Enkel bod med läckra detaljer

Om du har tänkt att bygga en enkel bod för dina trädgårdsredskap, en liten verkstad eller en gäststuga, så ska du veta att det inte är svårare att bygga en bod som också är snygg. Det visar vi här. Häng med och låt dig inspireras till en egen bod.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
60.000 kronor

Intro

Det finns i alla fall minst tre sätt att bygga en bod på. Du kan köpa en bod i byggsats och sätta ihop delarna till en byggnad som saknar själ och personlighet. Alternativt kan du snickra boden av lösvirke med risk för att den inte blir så snygg. Slutligen kan du bygga vår bod.

Här visar vi dig hur du kan bygga en bod, ett skjul, ett förråd - eller vad du vill kalla byggnaden - och få ett läckert och personligt resultat. Och det blir inte svårare än att sätta ihop en byggsats.

LÄS OCKSÅ: Allt om redskapsbordar

Vi har valt material av god kvalitet, och de är förstås inte billiga, men vi har tänkt att isolera och använda boden som gäststuga. Och den ska vara både snygg och hållbar.

Proportionerna har stor betydelse för resultatet. Här är takets höjd en tredjedel av byggnadens totalthöjd, och lutningen är tillräckligt stor för att klara ett rejält snötryck på vintern. Huset är kvadratiskt, cirka 10 kvadratmeter (men kan göras större) och det är lika högt som brett. Det skapar harmoni.

Allt har byggts för att tåla slitage, oavsett vad du vill använda din bod till. Ett rejält och tåligt golv, solida väggar med snygg brädbeklädnad på utsidan och möjliga att isolera från insidan. Ovanpå byggnaden ligger ett elegant pyramidtak, och det kan du bygga upp utan att vara slängd i att klara av matematiska formler.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Gjut världens enklaste plintgrund

Instruktion

01
Bottenram och golv 7 Steg

Vår byggnad vilar på en ram bestående av reglar och de har pallats upp på ett plant underlag. Det kan göras med t.ex. plintar, betongplattor, lecablock, gråsuggor eller liknande. Du kan eventuellt också gjuta en platta eller en randsockel. Besök vår webbplats och läs mera om plintar, betongplattor etc. Adressen till-sajten är www.gds.se

Bottenramen snickras lätt ihop och när den har placerats på sitt underlag skruvar eller spikar du fast golvskivorna. Därefter kan du fortsätta med väggarna som består av regelstommar.

1

Börja med att inspektera ditt virke. Förvänta dig inte att alla reglar är lika raka. Ta därför reda på hur reglarna är böjda eller svängda. Markera den högsta punkten med t.ex. en ring.

2

Snickra en ram av reglar. Leta reda på de två rakaste och bästa och använd dem som sidor A. Kapa ena änden vinkelrätt och mät sedan 300 cm från den kapade änden. Sätt ett märke och kapa reglarna vinkelrätt.

3

Markera och montera sedan balkskor på sidoreglarna, så att du kan montera golvskivorna korrekt. Håll därför 60 cm avstånd från centrum till centrum mellan balkskorna.

4

Skruva nu ihop ramen av sidoreglarna A och två reglar B. Om någon regel är vriden kan du dra den rätt med hjälp av en tving. Skruva ihop delarna med hjälp av vinkelbeslag.

5

Placera resten av reglarna B i balkskorna med den ringmärkta sidan uppåt. Kolla att de hamnar vinkelrätt. Fäst alla reglar i beslagen. Se också till att alla reglar får stöd av plintar, block eller vad du har som underlag.

6

Nu kan du lägga golv. Skivorna D sätts ihop med not och spont, men du måste komplettera med tvärgående reglar C där skivorna ska skarvas. Lås kortlingarna med snabbtvingar medan du fäster dem med vinkelbeslag på reglarna B.

7

Spika fast resten av golvskivorna D med spikpistol - eller skruva - på cirka var 20:e cm. Nu har du en plan och stark yta som underlag för väggarna.

02
Snickra i moduler 6 Steg

Sidorna består av regelstommar byggda av lodräta reglar med ett vågrätt hammarband upptill. Delarna fästs med vinkelbeslag. Sätt ihop en sida i sänder och använd dubbla lodräta reglar i varje hörn. För att konstruktionen inte ska ge med sig om det börjar blåsa fäster du vindkryss på två sidor.

Tills vidare ska det inte finnas fönster i boden, men vill du ha det, ska du förstås regla upp för fönster med en övre och en undre tvärgående regel (precis som vid dörren). Du kan också passa på att isolera invändigt. Det får plats 95 mm tjock isolering mellan reglarna.

1

Markera på golvet var de lodräta reglarna F ska placeras. Skruva därefter fast vinkelbeslag på golvet. Använd en bit av en regel som mall. Dörröppningen (karmbredden + 15 mm luft på varje sida) placeras mitt på ena långsidan.

2

Lägg hammarbandet G på golvet mot de fastskruvade vinklarna, och skruva fast ett vinkelbeslag på hammarbandet exakt där det sitter ett på golvet. På så sätt vet du att de hamnar rakt ovanför varandra.

3

Res de första reglarna F i hörnen. Fixera dem med snedsträvor som du skruvar fast nertill. Den övre änden spänns fast i regeln med en tving. Lägg upp hammarbandet och fäst det med beslagen.

4

Skruva fast en vågrät tvärregel H ovanför dörröppningen. Nertill ska karmen fästas med 2 mm luft på golvet så regeln ska spännas fast så att det är 15 mm mellan den och karmöverstycket.

5

Montera hålband som vindav-styvning. Innan du kan fästa vindpapp på utsidan ska regelstommen vindavstyvas. Sätt hålbanden på utsidan av reglarna så att de inte är i vägen om du vill isolera.

6

Sträck hålbandet genom att hålla det någon centimeter från regeln. Dra sedan i en skruv snett så att den drar med sig bandet. När bandet är sträckt fäster du ytterligare en skruv som låser bandet.

03
Vindpapp och läkt 3 Steg

1

När de fyra väggarna är på plats ska du sätta upp vindpapp. Börja nertill och fäst pappen med klammer. Fäst nästa våd med 20 cm överlappning. Den översta våden blir smalare men ska också fästas med 20 cm överlappning.

2

Håll mössen ute. Det är inte trevligt om mössen flyttar in, så därför spikar du fast ett musband eller nät längst ner i nivå med golvskivorna. Sträck bandet.

3

Spika fast spikläkt J på alla reglar i stommen. Läkten ska vara 25 x 50 eller 34 x 50 mm och fästs från hammarbandet och ner förbi musbandet.

04
Fasadpanel 4 Steg

Boden kläs med liggande panel som fästs på klink. Det är snyggt och hållbart samtidigt som det passar till fasaden på villan, som också har liggande panel.

Du kan välja mellan t.ex. fjällpanel, stockpanel och vanliga brädor. Innan de fästs ska de strykas med utelasyr på alla sidor. Använd syrafasta, rostfria stålspikar så slipper du fula rostfläckar i panelen. Sätt spikarna på rak linje ovanför varandra. Det är inte svårt men ser mycket snyggt ut.

Du kan fästa panelen nu eller lägga tak - ordningen har ingen betydelse.

1

Nu kan du fästa den liggande panelen av brädor K. Den nedersta brädan fästs längs en lina som du spänner 9 cm ovanför ramens undre kant. Gör några märken på reglarna så att du får brädorna att sitta parallellt hela vägen upp.

2

Skydda varje husknut med två brädor L, som du fröst spikar ihop. Ska det bli extra snyggt kan du geringssåga långsidorna 45 grader. Kapa brädorna till exakt längd och spika ihop dem.

3

Fäst hörnskydd på bodens fyra husknutar så att de sluter tätt och sitter rakt och snyggt. Använd samma brädor L till att skapa foderlister M.

4

Allt trä som blir synligt, när du har fäst fasadpanelen, ska strykas med utelasyr så att det inte skiljer sig från resten av träet i boden.

05
Takkonstruktionen 8 Steg

Vi började med takkonstruktionen innan vi satte upp fasadpanelen. Det var enklast för oss men har ingen betydelse för bygget. Men det är förklaringen till varför fasadpanelen plötsligt inte finns med på bilderna.

Ett pyramidtak bärs upp av fyra taksparrar monterade mellan takets topp och respektive hörn (husknut). Vi har kontrollmätt och sparrarna ska mötas 303 cm ovanför golvet. Vi reser sparrarna och letar reda på byggnadens mittpunkt och överför den sedan till taksparrarna med en lodlina samtidigt som sparrarna hålls på plats med ett par tvingar. När sparrarna är på plats fäster vi kortare reglar mellan dem och hammarbandet.

1

Takets mitt bestäms med en lodlina. Den ska hängas på en av taksparrarna, som läggs på ett av hörnen och sedan stöttas av en bräda och en snabbtving.

2

Lyft sparren N och flytta ut lodlinan i takt med att du lyfter sparren. Stötta sparren med en bräda och en tving som på bilden. Sätt märke när lodlinan hänger exakt över golvcentrum och det är 303 cm från sparren till golvet.

3

När du har kapat den första taksparren N i övre änden, gör du likadant med de tre andra sparrarna. Fixera dem upptill och markera på hammarbandet G för dem.

4

Du ska såga ett urtag - ett hak - där sparren ska vila på hammarbandet i hörnet. Det heter hak (med enbart k) och du ska nu göra en hakfog. Rita ett hak som går in 2/5 i träet, 58 mm.

5

Såga ut haket i taksparren N med fogsvans så att det går snett in i träet och så att sparren kan läggas med rätt lutning. Såga också till änden på sparren med två 45° vinklar så att den blir spetsig.

6

Sätt ihop de fyra taksparrarna N till ett kryss med hjälp av hålband på ovansidan. Du kan sträcka hålbanden på samma sätt som vi visade tidigare. Fäst varje taksparre på hammarbandet med vinkelbeslag.

7

Nu ska du såga till de korta takreglarna P och R. Börja med att lägga den kortare P vinkelrätt på hammarbandet G 101 cm från höger hörn och den långa R 120 cm från det vänstra hörnet. Markera var de ska sågas av.

8

Skruva fast de korta takreglarna P och R på hammarbandet G med vinkelbeslag. Fäst dem i taksparrarna med skruvar som dras snett in i träet.

06
Takfotsbrädor 5 Steg

1

Du ska montera takfotsbrädor hela vägen runt huset. Underst en bräda T med spont och överst en bräda S med enbart not. Den övre brädan sågas ner till en bredd på 50 mm.

2

Markera med en vinkel var taksparrarna sitter och spika sedan fast takfotsbrädorna med 70 mm varmgalvaniserade ankarspikar. Det ser snyggast ut när spikarna sitter på rad.

3

Ställ in en smygvinkel så att den passar i hörnen och markera nu på takfotsbrädorna var de ska sågas av. Tänk på att kortänden ska sågas i 45° för att sluta tätt mot kortänden på nästa bräda.

4

Såga av takfotsbrädorna längs markeringen. Tänk på att vinkla fogsvansen snett inåt så att du får en vinkel på 45 grader. Om du tycker detta är svårt bör du använda en kap- och geringssåg.

5

Till taket används takplywood, som också användes till golvet. Det går också bra att använda råspont.

07
Takpapp 5 Steg

När taksivorna har lagts och skruvats eller spikats fast ska du lägga takpapp. Vi har valt att lägga shingel (precis som på huvudbyggnaden). Men oavsett om du väljer takpapp eller shingel, så ska du börja med underlagspapp. Den ska du lägga även om du väljer att lägga takpannor eller takskivor av något slag.

