Bygg skjulet av vindskydd

Det är lätt att bygga, priset blir överkomligt och resultatet riktigt snyggt. Och du kan bygga skjulet på endast några dagar. Varsågod: här är världens enklaste skjul.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
15.000 kronor

Intro

Vi har byggt många skjul, som vi sedan har presenterat i Gör Det Själv. Men det var först när en läsare kontaktade oss och efterlyste en busenkel modell, ett skjul som alla kan bygga, som vi konfronterades med sanningen. Alla skjul och bodar som vi har byggt har haft flera funktioner, och de har varit smartare, snyggare eller mer funktionella än t.ex. färdiga friggebodar. Och då har de inte alltid varit så enkla att bygga som vår läsare önskade.

Därför bad vi en av våra arkitekter att rita ett skjul, som både skulle vara enkelt att uppföra och stabilt. Skjulet skulle inte byggas av många olika material, och det skulle absolut inte finnas komplicerade tappningar, som skulle kräva gedigen snickarkunskap.

Att ge en arkitekt en sådan uppgift är ungefär detsamma som att be en konstnär måla en vägg i en färg, som kan köpas på närmaste byggvaruhus. Arkitekten tvingades nästan slå knut på sig själv, men presenterade ändå ett skjul som är enkelt att bygga, som är stadigt och hållbart och som ser snyggt ut. Utseendet var viktigt för arkitekten.

Därför kan vi presentera en bygganvisning på ett skjul, som byggs av vindskydd – som du kan köpa billigt på brädgårdar och byggvaruhus. Om du hellre vill använda ett annat material till väggarna, så går det bra. Men enkelt blir det!

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Gjut världens enklaste plintgrund

Instruktion

01
Underlaget 2 Steg

Förutsättningen för att en byggnad, stor som liten, ska bli stadig och stabil är att underlaget utförs ordentligt. Fuskar du med det kan skjulet bli skevt.

Här väljer vi en relativt enkel lösning med betongplintar, så slipper vi gräva ut för grundplatta. Stolparna monteras på plintarna en bit ovanför marknivå och då minskas risken för fuktangrepp.

Det lönar sig att vara noggrann när du gräver och monterar plintarna, även om det tar lite extra tid. För om beslagen sitter på rätt ställe går det snabbt att montera stolpar och resten av stommen.

1

Gräv ner en av betongplintarna så att ovankanten på betongen hamnar i nivå med den stenbeläggning, du senare ska lägga. Dessa plintar är försedda med justerbara beslag.

2

Fortsätt med de övriga plintarna, som riktas in efter placeringen av den första. Vi kapade ett par stolpbitar och mätte mellan dessa när vi bestämde var plintarna skulle stå. Här grävde vi bort nästan 30 cm matjord.

02
Gavlarna 5 Steg

Det är enklast om du använder ett av dina vindskydd som mall, när du bygger upp gavlarna. Lägg vindskyddet (V) på marken, lägg stolpar (A och B) på varje sida och mät. Då ser du hur lång tvärregeln (G) ska vara. Men lägg till en halv eller hel centimeter, så att du kan få vindskyddet på plats utan att använda våld.

Stolpar och tvärreglar fogas ihop med vinkelbeslag. Den sluttande takbalken (D) bestämmer lutningen på taket. Här är ovankanten 242 cm från nedre änden på de främre stolparna och 207 cm från de bakre. Det ger en taklutning på cirka 10 grader. Du kan göra taket brantare om du vill för att snön lättare ska glida av.

1

Lägg vindskyddet (V) mellan två stolpar (A och B) för att få exakt längd på tvärreglarna (G). Lägg till en halv eller hel centimeter för att få plats att montera vindskyddet mellan stolparna.

2

Mät dig fram till var tvärreglarna (G) ska placeras mellan stolparna, både upptill och nertill. Kolla också om vindskyddet är vinkelrätt, annars blir byggnaden inte rak.

Bestäm var takbalken (D) ska placeras och lägg den sedan på plats.

3

Skruva fast vinkelbeslagen på stolparna (A och B) med beslagsskruvar så att fliken hamnar 5 cm från stolpänden. Eftersom skruvarna hamnar tätt intill ändträet måste du förborra - annars spricker träet.

4

Skruva fast tvärreglarna (G) med 4,0 x 40 mm beslagsskruvar genom vinkelbeslagen. Rikta in tvärreglarna så att de ligger i nivå med stolparna.

5

Fäst takbalken (D) på stolparna med 6,0 x 100 mm skruvar, och såga sedan av de delar av balken som sticker utanför stolparna.

03
Snedsträvor 4 Steg

För att vara säker på att skjulet blir stadigt och att alla delar hamnar vinkelrätt, förstärker vi den ena gaveln och hälften av både den främre och bakre väggen med snedsträvor som vi monterar som kryss. Det är mycket viktigt att mäta diagonalerna i vindskydden. Om diagonalerna är exakt lika långa, så är ramen vinkelrät. På de vindskydd vi hittade var diagonalerna 255 cm.

För att kunna göra ett kryss av två snedsträvor gör vi urtag mitt på reglarna så att de kan fogas ihop. Det lättaste är att såga flera gånger lodrätt ner till mitten av regeln och sedan ta bort mellanliggande trä med vasst stämjärn.

1

Kapa reglarna så att du kan lägga ner dem i ramen av stolpar och tvärreglar. Markera sedan var urtagen ska vara.

VIKTIGT! Kolla först att ramen är vinkelrät genom att mäta diagonalerna. De ska vara exakt lika långa.

2

Såga halvvägs ner i reglarna mellan markeringarna och såga 5-6 spår mellan de två yttre. Stäm bort mellanliggande trä med vasst stämjärn. Tryck ihop reglarna och fixera med fyra 55 x 2 mm dyckert, som slås i snett ner.

3

Gör de två andra kryssen med det första som mall. Eftersom kryssen inte ska monteras i ramarna nu, ska dustabilisera gavlarna tillfälligt med ett par brädor från stolpe till stolpe.

4

Sätt de två klara gavlarna åt sidan, och ta fram de två hammarbanden (C och E) samt de två mittersta stolparna. Har du ett par arbetsbockar eller ett arbetsbord, kan du sätta upp bockarna eller bordet nu.

04
Stommen 6 Steg

Nu är det dags för stommen. De två gavlarna ska resas och förenas med de två hammarbanden (C och E). De två mittersta stolparna ska också på plats, för hammarbanden ska fästas i även dessa.

För att ha koll på allt börjar du med att markera för de två stolparna på hammarbanden. Placeringen fram får av ritningen på föregående sidor. Markera också för takbalkarna (F). Om du är orolig för snölasten placeras balkarna på var 60:e cm, och du kan ev. öka dimensionen till 45 x 145 cm. Även hammarbanden kan göras grövre. Det enklaste är att dela totallängden med 5, 6 eller 7 för att få placeringen av balkarna. Fixera delarna tillfälligt med skruvtvingar.

1

Markera för takbalkarna (F) oh mittenstolparna på hammarbanden (C och E). Sätt märken på det främre bandet och överför sedan markeringarna till det bakre med vinkel.

2

Sätt den ena gaveln på plats. Fixera den tillfälligt med ett par brädor och skruvtvingar och justera gaveln så att den står lodrätt.

3

Lägg det främre och bakre hammarbandet på marken med markeringarna för de två mittstolparna precis utanför de två mittersta betongplintarnas vinkelbeslag.

Om märkena för gavelstolparna inte passar perfekt kan du förskjuta stolparna lite i beslagen.

4

Skruva fast det främre hammarbandet (C) längst upp på gavlarna med 6 x 100 mm skruvar. Av en bräda eller kloss gör du en ”hylla” som hammarbandet kan vila på.

5

Skruva fast de två mittenstolparna med 6,0 x 100 mm skruvar. Du har ju redan markerat var de ska sitta. Tvärreglarna (G) monteras i nivå med tvärreglarna på gaveln.

6

Den nästan färdiga stommen har fixerats tillfälligt av olika snedsträvor, alltså brädor som fästs med tvingar. Låt dem sitta kvar tills alla delar har skruvats fast.

05
Förstärkning 2 Steg

Även om du har snickrat starka ramar och stolparna står stadigt på sina betongplintar, så bör du förstärka de två långsidorna och ena gaveln för att skjulet inte ska svaja när det blåser mycket.

Här använder vi snedsträvor monterade i kryss, som vi snickrade på föregående uppslag, och de kan också användas för montering av vindskydden.

I stället för snedsträvor av träreglar i kryss kan du använda hålband eller vind-avstyvningsbeslag.

Väljer du en fasad av brädor eller plywood behövs inte kryssen, eftersom både brädor och plywood förstärker stommen.

1

Kryssen monteras i tre av ramarna, och de ska sitta i nivå med insidan av stolparna.

2

Skruva fast kryssen på stolparna med en 5,0 x 80 mm skruv i varje hörn. Det räcker för att hålla dem på plats.

06
Takbalkar 5 Steg

Nu fortsätter vi med takbalkarna (F). Deras viktigaste uppgift är att bära taket, men även de har en förstärkande effekt.

Här har vi nöjt oss med ett centrumavstånd på 76 cm mellan balkarna. Är du orolig för snölast så minskar du avståndet till 60 cm eller rent av 45 cm och ökar dimensionen. Om du väljer ett annat tak än plywood, ska du följa leverantörens anvisningar när det gäller avstånd.

Takbalkarna geringskapas i ändarna i samma vinkel som tvärbalkarna vid gavlarna och förses sedan med vinkelbeslag (eller också monterar du balkskor på hammarbanden). En stödlist kan bära balkarna medan du skruvar fast dem.

1

Gör i ordning takbalkarna (F). Längden och vinklarna i kortändarna kan du överföra från tvärbalkarna. Fäst vinkelbeslag i varje ände med 4 x 40 mm beslagsskruvar.

2

Fäst en regelstump på ovansidan av varje balk så kommer den på rätt nivå. Balken hänger av sig själv medan du skruvar. Och placeringen har du markerat på hammarbanden (C och E).

3

Ta bort de tillfälliga snedsträ-vorna för konstruktionen är klar och hela stommen kan stå själv.

4

Här är den färdiga stommen. De sex stolparna (A och B) bär alltsammans och de har bundits ihop av hammarbanden (C och E). I ena änden av skjulet har vi monterat tre kryss.

5

Måla allt virke. Vi målade alla trädelar vita med undantag av snedsträvorna i kryssen, som målades svarta. Då ser man dem inte genom det rätt luftiga vindskyddet.

07
Fasaden 4 Steg

Nu kommer vi till den riktigt smarta delen - fasaden. Om du vill använda brädor ska du plocka fram kapsåg och tumstock. Om du i stället gör som vi och använder vindskydd, så är du nästan klar. Vindskydd finns i ett stort antal varianter, kvaliteter, storlekar och priser.

Våra vindskydd är av lite bättre kvalitet och kostar därför lite mera. Innan vindskydden kan monteras på stommen måste du fästa falslister (J) hela vägen runt i varje ram. Du kan köpa färdiga lister eller klyva terrassbrädor till exempelvis 25 x 30 mm.

1

Kapa falslisterna (J) och måla dem svarta. Det behövs falslister i samtliga ramar - upptill, nertill och längs sidorna.

2

Fäst listerna med 4 x 40 mm skruvar. Om du lägger ett par distansklossar med samma tjocklek som vindskydden på ramen, ser du var falslisterna ska placeras.

3

Ställ vindskyddet på den undre ramen och tryck in det på plats. Skruva fast det i falslisterna med tre 5 x 60 mm skruvar på varje sida, också upptill och nertill. Fäst också en skruv mitt i krysset.

4

Fäst till slut stolparna (A och B) i beslagen på plintarna med 10 x 50 mm franska träskruvar i varje stolpe. Förborra först så att träet inte spricker.

08
Taket 5 Steg

Vi lägger takplywood på taket och klär det sedan med takpapp. Vill du hellre ha kanalskivor av plast eller något annat, så väljer du det.

Om du är säker på att alla delar är vinkelräta går det snabbt att såga till skivorna. Men lägg för säkerhets skull upp skivorna på taket, markera för takbalkar och kapa sedan skivorna så att de skarvas mitt på en balk. Kapningen gör du lättast med en cirkelsåg.

Skulle det visa sig att konstruktionen inte är fullständigt vinkelrät kan du använda takplywooden för att justera konstruktionen så den blir vinkelrät.

1

Lägg upp den första takskivan och markera var den ska sågas. Såga den sedan med cirkelsåg medan den ligger på ett par arbetsbockar.

2

Spänn fast plywooden (R) med ett par tvingar på tvärbalken (D). Justera ev. in konstruktionen och fäst sedan plywooden på takbalkar och hammarband med 4 x 50 mm skruvar.

3

Fortsätt med resten av takskivorna och skruva fast dem med 4 x 50 mm skruvar när du har kapat dem för att de ska passa i storlek.

4

Skruva fast förstärkningslisten (Q) med 4,0 x 40 mm skruvar från ovansidan genom takskivorna.

Spänn fast listen (Q) under de bakre takskivorna och längs med långsidan på dem.

5

Spänn fast trekantslisterna (M) med tvingar så att de överlappar varandra i hörnen. Såga sedan i vinkel rakt ner genom båda listerna på en gång. Fäst dem längs framsidan och kortsidorna med 5 x 60 mm skruvar.

09
Takpapp 5 Steg

I stället för att slåss med stora rullar takpapp, som vi inte på långa vägar kan använda, har vi valt att lägga takshingel. Det är mindre bitar takpapp och de ska läggas som ett pussel - ett enkelt sådant - på taket. Det smarta med dem är att alla spikar täcks av nästa takshingel, om man bara ser till att spika där tungorna överlappar varandra.

Genom att välja denna lösning slipper vi också att använda takklister eller varmluftsbrännare. Om du har en bit av en takpappsrulle, så använder du förstås den på ditt tak, så slipper du köpa nytt.

Skjulet är klart och kan användas till cyklar, redskap och ved. Du kan ev. komplettera med en dörr eller skjutdörr som kan låsas. Det bestämmer du själv.

1

Provlägg shingelbitarna på taket för att se hur de ska läggas med minst spill. Markera sedan på taket var du ska lägga den första raden.

2

Lägg den första raden längs din markering, och fäst den med 20 x 2 mm pappspikar.

Shingel har självhäftande baksida. Bara dra loss skyddsfolien och tryck fast bitarna.

3

Fortsätt läggningen och spika fast dem. Du ska endast spika där en tunga från nästa shingel överlappar. Fortsätt tills du har täckt hela taket.

4

Skruva fast de tre takfotsbrädorna (K och L) med 4,0 x 50 mm skruvar och i nivå med ovansidan på takpappen. På baksidan skärs takpappen några centimeter under förstärkningslisten (Q).

5

Avsluta med täcklisterna (N och P) hela vägen runt. Listerna fästs med 4 x 50 mm skruvar. Lägg en sträng takkitt under listerna innan de skruvas fast. Då blir det tätt. Måla de sista delarna på skjulet.

Material

Tryckimpregnerat virke:
95 x 95 mm hyvlade reglar:

• 3 stolpar (A) à 242 cm
• 3 stolpar (B) à 210 cm

45 x 120 mm hyvlade reglar:
• 1 hammarband (C), 396 cm
• 2 tvärbalkar (D) à 220 cm
• 1 hammarband (E), 387 cm

45 x 95 mm hyvlade reglar:
• 4 takbalkar (F) à 205 cm
• 10 stödreglar (G) à 180 cm

45 x 45 mm hyvlade reglar:
• 6 snedsträvor (H) à 255 cm

25 x 38 mm ohyvlat:
• 20 falslister (J) à 180 cm

25 x 95 mm terrassbrädor:
• 1 takfotsbräda (K), 401 cm
• 2 takfotsbrädor (L) à 220 cm

50 x 50 mm ohyvlat, som sågas till
trekantslister på 50 x 30 mm:

• Totalt 8,5 m taklister (M)

25 x 45 mm planhyvlat:
• 2 täcklister (N) à 220 cm
• 1 täcklist (P), 401 cm
• 1 förstärkning (Q) under bakre takskiva, 387 cm

Övrigt virke:
18 eller 21 mm takplywood med not och spont
på långsidorna:

• 4 takskivor (R, S, T och U) à 120 x 240 cm – skivorna sågas till vid läggningen

Tryckimpregnerat vindskydd:
• 5 vindskydd (V) à 180 x 180 cm

Betongplintar med
vinkelbeslag:

• 6 plintar (X)

Takpapp, shingelutförande:
• Takpapp till cirka 10 m2

Dessutom:
• 32 vinkelbeslag, 50 x 80 x 90 mm
• 16 vinkelbeslag, 70 x 90 x 90 mm
• 4 x 40 mm beslagsskruvar
• träskruvar: 4 x 40 mm, 4 x 50 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm och 6 x 100 mm
• 55 x 2,5 mm dyckert
• 12 franska träskruvar, 10 x 50 mm
• 20 x 2 mm pappspik
• heltäckande utelasyr eller färg

Tidsförbrukning

Vi byggde skjulet på under en vecka på ett stabilt underlag.

Pris

Cirka 15.000 kr

Svårighetsgrad

Det kan inte vara enklare att bygga ett stadigt skjul som är snyggt. Men du ska förstås kunna hantera både fogsvans och tumstock.

Ritning

Här är konstruktionen

Börja med att välja väggmaterial - vindskydd, plywood eller vad du föredrar.

Ritningen förutsätter att du bygger skjulet av vindskydd som är 180 cm breda. Väljer du en annan bredd, eller ett annat material, ska måtten anpassas.

Här är konstruktionen

3D-modell

3D-modell

Skjul av färdiga staket

Alla väggar i skjulet består av färdiga lamellstaket.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fundamentet

Det har satts ner stolpfundament, för att säkerställa en ordentlig grund.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stommen

Stommen består av två gavlar som sitter ihop med två långa bjälkar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Korsande snedsträvor

Snedsträvor i kors ger skjulet stabilitet.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Takets uppbyggnad

Taket har lagts på takreglarna och består av 19 mm plywood, som har klätts med takpapp och shingles.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sidorna monteras

Det färdiga skjulet har monterats på den bärande strukturen.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

Video

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

Video

TEKNIK: Montering av markskruv

Använd vattenpasset ofta - då hamnar skruven helt lodrätt

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tips & Tricks

Välj din egen fasadbeklädnad

Vi tycker att lösningen med vindskydd är både smart och elegant. Men om du hellre vill ha en annan fasadbeklädnad så ska du naturligtvis välja det. Om du t.ex. spikar eller skruvar fast liggande flällpanel eller om du föredrar en enkel, men klassisk lockpanel, så behöver du inte fästa kryss i tre av ramarna. Det behöver du heller inte om du väljer en fasad av spårad plywood. Även taklutningen kan du ändra. Du ska bara göra de främre stolparna högre. Under alla omständigheter ska du anpassa ritningen efter ditt behov.

Här har skjulet klätts med liggande panel, som det finns en hel del att välja bland - fjällpanel, stockpanel, spårpanel och liknande.

Här har vi monterat en klassisk lockpanel på utsidan av skjulet. Vi har dessutom låtit panelen gå hela vägen upp till taket.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd