Stort och öppet cykelskjul på plintar

Med fyra likadana väggmoduler och en enkel trästomme finns det gott om plats för familjens cyklar. Och eftersom konstruktionen står på plintar så slipper du gjuta.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
5.500 kronor

Intro

Cyklar kan med fördel parkeras i ett skjul utan väggar. För även om det regnar står cyklarna torrt så att du slipper våt sadel, och blåser det lite torkar cyklarna snabbt så att de inte rostar – om det skulle stänka lite på dem eller om det har yrt in snö i skjulet.

Om du inte har lust att släpa ner cykeln i källaren varje kväll – och kånka upp den varje morgon – och ändå vill sätta dig på en torr sadel, så får du säkert lust att bygga detta eleganta skjul med öppna väggar.

Konstruktionen är superenkel och du kan lätt planera arbetet eftersom du börjar med att snickra de fyra likadana modulerna till väggarna.

LÄS OCKSÅ: Använd ett gratis 3D-ritprogram och få perfekt resultat!

Två av modulerna ska sedan användas till var sin gavel medan de två återstående sätts ihop till baksida. När gavlarna är klara och satts fast i stolpskor börjar skjulet att ta form. Modulerna har försetts med snedsträvor och det ger en mycket stark konstruktion.

Instruktion

01
Modulens ram 3 Steg

1

Vi markerar för fogarna på de vågräta reglarna H i modulerna. Medan den övre och undre regeln endast ska möta de korta lodräta reglarna L ska de två mittersta fogas ihop även med de längre lodräta reglarna K.

2

I de vågräta reglarna H borras två skruvhål i varje fog med 5 mm borr. Här förborrar vi för både de korta och de långa reglarna från samma sida.

3

De långa lodräta reglarna K skruvas fast på de inre vågräta reglarna med 5 x 80 mm skruvar. Delarna fixeras med tvingar medan vi skruvar.

02
Kryss i modulerna 8 Steg

När de långa lodräta reglarna K har satts på plats mellan de två inre vågräta reglarna H börjar modulerna ta form.

Nu vill vi göra modulerna styva och till det monterar vi snedsträvor J och därefter kompletterar vi med de korta lodräta reglarna L och fäster de yttre vågräta reglarna H utanpå. Till sist fäster vi de smala kantlisterna M på varje sida och därefter är modulerna klara för målning. Det låter kanske komplicerat men det är enkelt. Och du övar dig innan du kommer till det åttonde krysset.

Snedsträvorna kapas först i full längd och anpassas sedan till utrymmet - det är mycket lättare.

1

Snedsträvorna J finsågas först när de sätts på plats, och därmed anpassas de till aktuellt utrymme. Markera mittlinjen på snedsträvan så att du kan fixera den i ramen och markera var du ska såga. Kolla att ramen har räta vinklar.

2

Snedsträvan J sågas till och sätts på plats innan nästa snedsträva fixeras och markeras. Här ska vi också markera för krysset.

3

De två snedsträvorna J samlas i bladfog. Vi sågar därför ett antal parallella spår halvvägs ner i träet och tar sedan bort träet med stämjärn.

4

Snedsträvorna fogas samman och spikas ihop med 40 x 2 mm dyckertar. Här spänns de fast i arbetsbänken så att de står stadigt medan vi spikar. Dyckertarna försänks en bit in i träet med en spikdrivare.

5

När krysset är klart sätts det fast med 5 x 80 mm skruvar. De dras i nerifrån så att det inte kan samlas vatten runt skruvhuvudena. Vi förborrar i den första delen med 5 mm borr.

6

De korta lodräta reglarna L och de yttre vågräta reglarna H skruvas fast. Även nu använder vi 5 x 80 mm skruvar. Vi börjar med att fästa de korta reglarna, som nästan bara är avståndsklossar, på ramarna och fäster de yttre reglarna därefter.

7

Modulerna avslutas med de smala kantlisterna M på varje sida. De fästs med två skruvar i varje fog och även nu förborrar vi med 5 mm borr för att träet inte ska spricka. Skruvarna är 5 x 60 mm.

8

Modulerna målas två gånger. Vi lägger de fyra modulerna på varandra när det är dags att måla kanterna. Då går det snabbare. När alla sidor har målats får färgen torka ett dygn, innan det är dags att måla en gång till.

03
Gavlarna reses 7 Steg

När modulerna har satts ihop och målats är det dags att lämna verkstan och flytta arbetet till tomten.

Där bygger vi först ihop de två modulerna med var sin gavel. Utöver modulen består varje gavel av en lång stolpe A, en kort stolpe B och en taksparre D.

Gavlarna förankras i stolpskor som sitter fast i betongplintar G. Hur kraftiga plinterna ska vara beror mest på var på tomten cykelskjulet placeras. Plintarna har grävts ner men det går att justera höjden på stolpskorna.

De sex plintarna placerar vi med hjälp av takfotsbrädorna C på vilka vi har satt ett streck där plintarna ska stå.

1

Vi börjar med att skruva fast en stolpe A/B på vardera sidan av modulen. Vi väntar med att såga till stolparna men sätter modulen 10 cm från botten. Därefter fästs modulerna med 5 x 60 mm skruvar genom kantlisterna M.

2

Gaveln pallas upp och de två stolparna A och B sågas av på gering. Den främre stolpen A ska vara 205 cm och den bakre 150 cm. Den yttre taksparren sågas sedan av så att den sitter kant i kant med stolparna på utsidan.

3

Den yttre taksparren D fäst på stolparna A och B med fem 5 x 60 mm skruvar i varje ände. Därefter fortsätter vi med den andra gaveln. För att gavlarna ska bli likadana används den första som mall.

4

De fyra sparrarna E sågas till och två av dem förses med vinkelbeslag i båda ändarna. Såglinjen på sparrarna markerar vi vid gaveln för de ska precis som de yttre sparrarna sitta kant i kant med stolparna.

5

De sex betongplintarna G grävs ner och justeras i höjd. Vi använder takfotsbrädorna C som hjälp vid placeringen eftersom vi har markerat på brädorna var stolpar och sparrar ska placeras.

6

Gavlarna reses och ställs i stolpskorna. Ett par snedställda brädor, som hålls fast med tvingar, gör det lättare att justera in dem lodrätt. Ett par plastbrickor på varje stolpsko lyfter stolparna så att de inte suger vatten.

7

Gavlarna hålls på plats med snedsträvor och tvingar medan de ställs lodrätt.

04
Stommen görs klar 7 Steg

När de två gavlarna har rests och står stadigt (med hjälp av snedsträvor) ska de skruvas ihop med takfotsbrädorna C och de sista stolparna ska resas.

Eftersom vi inte har skruvat fast stolparna i stolpskorna har vi fortfarande möjlighet att finjustera lite så att de två modulerna på baksidan hamnar på samma nivå som de två på sidorna.

Takfotsbrädorna sågas inte av förrän stommen är klar. Det är bättre att de är lite för långa och sticker ut en bit. Då kan det inte gå galet när vi kollar placeringen av de två modulerna och sista stolpen innan vi skruvar fast allt.

1

Gavlarna förenas med den bakre takfotsbrädan C, som skruvas fast på stolparna B med 5 x 60 mm skruvar. Brädan placeras enligt de markeringar vi har gjort på den, men vi väntar med att skruva fast den i den ena stolpen tills allt har justerats.

2

Takfotsbrädan C kapas så att den sitter kant i kant med den yttre taksparren D. Eftersom vi här har gaveln som mothåll är det rätt lätt att kapa brädan med fogsvans eller sticksåg.

3

Den främre takfotsbrädan C skruvas fast på de höga stolparna med 5 x 60 mm skruvar. Vi har först fäst en lite kloss på stolpen som brädan kan vila på. Det underlättar monteringen.

4

De två mittenstolparna A och B reses. Vi har markerat för dem på takfotsbrädan C och nu sätter vi dem i stolpskorna och markerar var de ska kapas. Därefter sätts de tillbaka och skruvas fast på takfotsbrädorna C.

5

Samtliga stolpar A och B kan nu skruvas fast i stolpskorna. Men först justeras noga så att de står lodrätt enligt placeringen i takfotsbrädan. Vi fäster dem nertill med 5 x 60 mm skruvar.

6

De sista modulerna skruvas fast på stolparna B i den bakre väggen med 5 x 60 mm skruvar. För att göra det lite lättare för oss sågar vi först till ett par stödreglar och ställer modulerna på - de ska ju upp på samma nivåsom sidomodulerna.

7

Modulerna gör konstruktion både styv och stabil så nu tar vi bort snedsträvorna.

05
De sista sparrarna 6 Steg

Vi är nästan klara att fortsätta med taket, men först ska de sista taksparrarna E på plats. Och vi ska helst också måla färdigt innan vi lägger taket.

Taket lägger vi med så kallad klinkpanel (kallas ibland även fjällpanel). Det går snabbt och lätt. Men vi kan inte räkna med att det håller tätt om det regnar mycket så därför lägger vi en byggfogmassa mellan alla takbrädor.

