Luftig bod - torr ved

Fukten i vedklamparna försvinner snabbt när de staplas i denna lätta och luftiga vedbod som rymmer upp till 4,5 kubikmeter ved.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
2.000 kronor

Intro

Om dy fyller den helt med vedklampar kan den rymma cirka 4,5 kubikmeter. Om du endast fyller upp med klampar längs de två sidorna och lämnar en gång fri i mitten, så kan du lägga fuktig ved till tork innan du hinner använda all torr ved.
Om du eldar mycket, kan du eventuellt bygga två vedbodar, när du ändå håller på. Du bestämmer själv var på tomten vedboden ska placeras, men tänk på att inte bygga den för nära en tomtgräns utan tala med din granne. Slutligen: vedboden kan förstås användas även till annat – till cyklar, mopeder, skottkärra och redskap.

Se byggvägledningen här

Instruktion

01
Sidorna 8 Steg

Vedboden har tre identiska och fastmonterade sidor. Den fjärde sidan består av en överliggare och två dörrar. Samtliga överliggare snickras av 45 x 45 mm reglar och kläs sedan utvändigt med plywood.

Här snickrar vi de fyra överliggarna och klär de tre fasta sidorna med lister. Dörrarna får ett eget kapitel längre fram i artikeln.

När du gör överliggarna är det viktigt att de håller samma vinklar, för annars blir det svårt att bygga boden av de olika sektionerna. Innan listerna (K) och sidorna (R) fästs på sektionerna grundas och målas alla delar två gånger med heltäckande utelasyr eller färg.

1

Lägg ut alla delar till en sektion. Kolla med snickarvinkel att vinklarna är räta. Du kan ev. komplettera med en rät-vinklig byggskiva. En hemmagjord mätsticka håller rätt avstånd mellan sidoreglarna (C och D). Reglarna kapas senare.

2

Lägg toppregeln (G) på de två sidoreglarna (C och D). Då blir det lätt att markera var du ska kapa sidoreglarna (se även ritningen till höger). När reglarna har kapats skruvas de ihop med 5 x 100 mm skruvar.

Det räcker med en skruv i varje fog upptill och nertill.

3

Lägg mittenregeln (E) på plats och markera var den ska kapas. När du har sågat av regeln, skruvas den fast på toppregeln (G) och bottenregeln (F) med 5 x 10 mm skruvar.

Förstärk alla fogar med byggbeslag, som fästs med 4 x 30 mm skruvar.

4

Nu är ramen till den första sektionen klar. Den kan du nu använda som mall vid tillverkning av de två andra. Lägg märke till att alla byggbeslag sitter på insidan för att inte vara i vägen när listerna sedan ska monteras.

5

Sidorna (R) sågas till och spikas fast på de tre överliggarna med 45 x 2,2 mm spikar. Se till att sidorna ligger kant i kant med ovansidan av toppregeln (G).

6

Överliggaren ovanför dörren snickras av reglarna (F1, G, H och J). Precis som i de andra överliggarna fästs reglarna med en skruv i varje fog innan du förstärker med byggbeslag. Till sist monteras sidan (R).

7

Lägg listerna (K) på ramen. Sätt först märken för listerna på var 7:e cm på tre mätstickor. Fäst en mätsticka på varje sidoregel och en på mittenregeln (E) så att de sitter kant i kant med bottenregeln. Fäst sedan listerna (K) med 45 x 2,2 mm spikar.

8

Spika fast så många lister som möjligt innan du tar bort tvingarna. När många lister sitter fast så är ramen så styv att du kan fästa resten av listerna utan att de hamnar snett.

02
Golvet 4 Steg

Som golv har vi valt tryckimpregnerat trallvirke, som sågas till för att passa i format (150 x 150 cm). Här lägger vi brädorna på marken, men gräver först bort gräset precis där golvet ska ligga.

Du kan välja ett annat golv, t.ex. stenplattor, som läggs direkt på marken. Men i så fall bör du palla upp vedstaplarna så att klamparna inte ligger direkt på stenarna, där de lätt suger till sig uppstigande markfukt och kan mögla.

Även om en vedklamp inte väger så mycket så är en stapel tung. En kubikmeter staplad ved väger 600-800 kg! Därför ska golvbrädorna vila på flera stöd.

1

Golvet snickras av trallvirke (S) som är 28 x 95 mm. Till denna bod passar det bra med 12 golvbrädor och 4 stödbrädor. Innan du skruvar ihop brädor och stödbrädor (med 4 x 50 mm skruvar) ska du kolla noga att hörnen är vinkelräta.