Innan du lägger takpappen ska du bestämma dig för om du vill ha försänkta hängerännebeslag, för i så fall ska du fräsa ut för dem i takskivorna. Alternativet är att fästa rännkrokarna i takfotsbrädan. Väljer du den första lösningen ska hängrännorna upp redan nu, annars kan du vänta med dem.

1

Spika fast takfotsplåt längst ner på taket och låt den fortsätta ut i hängrännan. Väljer du att fästa hängrännan i takfotsbrädorna kan du i stället bocka plåten runt takkanten.

2

Limma och spika fast underlagspapp på hela taket. Börja vid hängrännan och arbeta dig uppåt. Var noga med att överlappa så att det blir tätt.

3

Spika och limma fast shingel, även nu nerifrån och uppåt. Skär av dem i hörnen så att de inte överlappar där. Kolla att du håller riktningen så att det blir snyggt. Läs om läggning av shingel på vår webbplats. Sökord ”shingel”.

4

Avsluta med att lägga en våd takpapp på var och en av de fyra taksparrarna så att det blir tätt. Två strängar takkitt på var sin sida av fogarna och sedan en våd takpapp. Då blir det tätt.

5

Ovanpå underlagspappen läggs här takshingel. Du bestämmer själv vad du vill lägga - papp, shingel, takpannor, takskivor etc.

Material

45 x 120 mm tryckimpregnerat trä:

 • 2 sidoreglar (A) à 300 cm
 • 6 reglar (B) à 291 cm
 • 5 kortlingar (C) à max. 55 cm

21 mm takplywood:

 • 4 golvskivor (D) à 120 x 240 cm
 • 4 takskivor (E) (ej på ritning) à 120 x 240 cm

45 x 90 mm hyvlat trä:

 • 21 reglar (F) à 210 cm
 • 4 hammarband (G) à 298 cm
 • 1 tvärregel (H), 98 cm

25 x 50 lister:

 • 22 distansläkt (J) (ej på ritning) à 210 cm

21 x 118 mm ThermoWood ytterpanel:

 • 82 panelbrädor (K) (ej på ritning) à 298 cm

21 x 118 mm ThermoWood ytterpanel:

 • 8 husknutslister (L) (ej på ritning) à 210 cm
 • 3 dörrfoder (M) (ej på ritning)

45 x 145 mm K-virke:

 • 4 taksparrar (N) à 248 cm
 • 4 korta reglar (P) à 108 cm
 • 4 långa reglar (R) à 132 cm

20 x 120 mm råspont med not och spont:

 • 4 övre takfotsbrädor (S) à 336 cm
 • 4 undre takfotsbrädor (T) à 336 cm

Dessutom:

 • 8 balkskor
 • 36 vinkelbeslag
 • 1 rulle hålband (40 mm)
 • beslagsskruvar
 • 30 m2 vindpapp
 • 50 mm syrafasta rostfria stålspikar
 • 70 mm ankarspikar
 • musband
 • dörr med karm
 • 18 m2 shingel
 • 18 m2 underpapp
 • takfotsplåt
 • pappspikar
 • takkitt
 • hängrännor
 • stuprör
 • svart och vit utelasyr

Specialverktyg

 • Spikpistol
 • Lod med lodlina

Tidsåtgång:

Räkna med att det tar cirka 14 dagar att bygga boden.

Prisbild:

Totalpriset hamnar på cirka 60.000 kr.

Svårighetsgrad:

Om du följer våra anvisningar och har en viss erfarenhet av att bygga ned trä, så klarar du lätt av bygget.

Ritning

Så här byggs boden

Så här byggs boden

3D-modell

3D-modell

Enkelt förråd

Öppna den här modellen och ta en noggrann titt på alla detaljer.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sned takfotsbräda

De sneda takfotsbrädorna leder lättare bort vattnet från väggen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Snyggt pyramidtak

Konstruktionen inne i pyramidtaket är ganska enkel.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Golv- och takskivor

Både golv och tak är klädda med 18 mm plywood.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

TIPS: Vrid träet i form

TIPS: Sätt upp långa brädor - ensam

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Isolering av förråd - Så här gör du

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd