädan med 5 x 90 mm skruvar i de utstickande takbalkarna.

4

Gör klart för fasadpanel. Fäst två vågräta stödreglar (E) med beslag mellan de två stolparna på varje gavel. Reglarna ska vara 50 x 100 mm (eller liknande). De vänds på högkant och fästs kant i kant med utsidan på stolparna.

5

Fäst armeringsnätet. Nätet används som baksida och delar dessutom upp skjulet i tre rum,. Till monteringen använder vi sex kabelklämmor per stolpe och de fästs med 5 x 40 mm kullriga skruvar.

Montera panel

Vi har bestämt att skjulets gavlar ska kläs med 22 x 120 mm spårfaspanel med not och spont. Vi fäster brädorna så att sponten pekar mot skjulets baksida. Om du gör likadant måste du ta bort sponten på den sista brädan så att den inte sticker utanför stolpen.

Det finns ingen anledning att korta av brädorna förrän du har monterat dem Se bara till att de sitter lodrätt och att det finns luft mellan brädorna och marken. Då kan du kapa dem när de har monterats. Det gör du snabbt och lätt med sticksåg eller cirkelsåg. Det gör inget om det slås bort några flisor. Brädorna täcks ju upptill av vindskivorna.

1

Förborra i fasadpanelen (K) för skruvarna, som ska sitta 35 mm från notkanten och hamna mitt i stödreglarna. Borra hålen med 4,5 mm borr. Hålen i reglarna kan du vänta med.

Mät på en bräda och förborra så att du kan använda den som mall vid monteringen.

2

Montera fasadpanelen. Noten vänds mot skjulets framsida, och på den första brädan har noten tagits bort. Men från hammarbandet och uppåt behövs noten för montering av de sista två små brädorna ut till takfotsbrädan.

Noten tas bort på den främre brädan, men inte hela vägen upp. Längst upp ska vi avsluta med två små brädbitar.

3

Lägg en regel under brädorna. Palla upp regeln så att den ligger vågrätt och håller rätt avstånd till marken. Palla upp den på flera ställen så att du inte råkar trycka ner den på mitten med en bräda.

4

Såga av panelen upptill. Dra ett streck längs ovansidan av sparrarna och såga sedan i strecket med sticksåg eller cirkelsåg. Håll sågplattan mot brädorna.

TIPS: Du kan fästa en bräda på panelen och föra sågen längs den.

Takläggning

Eftersom vi har gjort ett enkelt skjul hoppar vi över taksprång längs gavlarna. Som tak har vi valt stålplåt med anti-droppbeläggning på undersidan. Skivorna är 210 cm långa och kommer att sticka ut en liten bit från baksidan, så att regn- och smältvatten kan rinna bort. Det går åt fyra plåtar i bredd.

Antidroppskivorna har ett naket parti på 10 cm i ena änden, och det ska sticka ut från baksidan, där vattnet ska rinna bort.

Takplåten fästs med skruvar och de beställs tillsammans med plåten. Skruvarna har borrspets så du behöver inte förborra för dem i takplåten.

1

Lägg takplåtarna på taket så att en ås hamnar ovanför vindskivan (H). Eftersom vi väntar med att montera den, styr vi placeringen av plåtarna med en brädstump.

2

Sätt upp vindskivan (H). Den sågas till så att kortändarna blir lodräta när den har skruvats fast. I framkant skjuts vindskivan mot takfotsbrädan medan den baktill kapas 1 cm kortare än taket.

Vindskivan skruvas fast med 5 x 90 mm skruvar i sparrarnas kortändar.

3

Takfotsbrädan skyddas av en vattbräda. Här monterar vi en 19 x 100 mm bräda och den fästs med 4,5 x 60 mm skruvar i takfotsbrädan. Om du vill kan du i stället använda en metallprofil.

Vattbrädan sticker ut 5 mm över takfotsbrädan.

Material

100 x 100 mm tryckimpregnerat trä:

 • 4 stolpar (A) à 330 cm (ska kortas av)
 • 4 stolpar (B) à 300 cm (ska kortas av)

45 x 145 mm reglar:

 • 2 hammarband (C) à 401 cm
 • 7 takbalkar (F) à 203,5 cm

50 x 100 mm reglar:

 • 4 tvärstag (E) à 152 cm

45 x 70 mm reglar:

 • 5 sparrar (D) à 401 cm

25 x 200 mm sågat trä:

 • 1 takfotsbräda (G), 410 cm

19 x 125 mm sågade brädor:

 • 2 vindskivor (H) à 210 cm

22 x 120 mm spårfaspanel:

 • 32 fasadbrädor (K) à 240 cm

19 x 100 mm sågat trä:

 • 1 vattbräda (L), 410 cm

Dessutom:

 • 4 takplåtar med antidropp
 • Skruvar till takplåtsmontering
 • 8 mm armeringsnät
 • 22 byggvinklar
 • 4,5 x 40 mm beslagsskruvar
 • 5 x 90 mm träskruvar
 • 4,5 x 60 mm rostfria skruvar
 • 8 mm kabelklämmor
 • 5 x 40 mm kullriga skruvar
 • 8 vagnsbultar, 10 x 120 mm

Specialverktyg
Jordborr och bultsax

Tidsförbrukning

2 dagar

Pris

Cirka 9000 kronor

Ritning

Här är stommen

8 stolpar (A + B), 2 hammarband (C), 7 takbalkar (F), 5 sparrar (D) och 4 tvärstag (E) utgör stommen i skjulet, som sedan kläs utvändigt och förses med tak.

Här är stommen

8 stolpar (A + B), 2 hammarband (C), 7 takbalkar (F), 5 sparrar (D) och 4 tvärstag (E) utgör stommen i skjulet, som sedan kläs utvändigt och förses med tak.

 Här är stommen

Video

TEKNIK: Gjutna stolpar

Med stöttor får du dem helt raka, medan betongen härdar

Video

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

Video

TIPS: Palla upp panelbrädorna

Video

TEKNIK: Snörräta skruvar för kläder

Med en borrmall går det snabbt och blir helt rakt

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vedbod