2

Skär till en bit kraftig plast eller fiberduk och fäst under golvet. Då minskar du risken för att gräs och ogräs växer upp genom golvet. Använder du plast, bör den perforeras på ett par ställen, så att regn- och smältvatten kan rinna bort.

Plasten fästs under golvet med häftklammer.

3

Knacka ner stolpspjut (V) till två av stolparna (A). Du kan använda golvet som markering för var de ska slås ner. Spjuten ska stå i varje hörn. Använd en regelbit att slå på så att spjuten inte skadas när du knackar ner dem.

Slagkloss

4

Kontrollera att de två första spjuten sitter vågrätt. Kolla även att avståndet mellan dem passar till bredden på vedboden. Fortsätt sedan med de två återstående spjuten.

03
Sidorna monteras 7 Steg

Boden består av tre fasta sektioner, som var och en utgör en sida, och en dörrsektion, som egentligen bara är en överliggare plus två dörrar.

Nu ska de tre fasta sidorna ställas på plats och därför börjar vi med att montera hörnstolparna (A och B) i de två sidor, som ska stå mittemot varandra. När stolparna är på plats ställs sidorna i stolpspjuten. Därefter kan den tredje sidan lyftas upp och stadgas så att den kan skruvas fast i stolparna.

Det utvändiga måttet på boden blir 164 x 164 cm, medan golvet i vedboden är 150 x 150 cm.

1

Stolparna (A och B) skruvas fast på de två motstående sidorna. Vi använder 5 x 70 mm skruvar, som dras in genom ramen från insidan och ut i stolparna.

2

Sätt de två sidorna på plats i stolpspjuten. De står stadigt och du behöver knappast stötta sidorna ytterligare (om du inte arbetar i hård blåst).

3

Lyft den tredje fasta sidan på plats och palla upp den samt fixera den med skruvtvingar när den är på samma höjd som de två andra sidorna.

4

Den tredje sidan - baksidan - skruvas fast på stolparna. Även nu skruvar vi från insidan genom sidoreglarna och ut i stolparna. Vi föreslår fem skruvar: en upptill, en nertill och tre däremellan. Skruvdimensionen är 5 x 70 mm.

5

På dörrsidan lyfter vi nu upp överliggaren. Här har vi nytta av ett par stöd i form av regelstumpar, som överliggaren vilar på medan vi skruvar fast den med 5 x 70 mm skruvar i stolparna.

6

De två långa hörnstolparna (A) ska sågas av i nivå med överliggarna. Lägg en lång vinkel i linje med överliggaren och markera på stolpen.

7

Såga nu av samtliga stolpar upptill. De två långa (A) sågas av längs strecken du gjorde och de två kortare (B) sågas av i förlängning med överliggaren. Låt sågen bara följa överliggaren.

04
Taket 8 Steg

Taket består av två trekantiga plywoodskivor, som sitter ihop med fyra gångjärn mitt på taket. Takskivorna skruvas fast på överliggarna och gångjärnens enda uppgift är att hålla ihop takskivorna (men det går även bra att använda byggbeslag till detta).

När du har ritat upp trekanterna på två skivor - de är 236 cm i basen och 122 cm på den högsta punkten - sågar du 1 cm utanför strecken för att på så sätt få ett litet taksprång.. Det innebär visserligen att skivorna inte blir spetsiga, men det har ingen betydelse.

På taket lägger du till sist shingel av takpapp, som spikas fast med pappspik.

1

Lägg de två plywoodskivorna (Q) ovanpå varandra och spänn ihop dem med skruvtvingar. Rita sedan upp för taket - se bilden - på den övre skivan. Spänn fast en hjälpbräda för sågen.

2

För sågen längs hjälpbrädan så att sågklingan går ner i skivan 1 cm utanför strecket. Lägg märke till att skivorna ligger på ett par reglar för att sågklingan inte ska gå ner i marken.

3

Måla de två takskivorna på undersidan och lägg dem på marken med långsidorna mot varandra. Fäst de fyra gångjärnen (eller byggbeslagen) med 4 x 20 mm skruvar.

4

Vänd taket och lyft upp det på vedboden. Till detta arbete har du stor nytta av en medhjälpare eller två, för taket är svårt att hantera ensam.

5

Kolla noga att taket ligger som det ska och skruva fast det i toppreglarna med 5 x 60 mm skruvar. Du kan förslagsvis fästa taket på var 30:e cm.

6

Lägg shingelplattor (U) på taket och räkna ut var du ska börja läggningen. Eftersom taket är så litet kan du lätt lägga en eller två rader för att finna den bästa placeringen och fördelningen.

7

Shingelplattorna spikas fast med pappspik. Se till att varje spik hamnar så att den täcks av nästa shingelplatta.

8

Fäst en hjälplist längs sidan av taket så att du har en rak kant att skära rent längs. Vår list är 21 mm och därför sticker shingelplattorna ut 21 mm. Du kan vika ner dem och fästa dem med klister eller pappspik eller låta dem sticka ut.

05
Dörrarna 5 Steg

De två dörrarna snickras på nästan samma sätt som sektionerna till sidorna. Fasadlisterna ska placeras på samma sätt och därför kan du återanvända de mätstickor som du gjorde till sidorna.

Ramarna i dörrarna består av två kantreglar (M), en snedsträva (P) och vågrätt monterade lister (L). På den ena av dörrarna fästs dessutom en anslagslist (N), som den andra dörren ligger an emot när dörrarna har stängts.

Kantreglar och lister sätts ihop först, men innan du gör det ska alla delar ha grundats och målats två gånger.

1

Delarna till dörren läggs på en vinkelrät skiva. Börja med att lägga ett par lister (L) och lägg sedan kantreglarna ovanpå. Ta fram mätstickorna och skruva nu fast listerna med skruvar bakifrån genom reglarna med 4 x 40 mm skruvar.

2

Lägg ut snedsträvan (P) när alla listerna (L) har monterats. Fäst snedsträ-van mellan kantreglarna med en skruv i varje list. Låt snedsträvan sticka ut över dörren.

3

Kapa snedsträvan (P) i bägge ändar så att den slutar kant i kant med dörrens ovankant och underkant. Grunda och måla alla sågade ytor.

4

Skruva fast de två gångjärnen i varje stolpe. Palla upp den ena dörren och fixera den med skruvtvingar. Fäst sedan gångjärnen även i dörren med 4 x 20 mm skruvar. Gör sedan likadant med den andra dörren.

5

Skruva fast en anslagslist (N) på baksidan av den ena dörren. Använd 4 x 40 mm skruvar. Listen ska sticka ut cirka 20 mm så att den andra dörren kan ligga an mot listen när de två dörrarna till vedboden har stängts.

Fäst en kloss längst upp på den ena dörren och montera en skjutregel på klossen.

Material

70 x 70 mm tryckimpregnerade reglar:
• 2 hörnstolpar (A) à 240 cm
• 2 hörnstolpar (B) à 210 cm

45 x 45 mm hyvlad furu:
• 3 sidoreglar (C) à 215,5 cm till ramar
• 3 sidorreglar (D) à 188 cm till ramar
• 3 mittenreglar (E) à 192,5 cm till ramar
• 3 bottenreglar (F) à 141 cm till överliggare
• 1 bottenregel (F1), 141 cm, över dörren
• 4 toppreglar (G) à 144,5 cm till överliggare
• 1 sidoregel (H), 40,5 cm, över dörren
• 1 sidoregel (J), 12 cm, över dörren

21 x 44 mm lister:
• 75 fasadlister (K) à 150 cm
• 50 dörrlister (L) à 74 cm
• 4 kantreglar (M) à 172,5 cm till dörrarna
• 1 anslagslist (N), 172,5 cm, till ena dörren
• 2 snedsträvor (P) à 184,5 cm till dörrarna

19 mm vattenfast plywood:
• 2 takskivor (Q) à 122 x 236 cm
• 4 sidor (R) à 40,5 x 150 cm

28 x 95 mm trallvirke, tryckimpregnerat:
• 16 golvbrädor (S) à 150 cm

Dessutom:
• Kraftig plastfolie (T), 150 x 150 cm
• Shingel, takpapp (U), cirka 3 m2
• 4 stolpspjut (V) för 70 x 70 mm stolpar
• Skruvar (4 x 20, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 60, 5 x 70 och 5 x 100 mm)
• Galvaniserade spikar, 45 x 2,2 mm
• Pappspik
• 2 skjutreglar
• 1 dörrhandtag
• 4 gångjärn, 70 x 140 mm (öppna)
• 22 byggbeslag, 40 x 120 mm
• Takmassa eller asfaltklister
• Heltäckande utelasyr eller färg

Tidsförbrukning

Du kan bygga och måla boden på en helg.

Pris

Räkna med cirka 2000 kr.

Svårighetsgrad

Det är inte svårt att bygga denna bod, men du ska - som alltid - vara noggrann.

Ritning

Så här byggs boden

Vedboden byggs av sektioner som skruvas fast på fyra stolpar.

Så här byggs boden

De tre fasta sidorna

De tre fasta sidorna

Överliggare över dörren

Överliggare över dörren

Taket

Lägg till 1 cm så att taket får ett litet taksprång

Taket

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vedbod