Smart genväg med färdiga högskåp

Med lika delar fantasi och hantverk snickrar vi vidare på två smala högskåp. Resultatet blir en elegant garderob som utnyttjar utrymmet under snedtaket.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
3000 kronor

Intro

Vi tar en genväg när vi snickrar denna garderob. Uppgiften är att utnyttja utrymmet under snedtaket vid gaveln på ett optimalt sätt. I stället för att såga ut en mängd delar och sätta ihop dem till en måttanpassad garderob skaffar vi två standardskåp - smala högskåp.

Det sparar enormt mycket tid med sågning och tillpassning och de två högskåpen fungerar dessutom som solida stöd i konstruktionen. Vi placerar skåpen på lagom stort avstånd från varandra så att det bildas ett utrymme mellan dem. Detta utnyttjar vi till dels en lång hylla, dels en klädstång. Skåpen ställs på en hemsnickrad sockel och till den gör vi tre lådor.

Utrymmet ovanför skåpen utnyttjas också och för att skapa en helhet sätter vi skjutluckor framför utrymmet, vilket innebär att hela garderoben ser specialgjord ut.

Högskåpen är 50 cm breda och 195 cm höga. Därutöver använder vi fyra mdf-skivor på 122 x 244 cm, en bänkskiva och en del beslag samt skruvar.

Instruktion

01
Sockeln snickras och monteras 4 Steg

1

Placera sockelsidorna B så att de bildar tre lika stora rum A. Markera med hjälp av en vinkel för sidorna på bakstycket A och förborra innan du fäster dem med lim och 3,5 x 40 mm skruvar.

2

Toppskivan C1 monteras på sockeln. Börja med att limma och skruva fast den på bakstycket A. Låt den sticka ut 2 cm från bakstycket så att den går förbi sockellisten på golvet.

3

Toppskivan C1 fästs sedan på sidorna B, även här med 3,5 x 40 mm skruvar på var 25:e cm. Förborra och försänk skruvarna. Se till att sidorna står parallella och fästs vinkelrätt mot toppskivan.

4

Sockeln skjuts på plats. Kolla att den står vågrätt. Gör den inte det pallar du upp den med masonit eller plastbrickor. Fäst den sedan med ett par skruvar i sockellisten längs golvet.

02
Tillverka tre sockellådor 6 Steg

Lådorna kan göras mycket enkla. Såga ut delarna av mdf-skivan och limma samt skruva ihop dem.

Storleken ska anpassas så att det blir lite luft mellan lådorna och mellanväggarna (sidorna B). Under lådorna monteras 15 mm möbelrullar och lådframstyckena görs så breda att de tillsammans bildar en heltäckande skiva.

Samtliga skruvar försänks och spacklas över. Måla och montera handtag.

1

Förborra noga för skruvarna. Det är extra viktigt på lådframstycket G. Markera sidornas placering med vinkel så blir det lättare att dra i skruvarna på rätt ställe.

2

Skruvhuvudena ska försänkas så att du kan spackla över dem efteråt. Du kan försänka hålen med en försänkare i borrmaskinen.

3

Lådsidorna E fästs på bakstycket D med lim och 3,5 x 40 mm skruvar. Eftersom bakstycket ligger mellan sidorna är det nödvändigt att försänka skruvarna så att de inte skrapar emot sockeln.

4

Lådbottnen F sätts fast på sidorna E och bakstycket D med lim och skruvar. När sidor och bakstycke justeras längs kanten på lådbottnen hamnar de automatiskt i rät vinkel.

5

Rita streck på sidorna lådframstycket G, 12 mm från kanten innan du fäster det på sidorna E och bottnen F. Framstycket sitter kant i kant med ovankanten med sticker ner 10 mm under bottnen.

6

De 15 mm höga möbelrullarna fästs med 3,5 x 15 mm skruvar i hörnen under bottnen. Bakstycket D sitter plant med bottnen F. Framstycket sticker ner och minskar avståndet till golvet.

