Rejäl och klassisk port in till trädgården

Så här bygger hantverkaren en rejäl port av plankor som håller i 100 år. Du får steg-för-steg-beskrivning, en utförlig materiallista och en ritning.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
3.800 kronor

En speciell metod används vid tillverkning av den nya dörren. Med hjälp av tvärslåar och spont i plankorna hålls dörren ihop utan spikar och skruvar.

Intro

Strilande regn, köld och värmeböljor har under ett par generationer pinat livet ur denna bräddörr. De fina brädorna har givit upp därför att de inte blivit tillräckligt väl underhållna.

Det är fråga om en dörr av enkel konstruktion, som dock en gång i tiden var mycket uppskattad av dem som dagligen använde den. Det avslöjas av den omsorg med vilken de kraftiga gångjärnen tillverkats. Ett elegant smidesarbete som inte bara är ändamålsenligt utan också estetiskt tilltalande.

En lyxig bräddörr

Dörren har suttit i en mur mellan en gård och en trädgård och behövs fortfarande.

En enkel kopia skulle kunna ersätta den: två tvärslåar och en snedställd regel som bildar ett klassiskt Z och förhindrar att dörrbrädorna förskjuts på ett sådant sätt att dörren blir skev.

Men det finns en finare variant av bräddörrar - en bräddörr med försänkta tvärslåar. Det betyder att de två tvärslåarna är något försänkta i dörrbrädorna i en grund ränna som går tvärs över dörren och att den snedställda regeln kan undvaras. Det ger en mycket elegant och stark konstruktion som man varken behöver spika eller skruva ihop. Förr krävdes stor yrkesskicklighet av hantverkaren för detta, men i dag kan de flesta med en handöverfräs lätt klara uppgiften.

Den gamla dörren hölls ihop av tre reglar som bildade ett Z. Den borde ha kunnat hålla i många år till, men tidens tand och dåligt underhåll tog så småningom livet av den. Men det finns dock delar av den gamla dörren som kan återanvändas, framför allt en del av de mycket fina handsmidda beslagen.

Lite bättre än den gamla. Genom att använda en metod med försänkta tvärslåar behöver man inte bygga upp ett Z på ena sidan. Dörren hålls ihop utan spik och skruv.

Instruktion

01
Dörrbladet spontas ihop 6 Steg

I princip är den metod vi här kommer att använda för tillverkning av dörren tillräcklig för att hålla ihop brädorna i dörren. Men för säkerhets skull väljer vi att också sponta ihop dem i en osynlig fog.

Sponten tillverkas av plywood. Genom att fräsa en not i kanterna på brädorna kan vi foga ihop dem med not, spont och lite lim.

Vi har valt plywood för att få en så stark konstruktion som möjligt - en spont tillverkad av en bräda kan lätt spricka och fläkas upp.

Limma snabbt

Limningen bör utföras relativt snabbt. Därför är det klokt att först testa materia- let genom att foga ihop dörren utan lim och se om alla bitar passar ihop som de skall. Om de gör det kan du tryggt limma och spänna ihop dörrbladet. Om inte måste du först justera så att dörren blir exakt som du vill ha den.

Inga limknektar

Det är bra om du här använder ett par limknektar, men det är inte absolut nödvändigt. Det går minst lika bra att använda kilar och vanliga tvingar (se bild 5).

Kilar har den fördelen att de med minimal kraftinsats ger ett mycket högt tryck. Det räcker därför att investera i några vanliga tvingar för den här uppgiften.

1

Lägg de sex brädorna i den ordning du vill ha dem. Varannan bräda är vänd så att kärnved möter kärnved eller splint möter splint i fogarna. Det ger det bästa resultatet när fukten orsakar rörelser i virket. Brädorna numreras tydligt så att du kan hålla ordning på dem under arbetet.

Vi valde furu av hög kvalitet till vår dörr. Andra bra träslag kan t.ex. vara lärk eller douglasgran/oregon pine för en dörr av det här slaget. Man bör inte kompromissa om kvaliteten.

2

Justera brädorna om det behövs. Även virke av hög kvalitet slår sig gärna lite på grund av att träet rör sig. På de långa dörrbrädorna kan detta knappast undvikas.