Ett alternativ till klinklagda brädor är att lägga takplywood och sedan lägga takpapp. En annan lösning är klara skivor av takplast eller takplåt.

Brädorna oljas in innan de läggs på taket och resten stryks med utelasyr.

1

För att underlätta arbetet skruvar vi fast en bräda X ovanpå den taksparre som ska monteras. Brädan ska sticka ut i bägge ändaroch därmed hålla fast sparren medan den skruvas fast. Därefter lossas brädan och flyttas.

2

Taksparren E läggs upp och rättas till så att den i bägge ändar ligger mittemellan två stolpar. Vi har börjat med en av de sparrar som har försetts med vinkelbeslag i bägge ändar.

3

De två sparrarna E med vinkelbeslag skruvas fast på takfotsbrädorna C med 4 x 30 mm skruvar i beslagen.

4

De två mittersta sparrarna E skruvas fast på var sin sida av mittenstolparna A och B med 5 x 70 mm skruvar. Även nu går det snabbt och lätt eftersom sparrarna hålls upp av hjälpbrädan X medan de skruvas fast.

5

Hela konstruktionen målas. Det är lättast att måla stommen innan takbrädorna läggs på. Allt trä stryks två gånger med heltäckande utelasyr. Takbrädorna stryks däremot med träolja.

6

Det går snabbt att lägga taket av profilerade brädor.

06
Tak och lister 6 Steg

1

Nu är det dags att lägga tak på den lilla byggnaden. Vi väntar med att såga av brädorna F tills hela taket har lagts. Skulle brädorna inte vara tillräckligt långa skarvas de på en taksparre. Se till att skarvarna förskjuts.

2

För att taket ska hålla tätt lägger vi en sträng byggfogmassa (MS-massa) i skarven där brädorna trycks ihop. Massan klickas ut med fogpistol.

3

Brädorna F spikas fast. Det går rätt snabbt eftersom taket inte är så stort. Lägg märke till att vi har låtit alla brädor sticka ut en bit i sidorna så att vi efteråt kan såga av alla på en gång.

4

Takbrädorna F kapas på en gång. Vi spänner fast en bräda X som anhåll för cirkelsågen för att på så sätt få samtliga brädor exakt lika långa. Efteråt stryks hela taket en gång med träolja eller utelasyr.

5

Nu återstår endast handledarna N på modulerna. De sågas till av ädelträ och skruvas fast ovanpå modulerna med 4 x 50 mm skruvar. Ska det vara riktigt fint kan man alltid täcka skruvhuvudena med träpluggar.

6

Handledarna mättas med olja och poleras och sedan är skjulet klart.

Material

Stolpar, underlag och tak

95 x 95 mm tryckimpregnerat trä:
• 3 stolpar (A) à 205 cm
• 3 stolpar (B) à 150 cm

28 x 120 mm tryckimpr. terrassbrädor:
• 2 takfotsbrädor (C) à 393,1 cm
• 2 yttre sparrar (D) à 210 cm

45 x 95 mm reglar:
• 4 sparrar (E) à 210 cm

22 x 120 mm klinkpanel:
• 21 brädor (F) à 400 cm

4 väggmoduler

45 x 45 mm hyvlat trä:
• 16 vågräta reglar (H) à 176 cm
• 16 snedsträvor (J) à 66,5 cm
• 20 långa lodräta reglar (K) à 47 cm
• 16 korta lodräta reglar (L) à 5 cm

22 x 44 mm hyvlat trä:
• 8 kantlister (M) à 75 cm

20 x 70 mm nyatoh eller liknande:
• 4 handledare (N) à 180 cm

Dessutom:
• Skruvar för användning utomhus: 4 x 30,
4 x 50, 5 x 60, 5 x 70 och 5 x 80 mm
• 6 betongplintar med stolpskor (G)
• 8 vinkelbeslag à 60 x 90 x 90 mm
• Galv. dyckertar: 55 x 2,5 och 40 x 2 mm
• Heltäckande vit utelasyr
• Träolja
• Byggfogmassa av MS-typ
• Ev. ett cykelstativ

Tidsförbrukning

3-5 dagar plus torktid.

Pris

Cirka 4500 kr.

Svårighetsgrad

Moduler förenklar bygget även om det tar sin tid att snickra ihop dem. Men du kan göra modulerna klara inomhus och montera senare.

Ritning

Multimedia

Video

TEKNIK: Stolpsko gjuten i rör

Då får du enkelt stolpskorna i våg och i linje med varandra

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Cykelskjul