Fyrkantig friggebod med diagonalt tak

Drömmer du om en lyxig friggebod med extra förvaring eller övernattande gäster? Och är du galen i sneda vinklar? Då är det här bygget något för dig. Friggeboden med den diagonala fasaden är knappt 4 x 4 meter.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
25.000 kronor

Intro

Det blir riktigt snyggt – och spännande för ögat att titta på – när du väljer att arbeta diagonalt i stället för “rakt fram” och med räta vinklar. Den här friggeboden är rätvinklig i grunden och har gott om räta vinklar, men också en del sneda. Det beror på det lite okonventionella taket, som ligger diagonalt på två hörnstolpar.

Konstruktionen gör fasaden “sned”, eftersom hörnstolparna är olika höga så att taket “lyfts” i det ena hörnet. Det kräver lite extra mätning och kapning med sneda snitt, men det är det verkligen värt!

Så här bygger du friggeboden

Friggeboden har en speciell konstruktion med en vinklad fasad och ett stort tak med lutning från den främre hörnstolpen till den som står diagonalt längst bak. Därför får du en stor ritning och 3D-modeller som förklarar hur de viktiga detaljerna är gjorda.

I byggbeskrivningen får du:

 • Ritning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Noggrann steg-för-steg-beskrivning
 • Komplett materiallista

Instruktion

01
Punktfundament 3 Steg

Friggeboden har byggts på ett punktfundament, eller punktgrund. Det består av en yttre syll av tryckimpregnerat trä, som monteras på stolpskor fastgjutna i betong i rör som grävts ner i marken.

1

Syllen monteras. Den består av 45 x 195 mm reglar, som kapas så att boden är knappt 4 x 4 meter, för att inte överstiga gränsen 15 kvm för en bygglovsbefriad friggebod. Syllen klossas upp på plattor, så att den får önskad höjd och är i våg. Tills den har fästs i stolpskorna fixeras den tillfälligt med ett par reglar för att hålla formen.

2

Golvreglar sätts diagonalt på den invändiga sidan av syllen. Reglarna placeras med 60 cm avstånd, cc 60, bortsett från de två i mitten, där avståndet bara är 40 cm. De stöttas av ett par tvärgående reglar som fästs i syllen.

3

Syllen med diagonala reglar är färdig. Det finns tre punktfundament på varje sida samt ett under var och en av de två understödjande reglarna.

02
Trästommen 3 Steg

Både bärlinor, sparrar och de stående stolparna på sidorna består av reglar. Bara den yttre bärlinan är gjord av tryckimpregnerat trä, resten är obehandlat trä som sitter väl skyddat.

1

Sätt stolpar i de fyra hörnen. Stolparna fästs i syllen med kraftiga vinkelbeslag. Snedsträvor sätts på båda sidor om stolparna, både uppe och nere. Stolparna är olika höga, så att taket blir högt i främre höger hörn och lutar bakåt, där stolparna är lägre. Stolpen längst ner mot bakre vänstra hörnet, diagonalt mot den högsta, är lägst.

2

Bärlina och sparrar monteras. Två bärlinor monteras - en mellan stolparna, som sitter med en regels höjd från änden på stolparna, och en som sitter i höjd med stolparnas överkant runt om. Den “yttre” bärlinan sitter på stolparnas utsida, så att taket går lite ut över ytterpanelen. Sparrarna monteras diagonalt mellan den högsta och lägsta stolpen och fästs vid den yttre bärlinan. Ett par tvärgående reglar stöttar under de längsta diagonala sparrarna och fästs vid bärlinan mellan stolparna.

3

Stående reglar sätts mellan stolparna på friggebodens sidor. De fästs vid syll och bärlina och bildar en stadig stomme att sätta fasadpanelen på.

03
Fönster och dörr 4 Steg

Två stora fönster sätts i för att släppa in mycket ljus i friggeboden. Det ena fönstret placeras på framsidan vid sidan om dörren, medan det andra fönstret placeras runt hörnet. På den andra sidan monteras två mindre fönster förskjutna mot varandra. En helglasad dörr ger också ett stort ljusinsläpp.

1

De stora fönsterna sätts i. Avståndet mellan de stående reglarna på sidorna anpassas så att det stämmer med storleken på fönsterna. Kortlingar sätts över och under fönstret och stående reglar under de stora fönsterna, som är dubbelt så breda som avståndet mellan de stående reglarna på resten av friggeboden. Fönsterna fästs med långa skruvar.

2

De små fönsterna sätts i. De är bara hälften så breda som de stora fönsterna, så här ska det bara sättas kortlingar ovanför och under fönsterna - det behövs inte några stående reglar ovanför fönsterna.

3

Dörren sätts i. Även här har de stående reglarna i trästommen placerats så att de passar till dörrens storlek. Dörren fästs med långa skruvar. Kolla alltid en extra gång när du sätter i en dörr att den sitter helt rakt, så att du inte får problem med att den eventuellt inte går att stänga.

4

Alla fönster och dörrar har satts i. Nu saknas bara tak, ytterpanel och trädäck framför och längs med friggeboden.

04
Tak med shingels 3 Steg

Takkonstruktionen består av sparrar som monteras diagonalt. Sparrarna stöttas underifrån i varje ände av en tvärgående regel. Ovanpå sparrarna läggs OSB-skivor som kläs med shingels av takpapp.

1

Sparrarna monteras diagonalt och skruvas fast i den yttre bärlinan. Sparrarna stöttas underifrån av en tvärgående regel som fästs i den inre bärlinan. Avståndet mellan sparrarna är här 75 cm.

2

OSB-skivor skruvas fast i sparrarna. Skivorna ska gå ut 3 cm över den yttre bärlinan runt om. De skruvas fast i sparrar och bärlina.

3

Lägg tagshingels efter att en taklist av aluminium satts över kanten runt om.

05
Klinklagd panel 4 Steg

Friggeboden ska ha en klinklagd panel gjord av tryckimpregnerade brädor. Det betyder att brädorna ska monteras med lite överlapp.

1

Brädorna till klinkpanelen sätts så att den översta brädan går lite över den underliggande brädan. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Ta de hela brädorna först och vänta med dem högst upp, som ska kapas med sneda snitt för att passa med takets lutning.

2

Vissa klinkbrädor kapas först efter montering, t ex här på framsidan under fönstret, där brädorna först sticker ut lite över kanten vid hörnet. Se till att skruvarna sätts så att de bildar raka linjer på fasaden - det ser mest harmoniskt ut.

3

Klinkpanelen blir fin att titta på från insidan också. Det är smart eftersom den här boden inte ska isoleras.

4

Täckbrädor sätts, som förutom att skydda skarvarna mitt på sidorna och hörnen även ger en snygg finish.

06
Golv och trädäck 5 Steg

Golvet inne i friggeboden läggs diagonalt tvärs över de underliggande, också diagonala, reglarna. Det kräver att ändarna kapas snett på alla golvbrädor, som läggs med fjäder och not. Framför boden och en bit ner längs den ena sidan byggs ett trädäck av tryckimpregnerat trä.

1

Golvbrädorna läggs. De läggs med fjäder och not och fästs i reglarna som ligger diagonalt mot syllen. Golvbrädorna läggs vinkelrätt mot reglarna, alltså även de diagonalt, så de ska sågas till med snett snitt i ändarna innan de kan läggas.

2

Brädgolvet är lagt. Det är en bra idé att stryka det en gång med någon ytbehandling innan det tas i bruk, då blir det mer tåligt, t ex en olje- eller såpbehandling.

3

Den grundläggande konstruktionen till trädäcket byggs. Reglarna fästs i den ena änden i balkskor som sitter på bodens syll. Reglarna fästs i den andra änden vid en bärlina med vinkelbeslag. Bärlinan har skruvats fast i stolpskor som gjutits fast i marken, precis som det också sitter gjutna stolpskor längs de yttre reglarna och under den långa regeln längs boden. Reglarna har klossats upp på plattor med en bit snedsågad regel som skruvas fast i regeln på rätt höjd. Det är viktigt att bygga en stabil trästomme, så att trädäcket inte börjar gunga när du går på det.

4

Trallbrädor läggs med ett avstånd på 5 mm. Använd t ex distanskilar för att försäkra dig om att få samma avstånd mellan brädorna. Sätt skruvarna på raka linjer - det ger finast finish.

5

Till sist sätts en täckbräda längs trädäckets framkant, så att stolpskorna inte syns.

Material

 • 95 x 95 mm tryckimpregnerade stolpar (till hörnstolpar)
 • 45 x 195 mm tryckimpregnerat virke (till yttre syll)
 • 45 x 95 mm reglar, både tryckimpregnerade och obehandlade (till invändig syll, bärlina, golvreglar, sparrar, understöd och stående reglar på sidorna)
 • 45 x 70 mm reglar (snedsträvor)
 • 12 mm OSB-skivor (till taket)
 • 19 x 100 mm brädor (till fasaden och som täckbrädor på fasad och hörnor)
 • 21 x 113 mm golvbrädor spontade av obehandlad furu
 • 19 x 100 mm trallbrädor (till trädäck)
 • Takfot av aluminium
 • Takshingels i moduler, svart
 • Takpappspik till shingels
 • 1 dörr med spröjs
 • 2 fönster med spröjs
 • 2 små fönster

Dessutom:

 • Torrbetong
 • Stolpskor
 • Balkskor
 • Vinkelbeslag
 • Diverse skruv, inkl. karmskruv och självborrande trallskruv
 • Distanser, 5 mm

Tidsförbrukning

2-3 veckor.

Pris

Ca 25.000 kr (fönster och dörr är återvunna)

Svårighetsgrad

Kapningarna är mer omständiga när du bygger diagonalt. Här gäller det att både reglar, golv och panel ska kapas med sneda snitt.

Ritning

Hörnstolparna har tre olika höjder (150, 250 och 350 cm), så att taket lutar från den högsta mot den lägsta. De två resterande hörnstolparna är lika höga.

Golvreglarna har placerats diagonalt och fästs i den inre syllen. Reglarna stöttas underifrån med tvärgående reglar som har fästs på den yttre syllen.

Hörnstolparna förstärks med snedsträvor. Hack för snedsträvorna sågas i sidan på de stående reglarna.

Den längsta sparren, som placeras diagonalt mellan två hörnstolpar, stöttas underifrån av tvärgående reglar som fästs i den inre bärlinan. Vid sparrens ändar sitter en tvärgående regel som fästs vid den yttre bärlinan.

3D-modell

3D-modell

Klinkbyggd friggebod med trädäck

Friggeboden har klinkbyggd träpanel och ett trädäck som har byggts runt det ena hörnet, så att det är uteplats på två av sidorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fasad med sneda sidor

Friggeboden med den sneda fasaden mäter knappt 4 x 4 meter och har ett stort tak som lutar från den främre hörnstolpen till den som diagnonalt står längst bak.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Diagonala golvreglar

Golvreglarna har satts diagonalt och fästs i den innersta syllen. Reglarna understöds av tvärgående reglar som har fästs i den yttre syllen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Snedsträvor stöttar hörnstolparna

Hörnstolparna stöttas upp med snedsträvor. Hack för snedsträvorna sågas i de stående reglarna på sidorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Den längsta takbjälken

Den sätts diagonalt mellan två hörnstolpar och understöds av tvärgående reglar som har fästs i den inre bärlinan. I ändarna har bjälken fästs i tvärgående reglar som har fästs i den yttre bärlinan.

Öppna 3D-modell

Video

Stolpsko gjuten i rör

Då får du enkelt stolpskorna i våg och i linje med varandra

Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

Skär enkelt genom takpapp

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Gäststuga