03
Skåpen monteras och sätts på plats 7 Steg

Nu är det dags att montera de två högskåpen, vilket knappast blir något problem då allt som behövs medföljer.

De två högskåpen sätts därefter på sockeln och ovanpå skåpen placeras en toppskiva.

När skåpen väl är på plats sätts också hyllorna upp och mellan högskåpen monteras en hylla och en klädstång.

1

När högskåpen har monterats ställs de på sockeln. Kolla noga att de får plats och att de står lodrätt. Sockelns toppskiva C1 ska sticka ut 7 cm från skåpens framkant.

2

Skåpen ska förankras med två-tre skruvar i väggen. Borra högt upp i skåpen genom bakstycket så att det blir märken på väggen. Ta bort skåpen och borra i väggen för pluggar. Eller fäst med skruvar.

3

Sätt tillbaka skåpen och fäst dem. Skruva genom skåpbottnen med 3,5 x 30 mm skruvar och i väggen kan du använda t.ex. 5 x 60 mm skruvar. Kom ihåg att sockeltoppskivan ska sticka ut 7 cm.

4

Toppskivan C2 ovanpå skåpen läggs på plats. Kolla först att den får plats.

5

Toppskivan C2 skruvas fast med 3,5 x 30 mm skruvar. Även toppskivan ska sticka ut 7 cm så att skenan till skjutdörrarna kan monteras.

6

Lådorna och hyllorna sätts på plats när du har skruvat fast handtag på lådframstyckena. Våra handtag sticker ut 3 cm, men det gör inget. Det finns plats under sockeltoppskivan.

7

Utrymmet mellan högskåpen inreds efter behov. Vi har en del mdflöver och sätter upp en hylla mellan skåpen med 4 små möbelvinklar. Under hyllan sätter vi en klädstång.

04
Skjutdörrar framför skåpen 6 Steg

Den största delen av skåpet, dvs. högskåpen och utrymmet mellan dem, täcks av skjutdörrar. Här är de 94 cm breda och överlappar varandra med 2,5 cm när de skjuts ut mot sidorna.

Höjden på dörrarna är avståndet mellan skjutdörrsskenorna upptill och nertill. Välj en komplett lösning med skena och rullar. Vår modell kan belastas med 25 kg och det är fullt tillräckligt.

1

Skjutdörrarna förses med försänkta beslag som påminner om skålar. Vanliga handtag duger inte eftersom de är i vägen för skjutdörrarna. Beslagen limmas fast i 8 mm djupa 40 mm hål.

2

Under varje skjutdörr fräses ett spår som ska glida över styrskenan. Spåret är 4 mm brett och 12 mm djupt. Upptill skruvas rullarna fast på dörrarnas baksidor med tillhörande skruvar.

3

Skjutdörrsskenan J fästs under toppskivan så att framkanten på skenan sitter kant i kant med toppskivan. Fäst med 3 x 15 mm kullerförsänkta skruvar (brukar följa med). Skruva på cirka var 20:e cm.

4

De stora skjutdörrarna H lyfts upp och hakas fast i skenan. Börja med den bakre dörren. Kolla att de hänger lodrätt och parallellt. Gör de inte det kan du justera placeringen med hjälp av beslagen.

5

Styrskenorna K skruvas fast på sockelns toppskiva C1, när de har skjutits in i spåren under varje dörr. Se till att dörrarna hänger lodrätt och skruva fast skenorna med 3,5 x 15 mm kullerförsänkta skruvar.

6

Anslagslisterna T sätts på sidorna så att de sticker ut 9 cm från högskåpets framkant. Den nedre täckskivan S skruvas fast på kanten av sockeltoppskivan C1 och döljer springan under dörrarna.

05
Skjutdörrarna till överskåpet 5 Steg

Ovanpå skåpen bildas ett utrymme som vi utnyttjar till överskåp. Vi sätter skjutluckor framför skåpen, och den vänstra snedsågas i samma vinkel som snedtaket. Luckorna glider i spårade lister som vi tillverkar av mdf.