Om du vill att brädorna skall passa ihop exakt lägger du upp dem parvis och spänner fast dem. Såga mitt i skarven med en cirkelsåg förd längs en styrskena.

Om ojämnheterna är stora måste du eventuellt såga mer än en gång. Tänk på att 2-3 mm av dörrens totala bredd försvinner varje gång.

3

Brädorna fogas ihop med spont. Här använder vi en lös spont som fästs i fogen mellan två närliggande brädor. Att använda lös spont ger flera fördelar jämfört med att använda spontat virke. Dels utnyttjas det dyra träslaget bättre - man kan arbeta med exakt de bredder man vill ha på brädorna, dels kan sponten tillverkas av starkare material än det virke man använder.

En spont på en vanlig spontad bräda går lätt sönder, en spont av plywood är starkare.

4

Fräs noterna. Med en cirkelsåg kan man snabbt och lätt såga noter brädorna, men noterna kommer då att löpa i hela brädans längd. Vid fräsning - som visas här - kan man sluta en liten bit från vardera änden av brädan.

På det sättet döljs sponten helt när brädorna monteras ihop. Dessutom skyddas plywoodsponten mot väder och vind.

5

Dörrbladet sätts ihop på försök. Limningen av dörrbladet skall ske snabbt och därför spänner vi först ihop brädorna på försök.

Långa limknektar kan användas, men det blir billigare och bättre att spänna ihop brädorna med kraftiga kilar på ett arbetsbord. Tänk på att skydda arbetsbordet med papper när du sedan limmar dörren.

6

Lite pynt på dörren. På den gamla dörren var kanterna på brädorna rundade. På den nya dörren fräses V-formade spår med en notfräs i fogarna mellan brädorna på gångjärnssidan.

Spåren är i första hand att betrakta som ett sätt att bryta den stora ytan. Men spåren döljer också de springor som bildas när träet med tiden krymper lite.

02
Tvärslåar - ingen snedsträva 6 Steg

På två ställen fräses en ränna tvärs över dörrbladet med en sinkfräs. Spåren blir med denna fräs bredast i botten. Rännor och tvärslåar bör inte vara för breda, 8-10 cm är lagom. Vid större bredder ökar risken för att tväslåarna blir för smala och lösa när träet krymper. Rännan skall vara lite smalare i ena änden. En breddskillnad på 1-1,5 cm från den ena änden till den andra kan vara lagom. I 34 mm tjocka brädor passar en 12 mm djup ränna bra.

Fräs i vinkel

Tväslåar lika tjocka som rännorna är djupa räcker egentligen för att göra dörren stadig. I det fallet kan man göra dörren helt plan om man vill det. Här tillverkar vi tvärslåarna i samma tjocklek som dörrbrädorna och på baksidorna fräser vi därför ur tvärslåarna i samma vinkel som rännan har.

Eftersom dörren skall sitta utomhus snedsågar vi tvärslåarnas ovankanter så att vattnet kan rinna av. Nedtill fräser vi en liten profil som fungerar som droppkant. För säkerhets skull gör vi tvärslåarna lite längre än bredden på dörren.

Slå tvärslåarna på plats

När tvärslåarna är frästa och passar in bra slås de in från den breda änden av rännan med en träklubba.Använd inte våld men slå ändå med kraftiga slag.Träet är ganska elastiskt och tvärslåarna måste slås in tills man känner hårt motstånd när man slår. Använd inte lim.

1

Rännorna fräses ut mitt för gångjärnen. Rita ett streck där mitten av rännan skall vara och mät därifrån. Rännorna bör vara 8-10 cm breda och skall smalna något, så att de är 1-1,5 cm bredare på gångjärnssidan. I 34 mm tjocka brädor passar det bra med 12 mm djupa rännor.

Fräs med en 28 graders sinkfräs och styrskena. Fräs bort träet mellan spåren på fri hand med en notfräs.

2

Mät noga upp bredden på sponten på tvärslåarnas baksida och håll samma vinkel som kanterna har i den frästa rännan på dörren.

Rita upp dörrens bredd på tvärslåarnas baksida, men såga dem lite för långa. För över bredden på rännan på dörren till tvärslåarna så att vinklarna blir desamma. Sinkfräsen skall vara inställd på samma djup som vid fräsningen av rännan på dörren.

3

Innan tvärslåarna slås in på plats i rännan smörjs rännorna och baksidorna på tvärslåarna rikligt med grundningsolja. Slå in tvärslåarna med en träklubba tills de spänner fast ordentligt. Slå inte för hårt.

När tväslåarna sitter stadigt borras hål vid de två yttersta brädorna. Borra nästan men inte helt igenom dörren. Slå in oljeindränkta träpluggar av furu i hålen. Pluggar av bok ruttnar lätt.

4

Tvärslåarna sågas av så att de blir lika breda som dörren. Om dörren skall få plats i en fals i en dörrkarm eller en vägg måste man ta bort en del av tväslåarna en bit in på dörren på båda sidorna.

Det kan göras med en fogsvans eller ett stämjärn eller mycket exakt med handöverfräsen.

5

Såga till en skyddande vattennäsa av kärnveden från en av de brädor som blivit över. Fräs en droppränna på undersidan och montera näsan på dörren på den sida som är mest utsatt för regn.

Om näsan skall vara effektiv måste den fällas in i dörren på samma sätt som tvärslåarna. Såga spåret och vattennäsan i vinkel så att vattennäsan kan kilas fast. Fäst vattennäsan med en träplugg.

6

De övre ändarna på brädorna täcks. På en bräddörr som skall sitta utomhus är det ändträ som vänds uppåt mycket utsatt. Även om det målas uppstår det fina sprickor här där vatten kan tränga in i trävirket. Skydda därför ändträet med en täcklist av hårt trä.

Här har vi använt en mahognylist som limmas och skruvas fast med mässings-skurvar. Låt listen få ett överhäng på samma sida som vattennäsan.

Material

Till dörren

• 8 furubrädor à 215 cm, cirka 28 x 150 mm
• Plywood
• Mahognylist
• Mässingsskruvar
• Träpluggar
• Trälim (kan undvaras)

Till beslag

• Nya spikar och bultar (handsmidda)
• 2 restaurerade beslag

Tidsförbrukning

2 dagar

Pris

Till dörren: c:a 800 kr
Till beslag: c:a 3 000 kr

Ritning

Glöm allt om spik och skruv

Principen med spontade tvärslåar är lika enkel som elegant: Tvärs över dörren löper ett fräst spår som blir lite smalare i ena änden. Skillnaden i bredd är cirka 1-1,5 cm.

På baksidan av tvärslåarna har man fräst en spont som passar in i rännans breda ände. När tväslåarna slås in i rännan pressas de ihop något när rännan blir smalare än sponten, och på det sättet spänns dörren ihop utan att man använt en enda skruv. I princip kan dörren också fogas ihop utan lim.

Rännan i dörren är c:a 1–1,5 cm smalare vid A än vid B. När tvärslåarna slås in från B mot A spänns plankorna ihop.

Glöm allt om spik och skruv

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

Tips & Tricks

Brädorna vänds beroende på hur de är sågade

Kantsågade brädor
Det bästa virket för en plankdörr är kantsågade brädor ur sidoutbytet. De ger en betydligt stabilare dörrskiva och de bästa tvärslåarna. Vänd varannan bräda så att kärnved möter kärnved och splint möter splint.

Om du vänder alla brädorna åt samma håll kommer det vid rörelser i träet orsakade av fukt att bildas »ryggar» i skarvarna eftersom splinten krymper mer än kärnveden.

Plansågade brädor
Man kan naturligtvis också använda plansågat virke till en bräddörr, och sådant virke är lättare att få tag i. Men man måste då också vara beredd på att dörren inte blir lika stabil, och det betyder dessutom mycket hur brädorna vänds.

Brädor blir krumma då de torkar. Det kan inte undvikas. För att dörren inte skall bli bågformad är det bäst att vända varannan bräda så som teckningen visar. Träet rör sig i takt med årstidsväxlingarna, med det märks inte lika mycket när brädorna är vända åt samma håll. Inte ens mycket kraftiga tvärslåar klarar trycket från brädor som rör sig på grund av luftfuktigheten. Det är fråga om mycket starka krafter.

Plansågat virke skall ligga så att årsringarna vänds på varannan bräda.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar