Guide: Fogmassor

Du undviker många fel, från små förtretligheter till stora och dyra katastrofer, genom att välja rätt på hyllan för fogmassa på byggmarknaden och på verkstan. Och om du hör till dem som kallar alla massor för ”silikon”, så blir du snabbt klokare av denna lilla snabbguide över fogmassor.

Glöm allt om namn, bilder och andra färgglada illustrationer på utsidan av förpackningen när du ska välja mellan de många patronerna med fogmassa på byggmarknaden. Namnen kan variera trots att innehållet är detsamma och under i stort sett samma namn kan det dölja sig olika produkter med vitt skilda egenskaper.

För att kunna göra rätt val ska du i stället titta på patronens baksida där du kan läsa vad fogmassan består av. Den texten ger en mer exakt beskrivning av vad fogmassan i patronen kan prestera, hur du ska använda den och hur du skapar de bäsa och mest hållbara fogarna med den. Det kräver dock att du vet en del om fogmassor, men med denna artikel i handen är du väl rustad att göra rätt val.

Du blir inte bara säker på att hitta rätt fogmassa till en viss uppgift. Du ruinerar dig inte heller på dyra fogmassor eftersom du också får veta att du lika väl kan klara av uppgiften med massan i den halva patron du har kvar i verkstan. Du väljer enbart med utgångspunkt från de egenskaper fogen måste ha.

Fem typer av fogmassa som indelas efter sitt innehåll

I den här guiden möter du fem typer av fogmassa som du alltid bör skilja mellan, definierade av det material de är uppbyggda av: silikon, akryl, MS-polymerer, polyuretan och bitumen.

Inom varje grupp finns varianter med små och stora skillnader. Även om de är avsedda för en viss uppgift, kan de ofta användas utifrån den grundtyp de tillhör. Å andra sidan är det viktigt att känna till massans begränsningar. Det är t.ex. bara vissa MS-fogmassor som är tillräckligt hårda för skeppsgolv.

Allmänna tips om fogmassor och om att fylla igen fogarna väl

 • Fogmassa bör förvaras torrt och svalt, men frostfritt.
 • Slut till patronen väl efter användning. Sätt tejp runt spetsen.
 • Kapa spetsen på patronen snett, så att öppningen passar till bredden på fogen. Variera genom att vrida pistolen lite.
 • Täck med maskeringstejp på båda sidorna innan du fogar.
 • Elastiska fogar ska vara tunnast på mitten.
 • Plastiska fogar ska vara kvadratiska (flat fogbotten).
 • Tryck ner fogmassan väl mot bottningslisten med fogpinne när du bygger upp en elastisk fog.
 • Använd fogpinne, fogbricka eller spackel till att släta ut fogen.
 • Använd glättningsvätska, inte såpvatten, så fogen kan fyllas på.
 • Flytta den använda spetsen till den nya patronen (mindre spill).
 • Icke härdade rester av fogmassa sorteras som farligt avfall.

1. Akrylfogmassa

Akryl ger en vattenlöslig fogmassa som kan övermålas, är lätt att arbeta med och ofta är ganska billig. Det gör den populär till fogar och tätning inomhus. Trots att den med tiden blir lika fast som elastiska massor, kallas den plastisk och duger inte i krävande fogar.

Karakteristika

Akrylfogmassan bygger på en akryldispersion som ger en enkomponents, vattenbaserad fogmassa som inte kräver några säkerhetsåtgärder.

Den härdade akrylfogmassan är plastoelastisk.
Det placerar den i gruppen plastiska fogmassor trots att den med tiden torkar till en gummiaktig massa med ganska begränsade elastiska egenskaper.

Akrylfogmassan kallas ofta för målarfog därför att den är mycket lämplig för igenfyllning av sprickor och hål i samband med målning, men akrylfogen är också lämplig för fogning inomhus i torra utrymmen - så länge den inte ska klara hårda krav på täthet och kunna hantera stora rörelser.

Vanlig användning

 • Tätning av sprickor och hål före målning
 • Ljudisolerande fogar i skiljeväggar och andra konstruktioner
 • Icke krävande konstruktionsfogar mellan olika byggnadsenheter inomhus

Egenskaper

 • Plastisk (plastoelastisk)
 • Bra vidhäftning på de flesta byggmaterial
 • Härdar när vattnet avdunstar
 • Kan övermålas
 • Rimligt petsäker när den fått god tid på sig att härda
 • Tål inte konstant påverkan av vatten
 • Överflödig fogmassa tas lätt bort med vatten

Finns framför allt med dessa namn

• Målarfog • Akrylfogmassa • Tätningsmassa • Målarfinish • Akryl • Basic • Akryl Bygg - och liknande

Hållbarhet

I en oöppnad patron håller sig figmassan frisk i minst 2 år. Om du sluter till patronen väl och lufttätt och förvarar den torrt och svalt kan du använda den i upp till ett år.

2. Silikonfogmassa

Silikon har för många blivit en synonym för fogmassa - oavsett vad patronen innehåller. Och även om framför allt MS-fogmassan i viss mån har ersatt silikonfogmassan, så är silikonets glatta vatten-och smutsavvisande yta fortfarande oöverträffad.

Karakteristika

Silikonfogmassan är mycket elastisk och är faktiskt både en ny och en gammal fogmassa. Gammal, för att både de ättiksyrabaserade och de syrafria existerat i många år och fortfarande används. Ny, för att också silikonfogmassorna fortfarande utvecklas. De nyaste typerna är vattenbaserade, så de kan tas bort med vatten innan de härdat, och i stället för att härda med hjälp av fukt som de äldre typerna, härdar silikonfogmassorna nu genom att vattnet dunstar. I härdat tillstånd har alla typer av silikon­ fogmassa i stort sett samma egenskaper, men tänk på att alla typer av silikonfogmassa inte kan användas till t.ex. akvarier.

Vanlig användning

 • Fogar och tätning i våta miljöer. I våtrum är det ett krav att silikonfogmassa ska användas
 • Fogning och tätning omkring sanitära installationer, tvättfat och andra våtrumsmiljöer
 • Limning och fogning av glas
 • Högelastiska konstruktionsfogar, ute och inne, som inte målas

Egenskaper

 • Högelastisk
 • Mycket god vidhäftning på de flesta material
 • Fukthärdande (äldre typer) eller genom vattenavdunstning
 • Kan inte övermålas
 • Mycket hållbar efter härdning
 • Tål konstant vattenpåverkan - men inte konstant fukt
 • Tas före härdning bort med aceton eller vatten (ber. på typ)

Finns framför allt med dessa namn

• Silikon • Sanitetssilikon/fog • Byggsilikon • Våtrumssilikon/fog • Glassilikon • Gör det själv-fogmassa • Akvariesilikon

Hållbarhet

2 år i oöppnad patron, torrt och frostfritt. Efter öppning ett år.

3. Ms-polymer fogmassa

De polymera fogmassorna kombinerar det bästa hos silikon- och polyuretanfogmassorna. Därför håller den elastiska MS-fogen på att ta över en stor del av dessas uppgifter. Mycket bra elastiska egenskaper, bra vidhäftning på de flesta material, vattenbeständig och kan målas över.

Karakteristika

MS-polymer fogmassa är en ytterst elastisk gummifogmassa som fäster bra på de flesta ytor. Kan användas till nästan alla typer av konstruktionsfogar, rörliga fogar och tätningar- och den goda vidhäftningsförmågan gör också många MS-fogmassor lämpliga för limning. Fogmassor baserade på MS (modifierad silan)-polymer eller hybridpolymer härdar vid kontakt med fuktgheten i luften utan att avge farliga gaser och kräver inga särskilda förhållningsregler för arbetet. Får inte förväxlas med PU-fogmassorna (polyuretan), som avger isocyanat i gasforrm.

