Så här bygger du en innervägg

VIDEO: Häng med när snickaren visar hur du bygger en innervägg ända från början. Väggen byggs med stålreglar och två lager gipsskivor, och till sist monterar snickaren också en dörr.

Av praktiska skäl bygger vi gipsväggen i en verkstadslokal där man har satt upp några spånskivor som får tjäna som tak och den ena sidoväggen. Arbetsgången är dock exakt densamma som om vi hade byggt väggen i en vanlig bostad.

Snickaren börjar med att bestämma var gipsväggen ska placeras. Den ska sättas upp 2,5 meter från den bakre väggen. Snickaren mäter ut avståndet från den bakre väggens båda ändar. På så vis är vi säkra på att gipsväggen blir parallell med den bakre väggen.

När avståndet är uppmätt drar snickaren ett lodrätt streck på sidoväggarna med ett långt vattenpass. Strecket ska gå ända upp till taket. Snickaren sätter ett kryss på den sida av strecket där stålregeln ska fästas.När strecken är dragna på båda sidorna ska snickaren dra ett streck mellan de båda sidoväggarna.

Till det använder han ett kritsnöre.Snickaren fäster snöret i den ena sidan och går över till den motsatta väggen samtidigt som han skakar hållaren till kritsnöret. Kritan fördelas på hela snöret vilket ger ett tydligare avtryck.Strecket i taket gör han också med kritsnöret.

Om det inte finns något att fästa snöret i eller om man inte har någon som kan hjälpa till att hålla snöret slår man tillfälligt i en spik att fästa snöret i.Snickaren spänner snöret, drar ner det en bit och släpper.

Resultat blir ett absolut rakt streck mellan väggarnas båda hörnpunkter. Kom ihåg att markera med ett kryss på vilken sida av strecket som stålregeln ska monteras.Nu har vi ritat upp gipsväggens placering. Bara placeringen av dörren återstår.Vi har valt att placera dörren 90 centimeter från väggen.

Snickaren använder dörrkarmens överstycke för att markera dörrens bredd på kritstrecket. Han lägger till 12 millimeter på varje sida för att ge plats åt avståndsklossarna mellan karmen och dörrstolparna.Nu ska stålstommen upp. De 90 centimeterna mellan dörr och vägg markeras på bottenprofilen.

Skenan klipps av med plåtsax. Först klipper man de båda sidorna. Därefter skär man av skumgummit på baksidan med en brytbladskniv. Det gör det lättare att klippa av den sista biten med plåtsaxen.

Den 90 centimeter långa stålregeln läggs nu alldeles intill strecket. Men en stor spik och en hammare slår snickaren hål i profilens botten där skruvarna ska sitta. Avståndet mellan skruvarna ska vara högst 50 centimeter så till den här profilen använder vi tre skruvar.

På andra sidan dörren placeras en stålregel som sträcker sig ända till väggen. Sedan markerar man på profilen var dörren ska stå och klipper av den överskjutande delen av profilen.Profilen läggs åter ner längs kritlinjen och snickaren sätter ett märke på var femtionde centimeter.

Sedan slår han hål i profilen med en stor spik och skruvar i en skruv i varje hål.Nu ska profilen i taket monteras. Här är det enklare att spika hål för skruvarna när profilen ligger på arbetsbockarna.

Profilen kan nu enkelt skruvas fast i taket. Lägg märke till att snickaren börjar med skruven mitt på skenan. Sedan slipper han att själv hålla profilen på plats.När den första profilen i taket har skruvats fast ska nästa skäras till.

I stället för att mäta den lägger snickaren den andra profilen vid sidan av den första och markerar var den ska kortas av.Profilen kortas av på samma sätt som den förra och skruvas fast i taket.Nu ska vi göra profilerna till sidorna. Snickaren mäter först höjden. Den är 243 centimeter.

Den lodräta profilen görs 8 millimeter kortare än den uppmätta längden. Det är nämligen bra att undvika alltför snäva mått som kan göra monteringen besvärlig.Profilen kortas med plåtsaxen och hörnen klipps så att det blir lättare att få profilerna att passa in i varandra.

Den lodrätta profilen förs med sidan först in i botten- och topprofilerna. Den vrids sedan 90 grader runt sin egen axel, först i toppen, sedan i botten. Profilen trycks mot väggen och fästs senare med skruvar.

Det ska alltid vara 45 centimeter mellan de lodrätta profilerna utom mellan den första profilen och väggen. Där ska det bara vara 40 centimeter. Anledningen är att man alltid skär av gipsskivans spacklingskant när den möter en vägg. På så vis är man fri att spackla mot väggen.

Därefter gör snickaren märken med 45 centimeters mellanrum utan att ta hänsyn till dörren.Lägg märke till att han ritar märkena förhållandevis långt ut så att de fortfarande syns när han har satt upp två lager gipsskivor.

Nu ska snickaren mäta höjden på varje lodrät profil. Man kan inte räkna med att de ska vara lika långa. Golvet kan till exempelvis vara så ojämnt att alla de lodräta profilerna kan ha olika längd.

Eftersom tumstocken inte är tillräckligt lång mäter snickaren med en profil med en fast längd och en tumstock som kan skjutas upp genom profilen.Förutom profiler med 45 centimeters mellanrum ska det också monteras en profil på varje sida om dörren. Därför mäter snickaren även höjden på dessa profiler.

Snickaren skriver för säkerhets skull upp höjden på profilerna där de ska placeras.Nu ska måtten föras över på profilerna som sedan kortas av.Därefter monteras profilerna en efter en. För att få dem på plats klipper man dem cirka 8 millimeter kortare än de faktiska måtten.

Profilerna sätts in sidledes i topp- och bottenprofilerna och vrids sedan 90 grader i botten och toppen så att de sätts i spänn. Sedan fästs de antingen med en fixeringstång eller med profilskruvar.

Profilerna i dörröppningen ska vändas med hålrummet bort från dörröppningen. De andra profilerna ska vändas så att de pekar bort från väggen. På så vis blir det enklare att fästa isoleringen.Vi börjar med att fästa profilerna på sidorna. Här är det en tegelvägg så snickaren använder ett slagborr till att borra hål för skruvarna.

Hålen borras med ungefär en halv meters mellanrum.Hållen pluggas och profilen skruvas fast. Skruvarna ska vara 30-40 centimeter långa.På den andra sidan behöver man inte borra eftersom det är en trävägg.

Vi har redan satt märken på var 45:e centimeter i golvet. Nu gör snickaren också markeringar i taket så att profilerna kommer att stå lodrätt.Profilerna riktas nertill och upptill.När alla profilerna har riktats ska de fästas i bottnen. Snickaren använder en fixertång som snabbt och enkelt trycker samman skenorna.

Sammanfogningen ser kanske inte så hållbar ut men den ska bara hålla samman stommen tills gipsskivorna har satts upp.De båda profilerna vid dörren ska förstärkas med trä så att de klarar belastningen från dörren.

Därför sätter snickaren in en läkt i vardera profilen. När profilerna och läkten är väl sammanfogade skruvas de fast i bottenprofilerna med profilskruvar.Nu ska profilerna fästas i toppen. Här använder vi åter fixertången. Vi försäkrar oss om att profilerna fortfarande är lodräta.

Om man inte har någon fixertång kan man skruva samman profilerna. Till sist fixeras de båda profilerna i dörröppningen. Här används åter en skruvdragare och profilskruvar.Rakt ovanför dörren ska det finnas en vågrät profil. Snickaren använder dörrkarmen för att markera höjden på den ena profilen.

Med hjälp av ett vattenpass markerar snickaren höjden på den andra profilen. Därefter mäts avståndet mellan profilerna. Här är det 90,5 centimeter.Profilen ovanför dörren ska inte ha något skumgummi så det tar man bort innan man klipper av den.

När skumgummit är borta mäter man ut 90,5 centimeter plus 12 centimeter i vardera änden.Skenan kortas av och vid 12 centimeter klipper man av sidorna men inte bakdelen. Då båda ändarna kan nu bockas i 90 graders vinkel.

Nu kan profilen enkelt placeras mellan de båda dörrprofilerna så att hålrummet pekar uppåt.Då det ska vara lite luft mellan karmen och profilerna lyfter snickaren skenan 15 millimeter i båda ändarna.

Därefter skruvas skenan fast i öppningen. Skruven ska inte sticka ut på profilens framsida. 45 respektive 90 centimeter från den andra dörrprofilen gör man markeringar på den vågräta skenan.Här ska man nämligen sätta två lodräta profiler ovanför dörren.

De sätts fast på samma sätt som de övriga profilerna och fästs med fixertången. Som vi ser här finns det nu hela vägen lodräta profiler men 45 centimeters avstånd. Undantaget är de yttersta profilerna på varje sida.Stommen är nu klar. Nu ska vi börja montera gipsskivorna.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skiljevägg