Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bygg hallen utanpå huset

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Tycker du att hallen är för liten. Gör då som vi: bygg en ny hall utanpå huset. Då får du plats för alla ytterkläder, väskor och skor. Konstruktionen är enkel och kan användas också om du vill bygga ut ett av rummen i huset.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
75.000 kronor

Tillbyggnaden har väggar av trä medan huset har tegelfasad. Det gör inget så länge delarna passar ihop på ett snyggt sätt.

Intro

Har du barn, så har du säkert också problem med hallen. Den fylls snabbt av barnens stövlar, ytterkläder, regnställ, cykelhjälmar, mössor och vantar. Och på vintern är det värst. I denna villa använde man en del av hallen när man byggde om köket, som var för litet och skulle bli större. Därför har problemet med en liten hall varit extra stort. Lösningen blev att bygga en ny hall – utanpå huset.

Man rev helt enkelt den gamla farstun, som var oisolerad och som inte kunde användas till annat än förvaring av skidor på vintern. Konstruktionen är enkel och kan användas också om du vill bygga ut med ett extra rum. Vi har ju bara rest en regelstomme utanpå huset, isolerat och klätt med liggande fasadpanel.

Om du bygger en fristående bod

Vill du bygga en friggebod, ska du komplettera med en regelstomme på den sista långsidan, alltså där vi använder tegelfasaden som vägg. Regelstommen har rests utan avstyvning av snedsträvor. Vi har i stället förstärkt med plywoodskivor på insidan.

Ny klinkerklädd trappa, bra belysning och en enkel fasadbeklädnad ger tillbyggnaden ett elegant utseende.

Instruktion

Regelstommen

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Stommen är relativt enkel, nästan klassisk i sin konstruktion och byggd av reglar. En sådan regelstomme används också när du bygger en friggebod, ett redskapsskjul, ett garage eller en tillbyggnad (som här). Lägg dock märke till att reglarnas dimension och väggens tjocklek ska anpassas efter den klimatzon du bor i. Här är väggtjockleken 140 mm, och den kan accepteras eftersom hallen befinner sig utanför huset.

Ska du bygga ut ett bostadsrum, måste du använda dubbel regelstomme för att få en optimal isoleringstjocklek på cirka 245 mm. Annars blir rummet för kallt och dyrt att värma upp.

1

Längs utsidan av plattan fäster vi en syll (A1), som läggs på takpapp. Vi förborrar med 10 mm borr och fäster regeln med 10 x 115 mm betongskruvar. Du måste kanske använda plugg och skruv.

2

På syllen (A1) fäster vi ett antal vinkelbeslag. De ska användas som fäste för de lodräta reglarna (stolparna B) på långsidan och ena kortsidan.

3

Längst upp på tegelfasaden, precis under takstolsspetsarna, skruvar vi fast en bärlina (A2). Även den fästs med 10 x 115 mm betongskruvar, som först knackas i med plugg. Den ska naturligtvis sitta fullständigt vågrätt.

4

På bärlinan (A2) fäster vi ett antal vinkelbeslag som ska bära reglarna i taket. Beslagen placeras 9 cm från takstolarna. Avståndet motsvarar bredden på en takregel (C) och bredden på en ny taksparre (D).

5

Stolparna (B) ska stå lodrätt. Genom att lägga en regel från bärlinan till stolpen kan vi fixera stolpen tillfälligt och justera in den i lod. Stödregeln tas bort senare när väggen har rests.

6

På stolparna (B) monteras nu ett hammarband (A3). Nu kan hörnstolpen justeras lodrätt även åt andra hållet och den låses med en snedsträva. Därefter justerar vi samtliga stolpar tills de står lodrätt.

7

Nu fäster vi takreglar (C) mellan tegelfasaden och stolparna. De läggs på bärlinan(A2) och hammarbandet (A3) och skruvas fast på båda med hjälp av vinkelbeslag. De har ju redan fästs på bärlinan på huset.

Takkonstruktion

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Vi konstruerar taket över hallen som ett sparrtak. Det består av vågräta takreglar och snedställda taksparrar som fästs i högbenen på de befintliga takstolarna. För att göra det ska vi först ta bort ett par takskivor och delar av underlagstaket för att komma åt högbenen. Mellan bärlinan och de kraftiga sparrarna fästs stödben.

Om du bygger en fristående byggnad ska de sluttande taksparrarna fästas i stolpar eller i hammarbandet på den andra långsidan.

Lägg märke till att vi har byggt en liten plattform att stå på. Den gjorde vi av de brädor som senare ska användas till glespanel under isoleringen.

1

De nedre takskivorna måste bort för att vi ska kunna skapa tillräcklig lutning på vårt kommande tak. För att kunna stå säkert har vi byggt en liten plattform av glespanelbrädor.

2

Mellan utsidan på de vågräta sparrarna (C) och högbenen i hustaket ska vi sätta nya taksparrar (D). Vi fäster dem på sidan av högbenen med 5 x 130 mm skruvar.

3

De nya taksparrarna (D) läggs på hammarbandet (A3) och skruvas fast på takreglarna (C) med ett par 5 x 90 mm skruvar. Kapa sparrarna i nivå med de vågräta reglarna.

4

Mellan taksparrarna och reglarna fäster vi stödben (E). Det är bara 25 x 100 mm brädor som fästs med 5 x 60 mm skruvar i reglar och sparrar.

5

Stolparna (B) placeras med ett centrumavstånd på 60 cm. De ska sedan bära både ut- och invändig väggbeklädnad. Stolparna på sidan av fönstren väntar vi lite med.

6

På båda gavlarna snickrar vi en gaveltrekant. Den består av en gaveltaksparre (H), som sitter parallellt med taksparrarna, och en vågrät regel (H1), som sitter parallellt med takreglarna.

7

Vi måste förlänga det gamla taket med ytterligare takskivor. Vi tar därför en ny takskiva och skjuter in under en gammal. Därefter lägger vi en regel längs framkanten på takskivan och drar ett streck där takläkten ska sitta.

8

Tvärs över taksparrarna (D) skruvar vi nu fast takläkt (J), som vi senare kan fästa takskivorna på. Här är det Decra takskivor.

VIKTIGT! Du får inte låta två skarvar av takläkt hamna på samma taksparre.

9

Här har vi lagt upp läkt löst på takbalkarna för att visa konstruktionen. Underlagstaket ska först läggas på takbalkarna.

Fönstermontering

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

När vi satte upp de lodräta stolparna, hoppade vi över fyra av dem. De skruvar vi nu fast på sidorna av de två fönster som ska monteras på långsidan av hallen. När stolparna är på plats och kapade till rätt längd, går det lätt att tippa in fönster med stolpar vid de vinkelbeslag, som sedan ska låsa stolparna.

Det är mycket enklare att göra så här än att först montera fönsterstolparna och sedan hålla ett fönster med ena handen medan man skruvar med den andra.

När samtliga stående stolpar (reglar) har monterats, sätter vi vindpapp på utsidan. Pappen fästs lätt med klammer och häftpistol.

1

Vi börjar med att spika fast fyra 10 mm distansbitar på varje sida på de två fönstren. Distansbitarna ger oss plats för fogning och drevning runt fönstren. De ska placeras noga för att fönstren ska hamna i nivå med fasaden.

2

Ovanpå distansbitarna lägger vi en stolpe (B). Den skruvar vi fast så att ena sidan hamnar kant i kant med distansbitarna. Arbetet upprepas på den andra sidan av fönstret.

3

På syllen (A1) markerar vi för fönster, stolpe och fog. Därefter är det lätt att montera de kraftiga vinkelbeslagen som stolparna ska skruvas fast i.

4

Nu kan vi tippa upp fönstret med tillhörande stolpar mellan takreglarna. Vi justerar in konstruktionen lodrätt och låser med skruvtvingar medan vi skruvar.

5

Stolparna (B) fästs på syllen (A1) med vinkelbeslag. Upptill skruvas de fast i takreglarna med långa skruvar.

6

Nu fortsätter vi med vindpapp på alla väggar. Utanpå pappen fäster vi distansläkt vars uppgift är att sörja för en luftspalt bakom fasadpanelen.

7

Utvändigt fogar vi mellan fönsterkarm och stolpe med expanderande fogband. Det är bättre att göra det nu än att vänta tills fasadpanelen har monterats, för då är den i vägen.

Plywoodskivorna skruvas fast på de lodräta stolparna och de vågräta reglarna och gör därefter väggen styv och stum. Tack vare plywooden blir väggen skruvfast.

Avstyvning utan hålband

De invändiga väggarna bygger vi upp av isolering, gipsskiva och plywood.
Vi har valt plywood av två orsaker. För det första förstärker plywoodskivorna regelstommen och gör den styv. På så sätt slipper vi avstyvning med hålband eller snedsträvor.
För det andra gör plywood att väggen blir skruvfast, vilket innebär att man kan hänga upp saker och ting utan att använda gipspluggar. När plywoodskivorna har satts på plats, sätter vi upp en ångspärr och till sist skruvar vi fast gipsskivor på regelstommen. Gipsskivorna ska spacklas och målas.
Om du inte har tänkt att använda plywood, måste du förstärka stommen med snedsträvor eller flera kortlingar (vågräta reglar mellan de lodräta).
Ett annat sätt att lösa avstyvningen är att spänna hålband diagonalt längs väggen från hörn till hörn.

Foga runt fönstret

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

Från insidan stoppar vi in drevremsor mellan karm och stolpar. Det går rätt lätt om man har något att peta med, t.ex. en vinkel.

2

När drevremsorna är på plats stoppar vi in en bottningslist. Den ska inte pressas in så långt, utan ligga precis innanför kanten (8-12 mm).

3

Fogningen avslutas med en elastisk fogmassa. Vi har valt en gummifogmassa och den fyller igen mot bottningslisten. Ju längre ut listen hamnar, desto mera fogmassa måste du fylla på.

Isolering

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

För att vi inte ska behöva ta på kalla skor och pjäxor så isolerar vi hallen. Vi får plats med 95 mm isolering mellan de stående reglarna (stolparna) och ytterligare 45 mm isolering mellan de vågräta reglarna, som vi sedan fäster plywood- och gipsskivor på. På så sätt får vi isoleringen i två skikt och risken för köldbryggor minimeras till de punkter där de liggande reglarna fästs på stolparna.

Isoleringen ska sitta lite i spänn, men den får inte pressas ihop och bli ”skrynklig” eller skadas på annat sätt.

Glöm inte att be elektrikern dra kablar till belysning, vägguttag och eventuellt en elektrisk radiator.

1

Vi skruvar fast glespanel under takreglarna, när vi har lagt upp så mycket isolering som möjligt.

Tips: Det är viktigt att elektrikern har dragit kablar innan du isolerar.

2

Isoleringen sätts mellan de stående reglarna. Skär isoleringsrullen i bredd så att den är 1-2 cm bredare än avståndet mellan reglarna så att isoleringen kan sättas i spänn.

3

När vi har isolerat mellan stolparna skruvar vi fast 45 x 45 mm reglar på stolparna. Det är på dessa som vi ska fästa både plywood och gipsskivor.

4

Mellan reglarna isolerar vi med 45 mm mineralull. Om du vill ha ytterligare isolering kan du fästa 45 x 70 mm eller 45 x 90 mm liggande reglar. Genom att fästa reglarna vinkelrätt mot de stående minskar vi köldbryggorna.

Tak och tätning

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Taket över den nya hallen är av samma typ som på villan, Decra-skivor. De är lättlagda och väger inte så mycket. Skivorna skruvas fast och det klarar du utan medhjälpare. Men använd handskar för skivorna har vassa kanter.

Längs takanslutningens sidor fästs en täckprofil, och den beställde vi av en plåtslagare och spikade själva fast dem.

Gaveltrekanterna under taket på tillbyggnaden kläs med samma fasadpanel som väggarna, fast här ställer vi den lodrätt eftersom gaveltrekanterna på villan har lodrät panel.

Vindskivorna sätts till sist upp och de kläs med en skyddande profil.

1

Gaveltrekanten kläs med panel som ställs lodrätt. Vi börjar närmast hustaket för att vara säkra på att panelen hamnar lodrätt. Men först har vi satt upp vindpapp och distanslister.

2

I övergången mellan de två taken fäster vi en täckplåt, som vi har beställt av en plåtslagare, innan vi fäster brädorna. Plåten ser till att regnvatten leds bort.

3

Takskivorna läggs ovanpå läkten och sticks in under föregående skiva. Den ska överlappa den takskiva som ligger till vänster.

4

Takskivorna fästs med skruv genom kanten på varje takskiva och in i bakomliggande läkt. Skruven fästs cirka 2,5 cm från en vågtopp och det innebär att den hamnar nästan vågrätt.

5

Vi avslutar gaveltrekanterna med vindskivor bestående av vardera två brädor hopsatta med not och spont. Ovanpå vindskivorna fästs profiler som passar till takskivorna.

Fasadpanel

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Den efterlängtade tillbyggnaden ska kläs med fasadpanel av samma typ som finns på gaveltrekanterna på villan.

Vi har valt att först sätta upp panelen och sedan grunda och måla. Om du vill kan du grunda och måla först - det är en smaksak.

Det finns ingen anledning att välja tryckimpregnerat trä till fasadpanel, eftersom regn och snö rinner ner längs träet och inte kan bli stående.

Det är dock klokt att grunda träet med en bra olja eller lasyr innan det målas eller stryks med utelasyr.

1

Längs sockelkanten fäster vi en bräda vars enda funktion är att hjälpa oss att få den vågräta fasadpanelen att hamna vågrätt. När vi sedan är klara tar vi bort brädan igen.

2

Nu går det lätt att montera panelen. Den är försedd med not och spont. Skruven fästs i brädans nedre del, så att den inte är i vägen när nästa bräda trycks ner över sponten, som vänds uppåt.

3

Vid fönstren hålls ett avstånd på 7 mm och det kontrollerar vi fortlöpande med en liten träbit.

4

Under taksprånget fäster vi brädorna i de takreglar som finns ovanför. Vi håller ett litet avstånd mellan varje bräda under taksprånget.

5

Hallen är nästan klar utvändigt och det återstår bara att fästa några takfotsbrädor och hörnbrädor som täcker skarven mellan fasaderna. Och sedan ska allt trä målas med samma slags utelasyr som har använts till gaveltrekanterna på villan.

Material

45 x 95 mm reglar:
• 3 syllar (A1)
• 1 bärlina (A2)
• 14 stolpar (B)
• 8 vågräta takreglar (C)
• 1 vågrät kortling (F)
• 2 gavelreglar (H1)

45 x 45 mm reglar:
• Vågräta reglar i väggen (G)

45 x 145 mm konstruktionsvirke:
• 8 taksparrar (D)
• 2 gaveltaksparrar (H)
• 1 hammarband (A3)

25 x 100 mm ohyvlade brädor:
• 6 stödben (E)
• Glespanel till innertak

34 x 70 mm råplan:
• Takläkt (J) för montering av takskivor

25 x 50 mm ohyvlade lister:
• 17 distansläkt (K) bakom fasadpanel

25 x 125 mm ohyvlade brädor:
• Cirka 220 löpmeter fasadpanel

Dessutom:
Decra takskivor, 13 mm gipsskivor, isolering (95 och 45 mm
tjock), vindpapp, takpapp, ångspärr, skruvar, vinkelbeslag,
expanderande fogband, drevningsremsor, fogmassa, färg
etc. och dörrar och fönster från www.jvk.se

Tidsförbrukning

Hallen på 10 m2 snickrade två personer på två effektiva arbetsveckor. Tid för målning och inredning tillkommer.

Pris

Material, färg och verktyg gick på cirka 75000 kr

Svårighetsgrad

Ett så stort jobb som detta kräver en del erfarenhet av träarbeten. Det är en fördel att ha en medhjälpare.

Ritning

Så här har hallen konstruerats

Här ser du hur regelstommen har byggts upp och hur väggarna har isolerats. Ritningen visar också anslutningen till hustaket.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka