Snyggt plank med stark grind

Planket är inte bara snyggt. Det är en praktiskt gräns mot tomten samtidigt som det med en vinkel döljer ett par fula sopkärl. Vinkeln fungerar också som stöd för den nya grinden.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
2.200 kronor

Intro

Fallfärdigt, fult och farligt – ja, det var vad familjen tyckte om det gamla vindskyddet och grinden, som inte kunde stängas. Enda förmildrande omständigheten var att det hejdade en del av blåsten till terrassen. Men när man satt på terrassen hade man utsikt över två sopkärl, som stod vid sidan av vindskyddet.

Men nu ska det bort och ersättas av ett plank med en ordentlig grind som kan stängas. Och planket byggs i vinkel, så att det också skärmar av utsikten mot sopkärlen. Vinkeln ger dessutom extra stöd åt grinden, som är rejält tung. Utan stöd hade den kanske vält planket eller dragit det skevt.

Planket snickras av byggträ som målas innan bygget börjar. Det är lättare att måla när brädorna ligger på bockar. Vi använder spontad spårpanel (ytterpanel med not och spont) eftersom samma panel har använts till skjulet i bakgrunden.

Instruktion

01
Stolparna 4 Steg

Till vårt plank ska vi gräva ner tre kraftiga stolpar, varan en ska bära upp vinkeln. Den stolpen gräver vi ner senare. Avståndet mellan stolparna är här 209 cm. Större avstånd kan inte användas om vi inte går upp en dimension när det gäller spikreglarna (alltså de vågräta reglarna mellan stolparna).

Vi gräver ner stolparna cirka 90 cm i marken och låter dem sticka upp 170 cm, så att ovankanten på planket hamnar i nivå med betongtrappan längs ena sidan av planket. För att få planket vinkelrätt mot trappan använder vi oss av en jättestor vinkel, där sidorna har förhållandet 3-4-5.

1

Mät dig fram till var stolparna ska stå. Här ska planket stå vinkelrätt ut från betongtrappan till höger, och vi använder oss därför av en stor vinkel, som vi lägger längs trappan. Därefter kan vi markera placeringen av stolparna.

2

Gräv hål för stolparna. De ska placeras så att baksidan av planket och grinden hamnar i rak förlängning av trappans bakre kant. Vi gräver 90 cm djupa hål.

Hålen ska vara så stora att du kan stampa jorden runt stolparna.

3

Stolpen (A) sticks ner i hålet och placeras mot vinkeln, för då blir det lättare att styra den. När den står som den ska kan jorden fyllas i hålet runt stolpen. Glöm inte att stampa jorden för var 10:e cm.

4

Fäst en bräda vinkelrätt på stolpen cirka 10 cm under marknivå. Den 40-50 cm långa brädan fästs med 4-6 kraftiga skruvar. Brädan fungerar som ankare i marken och stabiliserar stolpen, så att planket inte välter om det blåser mycket.

02
Spikreglarna 5 Steg

Nu ska du sätta tre spikreglar mellan stolparna, så att du har något att fästa de lodräta brädorna på. Spikreglarna fördelas med samma inbördes avstånd och den första monteras 15 cm under ovankanten på stolparna.

Innan du skruvar fast spikreglarna med byggvinklar, kollar du noga att stolparna står lodrätt. Om stolparna inte är helt raka kan du tvinga dem raka genom att justera längden på spikreglarna en millimeter eller två.

När spikreglarna sitter på plats fixerar du stolparna med en lång snedsträva på baksidan från marken på ena stolpen och snett upp på den andra. Snedsträvan tas bort när brädorna har monterats.

1

Mät hur långa spikreglarna (B) ska vara. Fäst en skruv i stolpen så att ovankanten på den första regeln hamnar 15 cm under stolpens ovankant. Markera sedan på regeln var du ska kapa den. Kapa de andra två reglarna lika långa.

2

Skruva fast vinkelbeslag på stolparna (A), så att du har något att fästa reglarna på. Vi använder 5 x 40 mm beslagsskruvar men det går bra att använda rostfria träskruvar.

3

Montera vinkelbeslaget på den nedersta spikregeln - inte på stolpen. Vänd sedan regeln så att beslaget pekar neråt och skruva fast det på stolpen.

4

Lägg spikreglarna på beslagen och skruva fast dem. Men innan du gör det ska du dubbelkolla att stolparna står vågrätt. Om ena stolpen är ojämn eller lutar lite kan du justera den på plats genom att göra spikregeln kortare eller längre.

5

Höjden på stolparna justeras när spikreglarna har skruvats fast och en snedsträva har fixerat stolparna. Här ska stolparna vara 170 cm höga och ovankanten på dem ska ligga på samma nivå. Vi sågar av dem vinkelrätt.

03
Brädorna 5 Steg

Det finns ingen anledning att välja impregnerade brädor till planket eftersom de monteras stående. Här har vi valt spårpanel, men det finns många andra varianter att välja bland.

Brädorna får gärna vara lite för långa när du monterar dem, för du kapar dem upptill när de sitter på plats. Kanten nertill bör du ha sågat av på gering före monteringen, för då rinner vatten lättare av brädorna i stället för att sugas upp.

För att det inte ska bli en springa mellan grinden och stolpen, klyvs en bräda och ena halvan sätts på stolpen, den andra på grinden.

1

Dags att såga till brädorna (H). Samtliga brädor kapas på gering, 15-20 grader, nertill för att få en droppkant. Du kan såga alla brädor lika långa, men vi väntar med att kapa dem på höjden tills de har monterats.

Om du har valt notade och spontade brädor, bör du lägga dem så att sågtänderna först kapar sponten.

2

Brädorna (H) fördelas så att du får plats med ett helt antal mellan stolparna (A) och därmed slipper klyva någon. Ena delen av en kluven bräda monteras på själva grinden medan den andra halvan fästs på stolpen.

3

Sätt upp brädorna. Våra brädor är försedda med not och spont, och ska därför tryckas in i varandra. Lägg en regel på marken, så att den undre kanten på brädorna hamnar på samma nivå. Kolla fortlöpande att brädorna sitter lodrätt.

4

Skruva fast brädorna (H) i spikreglarna (B). Gör ett märke på alla brädor med t.ex. snörslå, så att skruvarna hamnar på rak linje.

Eftersom reglarna är av tryckimpregnerat trä väljer vi rostfria skruvar (4,5 x 60 mm). Varje bräda fästs med en skruv i varje spikregel.

5

Såga av brädorna upptill. Vi använder cirkelsåg och sågskena för att få en rak ovankant på alla brädorna på en gång. Sågskenan läggs plant med ovankanten på stolparna, och kan ev. hållas på plats med tvingar.

04
Grinden 6 Steg

När du ska sätta ihop delarna till grinden, bör du göra det på en stor, plan yta för att vara säker på att delarna hamnar på rätt ställe. Vi lägger en plywoodskiva på marken.

Först sätter vi hop delarna till ramen, därefter fäster vi snedsträvan och till sist den tvärgående spikregeln. Spikregeln och de två vågräta delarna till ramen placeras på samma nivå som spikreglarna i planket, och därmed hamnar alla skruvar på samma nivå.

Tänk på att det ska vara 1 cm luft på låssidan av grinden, så att den kan öppnas, och cirka 0,5 cm på gångjärnssidan.

1

Sätt ihop ramen av de två lodräta reglarna (C) och den övre och undre spikregeln (D). Lägg snedsträvan ovanpå och markera vinklarna. Kolla diagonalen på ramen, för att vara säker på att den är vinkelrät. Såga till snedsträvan.

2

Fäst spikregeln (F) och tvär-regeln (G) när snedsträvan har skruvats fast med 5 x 100 mm skruvar. Tvärregeln behövs för att vi ska kunna fästa grindklinkan. Gångjärnen fästs med 5 x 100 mm skruvar.

3

Montera grinden på stolpen. Palla först upp den så att stolparna hamnar på samma nivå som stolparna i planket. Mellan grinden och stolpen läggs en 3 mm masonitbricka som avståndskloss. Gångjärnen fästs med 5 x 100 mm skruvar.

4

Den första brädan fästs på grinden, och den är här halv för att vi vill täcka springan mellan grind och stolpe. Därefter fästs resten av brädorna.

5

Kolla avståndet mellan grindens låssida och stolpen (här är det en trappa). Beroende på vilken teknik du har valt vid monteringen av brädor, så kan den sista brädan vara halv. Fixera grinden medan du skruvar fast brädorna.

6

Den sista brädan sågas till. Vi använder cirkelsåg och skena, för det går lättast och snabbast. Vi fasar också av kanten på den med hyvel för att det ska vara lätt att öppna grinden. Innan den skruvas fast kollar vi att den passar.

05
Avskärmning 3 Steg

1

Vi bygger ut planket med en vinkel, som dels förstärker konstruktionen, dels skärmar av för utsikten mot sopkärlen som inte är någon prydnad på tomten.

2

Gräv ett hål för den tredje stolpen (A) så att du kan vinkla planket. Här är det 77 cm mellan stolpens insida och insidan på stolpen i planket, vilket passar perfekt för sju brädor med en täckbredd på 110 mm.

Kolla att stolpen står lodrätt och fixera den med två spikreglar. Kapa stolpen.

3

Skruva fast spikreglarna (F) och fäst brädorna (H). De har sågats till nertill på gering, precis som de andra brädorna i planket. Upptill används vattenpasset för att markera längden.

06
Lås och täckbrädor 4 Steg

Nu återstår endast några små detaljer innan plank och grind är klara. Först ska vi montera en grindklinka på grinden, så att den förblir stängd när den har stängts. Vi monterar också en dörrhållare nertill på vinkeln och motsvarande beslag på grinden, så att den kan hållas fast i öppet läge utan att blåsa igen.

Upptill avslutas både grind och plank med en vågrätt monterad täckbräda, som skyddar de nakna ändarna på både brädor och stolpar i planket och grinden. Denna bräda bör vara tryckimpregnerad eftersom det kan samlas vatten på den.

1

Skruva fast ett handtag på grinden. Här är det en grindklinka som monteras dels med skruvar på ena sidan av grinden, dels med en genomgående skruv med bricka och mutter. Vi fäster låsdelen på vår trappa så att klinkan sitter vågrätt.

2

På vinkeln monterar vi en dörrhållare, som kan hålla fast grinden i öppet läge. Den andra delen av beslaget skruvas fast på grinden.

3

Skruva fast täckbrädan (J) ovanpå brädor och stolpar. Använd 5 x 100 mm skruvar, som dras ner i stolparna. Ungefär mitt på planket låses täckbrädan med ett vinkelbeslag, som fästs i en lodrät bräda och den liggande täckbrädan.

4

Nu är planket klart, bortsett från att vi ska måla täckbrädorna och ett par kanter. Ett rejält plank som detta står i många år.

Material

Material till planket

• 3 tryckimpregnerade 95 x 95 mm stolpar (A) à 260 cm
• 3 tryckimpr. 45 x 95 mm spikreglar (B) à 209 cm och 3 st à 77 cm
• 18 brädor 22 x 120 mm spårpanel (H) à 166 cm
• 2 tryckimpregnerade 22 x 120 mm täckbrädor (J), 228 cm resp. 87 cm
• 12 byggbeslag, vinklar
• Skruvar, 4,5 x 60 och 5 x 40 mm

Material till grinden

45 x 95 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 sidor (C) à 147,5 cm
• 2 spikreglar (D) à 88 cm
• 1 snedsträva (E), 152 cm
• 1 spikregel (F), 88 cm
• 1 tvärregel (G) för handtag, 30 cm

Dessutom:
• 8 brädor 22 x 120 mm spårpanel (H) à 166 cm
• 1 täckbräda, 22 x 120 mm, 97 cm
• 2 gångjärn med skruvar
• 1 dörrklinka med skruvar
• Skruvar, 5 x 100 mm

Tidsförbrukning

2-3 dagar + tid för målning.

Pris

Cirka 2200 kr för virke och beslag till grind och plank.

Svårighetsgrad

Det är relativt enkelt att bygga ett plank, medan grinden kräver lite mera av dig. Var noggrann när du mäter och sågar.

Ritning

Så här snickras planket

Vårt plank består av tre stolpar (A), varav den ena bär vinkeln. Mellan stolparna sätts spikreglar (B), som spårpanelen (H) skruvas fast på. Den övre spikregeln placeras 15 cm från stolpens ovankant. Ovanpå stolparna monteras en liggande täckbräda (J) som skyddar ändträet på stolpar och brädor mot fukt.

Så här snickras planket

Så här snickras grinden

Grinden består av en ram av sidorna (C) och en övre och en undre spikregel (D). Det är på dessa och den mittersta spikregeln (F) som de lodräta brädorna skruvas fast. Den övre spikregeln placeras 15 cm under ovankant på stolpen, för då hamnar alla skruvar på rak linje. De två andra spikreglarna sätts på samma höjd som spikreglarna i planket. Grinden förstärks av en snedsträva (E) som ser till att grinden inte hänger skevt. På grinden monteras dessutom en tvärregel (G), så att handtaget kan fästas i något.

Så här snickras grinden

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Plank och staket