Vanlig användning

 • Fogar och tätning i de flesta material ute och inne.
 • Till bygg-och konstruktionsfogar där du vill ha en elastisk övermålningsbar fog, även för mycket krävande uppgifter
 • Till limning, där du vill ha en mycket flexibel fog

Egenskaper

 • Högelastisk
 • Mycket god vidhäftning på de flesta material
 • Fukthärdande
 • Kan övermålas. En del typer kan slipas
 • Petsäker när den har härdat
 • Lång hållbarhet inne och ute
 • Rengöring före härdning med bensin eller lacknafta

Finns framför allt med dessa namn

• MS-fogmassa • Byggfog • Golvfog • Marinfog • Multifog • Fasadfog - och liknande

Hållbarhet

Oöppnad i 1 år. Titta efter datum på patronen när du köper. Massan härdar vid kontakt med fuktigheten i luften, så när den har varit öppnad har processen börjat. Om du fövarar den mycket tätt sluten och torrt kan du med lite tur använda den i ett par månader.

4. Polyuretanfogmassa

PU-fogmassa ger en mycket stark, seg och elastisk fog, som är väderbeständig och vattenfast. Används till krävande fog- och limningsuppgifter. Det finns bara ett fåtal PU-fogmassor kvar, då betydligt mer miljö-och hälsovänliga MS-polymerer ersatt dem.

Karakteristika

PU är en förkortning för polyuretan och i likhet med MS-polymererna härdar fogmassan i kontakt med fuktigheten i luften. I stort liknar de två typerna varandra i fråga om egenskaper och användning. Den stora skillnaden är, att PU-fogmas-sorna avger isocyanatgas medan de härdar. Inte så mycket men det krävs ventilation under arbetet och tills fogen härdat. Man rekommenderas ockå ofta att använda handskar, som skyddar huden. Där det krävs speciellt stor styrka och vidhäftningsförmåga menar många tillverkare att PU-fogmassorna ännu är överlägsna andra typer av fogmassor.

Vanlig användning

 • Krävande fogar och tätning i de flesta material utomhus
 • Bygg- och konstruktionsfogar som ska vara högelastiska och övermålningsbara
 • Till krävande limningsuppgifter med en flexibel limfog

Egenskaper

 • Högelastisk
 • Mycket god vidhäftningsförmåga
 • Fukthärdande (avger isocyanat under härdning)
 • Kan övermålas
 • Petsäker efter härdning
 • Lång hållbarhet i de flesta miljöer
 • Tas bort med lacknafta eller aceton innan den härdat

Finns framför allt med dessa namn

• PU-fogmassa • Byggfog • Marinfog • Limfog • Fasadfog - och liknande

Hållbarhet

Växlande, så kolla alltid vad som står på patronen. Eftersom fogmassan härdar av fukt och värme ska patronen förvaras torrt och svalt. Den kan i regel användas högst 6 månader efter öppning.

5. Bitumenfogmassa

Fogmassor baserade på bitumen är en gammal plastisk variant. Bitumen är en restprodukt från raffnering av råolja. Fogmassan, ofta kallad ”Mastic”, var bland de första gummifogmassorna inom modernt byggeri. I dag är den i stort sett ersatt av elastiska fogmassor.

Karakteristika

Fogmassor baserade på bitumen är plastiska eller termoplastiska. Bitumen är en restprodukt från raffinering av råolja, och när den används till fogmassor är den modifierad på olika sätt för att ge önskade egenskaper. Oftast bildar den en tunn hinna på den färdiga fogen, som kan övermålas, medan massan förblir mjuk och plastisk under hinnan och bara stelnar långsamt. Om den används som fogmassa bör fogen täckas med en list eller liknande, som skyddar den mot ”pillande”, fåglar och andra typer av angrepp.

Vanlig användning

 • Tätar, klistrar, fogar och reparerar takpapp
 • Reparation och byte av gamla bitumenfogar
 • Dolda fogar, där man inte inte kan komma åt att bygga upp en korrekt elastisk fog, som är beroende av en bottningslist

Egenskaper

 • Plastisk
 • God vidhäftning på de flesta byggmaterial
 • Bildar en hinna under loppet av ett dygn men förblir mjuk och klibbig under hinnan
 • Kan övermålas
 • Inte petsäker (bör skyddas mekaniskt)
 • Tål inte konstant vattenpåverkan eller UV-ljus
 • Rengöring med lacknafta, både under arbetet och senare, eftersom den inte härdar

Finns framför allt med dessa namn

• Bitumen • Mastic • Taklim • Taktätning

Hållbarhet

Sannolikt utlovas en hållbarhet på 2 år på patronen, men bitumenmassan kan användas mycket längre om du bara förvarar patronen väl tillsuten och torrt och svalt.

Vad betyder termerna?

På fogmassepatronerna, i de medföljande bruksanvisningarna och här i tidningen stöter du på många fackuttryck.

Här får du korta förklaringar till de mest använda fackuttrycken.

Elastisk

Den färdighärdade fogen kan i många år om och om igen sträckas och tryckas ihop igen till sin ursprungliga form så länga rörelserna ske inom de gränser som du har blivit garanterad.

Plastisk

Den färdiga fogen kan ge sig, men behåller i sTort sett sin nya form - alltså som ett tuggummi, inte som en gummisnodd.

Termoplastisk

Den färdiga fogen blir mjukare och mer flytande när den värms upp och fastare igen när temperaturen sjunker.

Tätning

Massan tätar hål och sprickor kosmetiskt men inte garanterat tätt.

Funktionsfog

Funktionsfog Fogen är inte bara kosmetisk, men så tät att den har en viktig funktion i den totala konstruktioinen.

Hållbar

Gållbar Fogen är så hård att den tål att man ”pillar” på den.

Tork- eller härdningstid

Den tid fogmassan behöver för att torka eller härda.

Minimitemperatur

Minimitemperatur Den lägsta temperatur, där fogmassan kan användas och härda.

Trekantfog

En fog - eller rättare sagt en tätning - som både fäster på sidorna och i bottnen och därför inte kan ta upp stora rörelser.

De viktigaste egenskaperna

Fogmassors förmåga att tänjas ut anges i procent av den bredd de härdar i. Ju bredare fogen är, desto mer rörelse kan den aktuella fogmassan ta upp - och fortfarande både hålla greppet och behålla förmågan att hitta tillbaka till sin ursprungliga form.

Schemat visar bland annat hur stora rörelser de fem typerna av fogmassor vanligen kan ta upp.

Vissa uppgifter kräver särskilda fogmassor

De fem vanligaste fogmassorna är var för sig mycket allsidiga och tillsammans löser de de flesta uppgifter. Men en del uppgifter kräver specialiserade fogmassor. Det handlar inte om superfogmassor som klarar allt - en del av dem klarar bara ett fåtal olika uppgifter.

Silikon till akvarier

Om du ska bygga eller täta ett akvarium eller terrarium bör du använda en silikonfogmassa avsedd för ändamålet. Vidhäftningsförmågan ska vara på topp och fogmassan får inte förgifta djuren. I gengäld kan du använda akvariefogmassan till många andra uppgifter.

Golvfogmassa

Om du vill lägga ett skeppsgolv med fogar som fylls upp med fogmasssa ska du använda en särskild golvfogmassa. Den ska ha god vidhäftningsförmåga och stor slitstyrka så ska den härda så hårt, att den kan slipas och lackeras. Finns både som MS-polymer och PU-.fogmassa.

Silikon till våta utrymmen

Till bad, kök och andra våta miljöer inomhus använder vi silikon som är lätt att hålla ren. Men det ska vara silikon med tillsatser av ämnen som hämmar mögel och svamp om du inte kan hålla fogarna torra. Silikon - som utsätts för vatten och luftens syre - angrips konstant av mögel som tar för sig av det organiska innehållet i massan.

Bottnen under fogen är viktig

Fogar mellan byggnadsdelar, som ska kunna röra sig i förhållande till varandra, kan både byggas upp av en plastisk och en elastisk fogmassa - men du kan inte bara trycka ner fogmassan i skarven.

Fogmassan ska tryckas ner mot en bottningslist så att fogen inte fäster på bottnen utan enbart på sidorna. De elastiska fogarna ska ha stora vidhäftningsytor på sidorna och samtidigt vara tunna på mitten. För att få denna profil sätter du en rund bottningslist i fogen. I plastiska fogar är det inte så noga med profilen, men den blir bäst om den är nästan kvadratisk.

Elastisk fog, rund bottningslist

Plastisk fog, plan bottningslist

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Fogmassa