Den övre listen görs av två 7 cm mdf-lister som limmas ihop. I denna list är spåren djupast och luckorna sätts i genom att först skjuta upp dem i den övre listen och sedan släppa ner dem i den undre styrlisten på skåpet.

1

I listerna L och M fräses spår med en 18 mm notfräs, 1 cm från båda långsidorna. I den övre listen M, som består av två ihoplimmade lister, fräses spåren 20 mm djupa. I den undre L är spåren 8 mm djupa.

2

Den övre spårlisten M skruvas fast i taket när den har kortats av. Den ska geringssågas för att passa mot snedtaket. Framanten på listen ska sitta i rak linje med framkanten på toppskivan C2.

3

Den nedre spårlisten L skruvas fast ovanpå toppskivan C2, så att den ligger kant i kant med toppskivan.

4

Luckorna N lyfts upp i spåren när den främre (vänstra) har sågats av i samma vinkel som snedtaket. När de har stängts ska vänster luckas högerkant sitta rakt ovanför vänster skjutdörrs högra kant.

5

Täcklisterna P och R skruvas fast så att de döljer spårlisterna och skenorna som bär skjutdörrarna. De två övre listerna sågas av snett för att följa snedtaket.

Material

16 mm mdf-skiva:
(Totalt 4 skivor à 122 x 244 cm)
• 1 sockelbakstycke (A), 25 x 181 cm
• 4 sockelsidor (B) à 25 x 56,4 cm
• 2 toppskivor till sockel och skåp (C1 + C2) à 65 x 183 cm
• 3 lådbakstycken (D) à 20,9 x 53,8 cm
• 6 lådsidor (E) à 20,9 x 55 cm
• 3 lådbottnar (F) à 55 x 57 cm
• 3 lådframstycken (G) à 23,5 x 59,4 cm
• 2 skjutdörrar (H) à 94 x 190 cm
• 1 spårlist, botten (L) till överskåp, 7 x 183 cm (längden anpassas)
• 2 spårlister, topp (M) till överskåp, à 7 x 150 cm (limmas ihop)
• 2 skjutdörrar (N) i överskåp à 25 x 94 cm
• 1 täcklist upptill (P), 4 x 150 cm
• 1 täcklist på mitten (R), 8 x 183 cm
• 1 täcklist nertill (S), 4 x 183 cm
• 1 anslagslist (T), 14 x 223,4 cm
• 1 extra hylla (U), 57 x 83 cm

Av skivresterna eller en limträskiva kan du såga hyllor till hemkontoret.

Dessutom:
• 2 högskåp à 50 x 58 x 195,2 cm
• 1 skjutdörrsskena (J) med rullar, 2 meter
• 2 vinkelprofiler, alu (K), à 1,5 x 20 x 20 mm
• 3 lådhandtag
• 12 möbelrullar, 15 mm
• 6 infällda skjutdörrshandtag
• 1 klädstång, 100 cm, med beslag
• 4 skarvjärn till extrahyllan
• Skruvar: 3,5 x 40, 3,5 x 30 och 5 x 60 mm
• Ev. pluggar för väggmontering
• Grundfärg och blank ytfärg

Tidsförbrukning

Du blir klar på ett par helger om du arbetar i etapper på ett metodiskt sätt.

Pris

Cirka 3000 kr. Du kan spara en tusenlapp om du snickrar allt från grunden.

Svårighetsgrad

Garderoben snickras med enkel teknik, men delarna ska sågas med stor precision.

Ritning

Upptill hänger varje dörr H i två beslag som rullar i den dubbla skjutdörrsskenan J. Beslagen skruvas fast på dörrarnas baksida (sidan in mot skåpet). Beslagens placering kan finjusteras tills varje dörr hänger lodrätt. Se även medföljande anvisningar.

Nertill styrs dörrarna av styrskenor K. Får du tag på T-profiler väljer du det, annars går det bra med L-profiler. Skenorna sticks in i spåren på de upphängda dörrarna innan de skruvas fast på sockelns toppskiva C1. Finjustera placeringen så att dörrarna hänger lodrätt och parallellt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skåp