Genial delning av rummet

Eftersom det inte var tillåtet att sätta takfönster i taket mot gatan, sattes de mot trädgården. Men ljuset skulle helst spridas till båda rummen, så därför byggdes mellanväggen med ett loft som sprider dagsljuset.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
1000 kr/m2

Intro

Det började som ett problem att få in tillräckligt med dagsljus till ett rum på övervåningen. Det slutade med en originell och fantastiskt välfungerade delning av rummet. Inte nog med att man fick det dagsljus man saknade. Man fick dessutom ett par förvaringsutrymmen, två härliga rum till barnen och en spännande koja.

Utgångspunkten var det nya, välisolerade rummet på övervåningen. Det var totalrenoverat med nytt golv och nya väg-gar/snedtak med optimal isolering och frilagda hanbjälkar. Hela övervåningen bestod av detta stora rum.

I ena änden skulle en mellanvägg resas så att det skapades två rum - ett sovrum till föräldrarna och ett rum till barnen. Tvärs över det långsmala rummet skulle en annan mellanvägg resas, så att det bildades en liten korridor och ett par andra mindre rum vid sidan av trappan. Barnens rum och sovrummet skulle bli så långa att det var nödvändigt med ett takfönster i bägge för att få in dagsljus.

Dagsljus från endast ett håll

Plötsligt dök ett oväntat problem upp. Områdesplanen tillät inte takfönster mot gatan! Det ena rummet skulle därmed få dagsljus endast via balkongdörren i ena änden.

Det var då en alternativ lösning dök upp. I stället för att låta mellanväggen gå upp till nocken, kunde den brytas och förses med loft. Då skulle ljuset från takfönstren mot trädgården kunna komma ner till det ”mörka” rummet.

Lösningen är inte bara fantastisk. Den är också praktisk. För de första bildas ett extra förvaringsutrymme. För det andra kan vi skapa en koja för barnen. För det tredje slipper vi att anpassa väggen efter hanbjälkarna och för det färde slipper vi dra upp väggen till nocken.

Efter noggrann planering och flera diskussioner beslöts att den nya väggen skulle brytas så att det bildades både ljusschakt och sovloft. Fördelarna är flera och en av dem är att lösningen skapar volym. Efteråt visade det sig att det var en synnerlig praktisk lösning som fungerar perfekt, och arbetet med väggen och loftet gick både snabbt och lätt.

LÄS OCKSÅ: Ett sovloft ger dig mer plats

Modellen gör det lättare att förstå

När ord och ritningar inte räcker kan en modell göra det lättare att förstå.

Det kan vara svårt att föreställa sig hur ens idéer och förslag till en ombyggnad kommer att se ut i verkligheten. Arkitektens ritningar kan vara hopplöst svåra att förstå, men de flesta av oss förstår genast om vi kikar på en tredimensionell modell.
För att göra en modell behövs lite kartong eller plywood, smältlim och en limpistol - samt förstås en ritning att följa.

Instruktion

01
Mät upp för väggen 2 Steg

Vi börjar med att sätta upp ramen runt den långa mellanväggen mitt i rummet. Med tanke på att den ska dela utrymmet i två lika stora delar bör den placeras lodrätt under nocken. Men eftersom väggen inte ska dras upp till nocken tar vi oss friheten att placera den så att den följer golvbrädorna, vilket också blir snyggast.

Ramen består av så kallade väggprofiler. Det är stålprofiler med skumplastbaksidor, och trots att de kallas väggprofiler används de även på golv och i tak. Vi tar bort skumplasten från de profiler som ska fästas under hanbjälkarna. Där har plasten ingen funktion utan är mer i vägen under monteringen.

1

Ramen runt mellanväggen sätts upp och består av väggprofiler A av stål (kan även vara av lättmetall eller aluminium). Vi börjar med en profil på golvet och den placeras längs golvbrädorna rakt nedanför nocken. I bägge ändar fästs väggprofiler.

2

Den sista delen av ramen fästs under hanbjälkarna. Här skarvar vi ihop flera profiler och varje skarv hamnar förstås under en bjälke. Med hjälp av vattenpass och en regel räknar vi ut var profilerna ska fästas.

02
En gavel sätts upp 4 Steg

Det är en fördel att resa en gavel mellan hanbjälkarna och nocken så tidigt som möjligt i processen, för då får vi plats att arbeta. Gaveln är en trekant och den skiljer de två loften åt.

Gaveln har samma konstruktion som den långa mellanväggen. Först ska en ram sättas upp runt väggen och den består av väggprofiler A med skumplastbaksidor. Därefter sätter vi lodräta reglar på var 45:e cm så att de 90 cm breda gipsskivorna kan fästas längs kanterna och på mitten.

En hyrd ställning, 2 m hög, är den perfekta basen för arbetet med gaveln.

1

Ramen runt den trekantiga gaveln görs av väggprofiler A. Först skruvar vi fast en profil ovanpå hanbjälken och därefter fäster vi prof iler på snedtaket rakt ovanför.

2

De lodräta reglarna B placeras i ramen. Vi börjar med en regel på mitten och fäster därefter en regel på var 45:e cm åt sidorna. Det är centrumavståndet som ska vara 45 cm, men du kan lika gärna mäta från högerkant till högerkant.

3

Vi skruvar nu fast gipsskivor C på ena sidan av gaveln. De första skivorna skärs så att det bildas ett mellanrum på 5-7 mm mot snedtaket och hanbjälkarna. Det fyller vi senare igen med akrylfogmassa. De yttre skivorna förskjuts i sidled.

4

Utrymmet i väggen fylls med mineralull E innan dubbla gipsskivor fästs på den andra sidan. Handskar och ansiktsmask skyddar mot isoleringen.

VIKTIGT! Gipsskruvarna ska försänkas men de får inte gå igenom pappen.

03
De två loften 7 Steg

Innan vi går vidare med den långa mellanväggen bygger vi upp de två loften. På ovansidan lägger vi ett golv av golvbrädor och undersidan, som är tak i rummen, kläs med gipsskivor.

Vi låter undersidan av hanbjälkarna vara synliga som i resten av övervåningen. Det blir lite besvärligare eftersom gipsskivorna ska sågas och skäras för att passa och vi måste foga mera, men det är inte knepigare än att bygga en vind på ett vindsbjälklag.

För att få en enkel konstruktion fäster vi 45 mm reglar på sidan av hanbjälkarna. På ovansidan av reglarna läggs golvet och på undersidan fäster vi gipsskivorna som utgör innertak.

1

Först förhöjer vi den övre delen av stålramen. Vi sågar till träreglar F så att de passar mellan hanbjälkarna. Reglarna fästs på väggprofilerna A med gipsskruvar genom profilerna.

2

Nu skapar vi ett vågrätt plan till loftet genom att fästa träreglar på sidorna. Vi letar reda på den högsta punkten på hanbjälkarna och utgår från den. Reglarna fästs vågrätt med 5 x 80 mm skruvar och på samma nivå.

3

Mellan träreglarna F fäster vi monteringsprofiler C. Det går att använda träreglar men det är besvärligt att få fast dem. En profil sätts vid snedtaket och en vid mellanväggen. Därefter fästs en profil på var 40:e cm.

4

Vinkelprofiler D ska förstärka fogen mellan vägg och loft. Vi klipper till bitar så att de passar mellan hanbjälkarna. Vi fäster dem i träreglarna F, både i dem på sidan av hanbjälkarna och i dem som sitter mellan bjälkarna.

5

De innersta gipsskivorna G skruvas fast under loftet. Även nu med en 5-7 mm bred fog hela vägen runt för att vi sedan ska kunna skapa en ljudtät fog. De fästs med några få gipsskruvar.

6

Vi tätar med akrylfogmassa mellan gipsskivor G och bjälkar och sätt upp de yttre gipsskivorna. De skärs till så att de sitter så tätt som möjligt mot hanbjälkarna så att fogningen minimeras. Skruvarna drar vi i på var 20:e cm.

7

Stommarna som bär gipsskivorna på undersidan av loften består av både träreglar F och stålreglar C. Det kanske ser svårt ut men är enkelt, för skivorna fästs både längs kanterna och på profiler på mitten.

Denna stålprofil C håller uppe gipsskivan så att den inte sjunker ner på mitten.

Träregeln Foch stålprofilen C har här samma funktion - att bära upp gipsskivan längs kanten.

04
Golvet på loften 2 Steg

Nu kan vi göra loften klara genom att isolera golvet och lägga golvbrädor. Det går också att vänta med detta jobb tills mellanväggen är helt klar. Under alla omständigheter är det smartast att vänta med att såga till den yttre brädan tills väggen är klar och tills den lodräta brädan har monterats mellan bjälkarna.

1

Loftet isoleras med mineralull E som läggs mellan monteringsprofilerna C och reglarna F. Det bästa är att välja ett ljudisolerande material för här handlar det ju inte om att värmeisolera.

2

Golvbrädorna H läggs med sponten utåt och skruvas fast i träreglarna F med 5 x 80 mm skruvar. Den sista brädan klyver vi så att den sticker ut 1 cm utanför de brädor som sätts på väggen mellan hanbjälkarna.

05
Mellanväggen 5 Steg

Mellanväggen, som delar övervåningen i två stora rum, byggs på precis samma sätt som alla andra mellanväggar. Den enda skillnaden är att den inte slutar mot nocken utan i stället avslutas mot de två loften som vi har byggt.

Under hanbjälkarna sitter redan den profil som de lodräta stålreglarna ska sättas fast i. Profilerna har gjorts högre med träreglar och dem ska gipsskivorna också fästas på.

Längs väggarna och på golvet sitter profilerna redan fast, så nu ska vi bara montera lodräta stålreglar på var 45:e cm. Därefter monterar vi gipsskivor på ena sidan, sätter upp isolering och avslutar med gipsskivor på den andra sidan.

1

Vi markerar för de lodräta reglarna på profilerna A och på träreglarna F ovanpå profilerna. Med tusch sätts ett märke på var 45:e cm också på golvet lodrätt under märkena på profilerna. Gipsskivorna är 90 cm breda, så därför fästs de på var 45:e cm.

2

Stålreglarna B kapas så att de passar mellan prof ilerna i taket och på golvet. Vi är noga med att placera dem exakt vid märkena och att vända dem så att vi kan stoppa in isolering mellan dem.

3

Den lodräta regeln B justeras och kollas innan vi fixerar den med hjälp av en fixertång i prof ilen A på golvet. Om man inte har en fixertång skruvas regeln fast med självborrande och gängskärande plåtskruvar för stålreglar.

4

Gipsskivor G monteras nu på den ena sidan av regelstommen innan vi sätter isoleringen E på plats mellan reglarna B. De första gipsskivorna fästs med några få skruvar medan det yttre skiktet fästs på cirka var 20 cm längs kanterna och på mitten.

5

Arbetet fortsätter på den andra sidan väggen där vi sätter upp dubbla gipsskivor G. Mellan de inre skivorna och vägg/tak/golv fogar vi med akrylfogmassa. Vi börjar med en halv skiva när de yttre sätts upp för att slippa en bred spackelkant.

06
Dags för spackling 3 Steg

När samtliga gipsskivor har satts upp är det dags att spackla. Spacklingen ska inte bara skapa en plan yta som man kan måla eller tapetsera. Den ska också resultera i en stark konstruktion. Därför ska vi också armera mellan skivorna.

Vi börjar med att stryka gipsskivorna med en primer. Då suger inte kartongen runt skivorna åt sig fukt lika bra och det är en fördel när vi spacklar. Det är förstås också en fördel om man vill tapetsera eller sätta upp glasfiberväv.

När vi har spacklat och slipat klär vi väggarna med glasfiberväv innan vi målar. Då får vi en stark yta.

1

Skarvarna mellan skivorna armeras innan vi spacklar. Målare väljer pappersremsor, men glasfibertejpen är utmärkt om man inte är så van. Den ska sättas upp innan man spacklar. Papperet trycks ner i fuktig spackelmassa.

2

Vi lägger på rikligt med spackelmassa och pressa ner den ordentligt i nätet. Vi fyller på mer spackelmassa och drar ut den med en bred spackel tills ytan är slät. Massan får härda och ojämnheter skrapas bort innan processen upprepas.

3

Hörnen tätas och görs fina med akrylfogmassa. Det ska helst vara en springa på 5-7 mm för smalare springor är svåra att få släta. Man kan använda en smal stålspackel eller en mjuk silikonspackel.

Material

• 45 mm väggprofiler (A) med skumsida
• 45 mm reglar (B)
• 25 mm monteringsprofiler (C)
• 50/50 mm vinkelprofiler (D)
• 45 mm mineralull (E)
• 45 x 45 mm träreglar (F)
• 90 x 240 cm gipsskivor (G), 13 mm
• Gipsskruvar för trä, 29 och 41 mm
• Gipsskruvar för stål, 25 och 38 mm
• Träskruvar, 5 x 80 mm
• Gipsspackelmassa
• Armeringstejp för gipsskarvar
• Akrylfogmassa
• Grundfärg och färg
• Golvbrädor (H)

Tidsförbrukning

3–5 dagar beroende på rummets storlek + torktid.

Pris

Mellanvägg: cirka 400 kr per kvadratmeter. Sovloft: cirka 300 kr per kvadratmeter plus golvbeläggning. Två stegar: cirka 900 kr.

Svårighetsgrad

Det ser avancerat ut, men det är nästan lättare att bryta mellanväggen till ett sovloft än att föra upp den till nocken.

Ritning

Så här byggs loft och väggar

Det är endast konstruktionen som är originell och avvikande. Tekniken är däremot ganska traditionell.

När man väl har beslutat sig för att dela upp utrymmet i två nästan identiska rum som båda förses med ett loft in över det andra rummet, så är själva byggandet vanligt hantverk enligt välkända principer.

Den långa mellanväggen, som delar det stora rummet i två, byggs upp som en traditionell mellanvägg med regelstomme av stålprof ler, isolering mellan reglarna och utvändig beklädnad av dubba gipsskivor på båda sidorna av väggen.

Det enda ovanliga är att väggen inte slutar mot ett tak utan mot de tvärgående hanbjälkarna. Det är först när loften blivit klara som väggen avslutas på traditionellt sätt. För att skilja de två rummen ljudmässigt måste vi också resa en gavel och den konstrueras också som en traditionell gipsvägg.

Så här byggs loft och väggar

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Inredning