Underhållsfri trätrappa

Den fina trappan passar perfekt till huset. Trots att den ser ut att vara av samma slags trä som fasaden så innehåller den mer plast än trä. Den är av kompositträ. Men det ser du inte förrän du granskar den noga.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
2.000 kronor

Intro

Trä är ett både snyggt och härligt material, men det kräver regelbundet underhåll för att bevara sin styrka och den snygga ytan. Trä bryts nämligen ner av väder och vind men det gör inte plast. Å andra sidan vill man väl inte klä fasaden på villan med plastbrädor.

Detta har flera tillverkare insett och därför klonat de två materialen för att få fram ett nytt. Resultatet är kompositträ. Det har snygg ådring och ser ut som trä, men det behöver nästan inget underhåll. Kompositträ är så naturtroget att det är först när man skrapar det med kniv som man ser att det inte är äkta, massivt trä.

Här snickrar vi en trappa med två steg av 28 mm kompositbrädor. De fästs på ett underrede av 50 x 125 mm tryckimpregnerat trä, och genom att geringssåga brädorna i hörnen får vi en mycket snygg trappa.

Instruktion

01
Underredet görs först färdigt 8 Steg

1

Underredet ska vara stabilt. Först gräver vi bort jord och grus och lägger en stabil grusbädd som vibreras. Vi gräver dessutom ner två betongplintar som stöd för den främre delen.

2

Nivån markeras på fasaden. Bägge stegen markeras både med och utan kompositbrädor.

3

Långsidorna A sågas till. Längden på nedre steget är 221 cm och från detta mått drar vi höjden av två brädor på högkant. Längden blir då 215,4 cm.

4

Balkskor skruvas fast på de två långsidorna A. Det ska sitta tre balkskor på varje regel, en i varje ände och en på mitten. De fästs med rostfria beslagsskruvar.

5

Den ena långsidan läggs mot grundmuren. Där pallas den upp så att den ligger i nivå med markeringen. Med borrhammare och 12 mm borr borras rätt igenom regeln och in i grundmuren.

6

Hålen fylls med ankarmassa när de har rensats så noga som möjligt. Vi använder både borste och pump för att få hålen rena.

7

I varje hål fästs en pinnbult. Här gäller det att vara noggrann så att limmet inte pressar ut pinnbulten. När samtliga pinnbultar är på plats ska massan härda.

8

Långsidan A träs på pinnbultarna följande dag. Mellan grundmuren och regeln skjuter vi in en plastbricka innan vi trär en bricka på pinnbulten och drar åt muttern ordentligt.

02
Trappan ska ha två steg 10 Steg

De två underredena för trappans steg görs av 50 x 125 mm tryckimpregnerat trä och staplas på varandra.

Det undre och större underredet görs som en ram som sätts ihop med byggbeslag. För att den ska kunna bära det övre underredet fästs tvärgående reglar mellan långsidorna och ett par tvärgående mellan de yttre reglarna och kortsidorna. Se även ritningen nedan.

1

Ramen sätts ihop med hjälp av byggbeslag och justeras tills den blir vinkelrät och sitter vinkelrätt mot grundmuren. Därefter fästs de korta reglarna B i balkskorna.

2

Stödreglarnas C placering markeras. De ska stötta det övre underredet och fungera som fäste för en del av brädorna.

3

Stödreglarna ska fällas ner i de andra reglarna, så därför sågar vi 2/3 ner i kortändarna, så att reglarna kan bladas ihop.

4

Reglarna B ska förses med urtag och därför sågar vi lodrätt ner i dem och stämmer bort träet mellan sågspåren.

5

Stödreglarna C ska nu bladas ihop med reglarna B. Det ska gå lite trögt och det är nödvändigt att knacka ihop delarna med hammare.

6

Varje bladfog förstärks med en skruv. När stödreglarna har knackats på plats dras en 5 x 100 mm skruv ner i bladfogen. Det ger en mycket stark fog.

7

Vi fortsätter med det övre underredet. Det är 128 x 91 cm när brädorna har monterats och består av två långsidor E på 122,4 cm och två kortsidor F på 78,2 cm. Delarna ska skruvas ihop.

8

I långsisdorna E görs urtag för golvreglarna G, som ska bladas ihop med långsidorna på samma sätt som i det undre underredet.

9

I varje ände av underredet fästs två extra reglar. Golvreglarna G ska bladas ihop med ramen medan reglarna F skruvas fast mellan långsidorna.

10

Det övre underredet skruvas fast ovanpå det undre. Vi förborrar och använder 6 x 140 mm skruvar.

03
Brädor fästs på kanterna 5 Steg

Nu är det dags att fästa de första kompositbrädorna, först på det undre underredet och sedan på det övre.

Eftersom vi har bestämt oss för att geringsskarva brädorna på de två trappstegen är det nödvändigt att sätta snedsträvor D i de två främre hörnen på det undre steget.

Arbetet börjar med att framkanterna görs klara. Brädorna monteras med T-clips och skruvar som köps ihop med brädorna.

1

Vi börjar med framkanten på det nedre trappsteget. Det består av en specialprofil, Rail Step, och två brädor som geringssågas. Till sågning används en fintandad klinga i kap- och geringssågen.

2

Här mäter vi för snedsträvorna D som ska stötta terrassbrädorna, som monteras med gerade kortändar eftersom det ser elegant ut.

3

Trappstegsframkanten skruvas fast med skruvar snett ner genom spåret på var 40:e-50:e cm. Vi förborrar med 4 mm borr så att delarna kan röra sig lite.

4

Snedsträvorna D dras fast med 5 x 70 mm skruvar genom reglarna B. Snedsträvor-na kapas så att de passar i längd och nästan sitter i spänn.

5

Framsidan och kortsidorna förses med brädor. Det räcker med endast en bräda under framkantsprofi-len. Brädorna fästs med T-clips.

04
Brädor fästs på resten av trappan 10 Steg

Nu ska resten av trappan förses med brädor och de monteras med hjälp av s.k. T-clips. De sitter mellan brädorna och då slipper vi synliga skruvar.

Clipsen kan monteras på två sätt. Den enkla och den säkra metoden är att fästa en bräda i sänder och låsa den med clips och skruvar. Den snabba metoden går ut på att lägga bräda efter bräda med clips i spåren och sedan skruva alla brädorna på en gång.

1

Brädorna till det nedre trappsteget sågas till och läggs på plats på prov. När vi har sett att de passar på sina platser dras de isär.

2

T-clipsen sätts på plats mellan brädorna i takt med att läggningen går framåt. Varje bräda ska fästas på de reglar den vilar på.

3

Clipsen ska sitta i noten på brädans långsida. Varje clips ska sitta så fast att det inte vrids innan det skruvats fast.

4

Nästa bräda skjuts på plats så att clipsen går in i spåret på långsidan. När brädan har knackats på plats förses den med clips på långsidan.

5

Ett alternativ är att skjuta in clips i spåren och vänta med att skruva tills alla brädorna har lagts. Det går snabbare, men kan vara besvärligt eftersom clipsen då har lätt att vrida sig.

6

Brädorna låses. När brädorna ligger som de ska fästs kortändarna i snedsträvorna med en skruv snett ner i regeln. Alltså precis som framkanten monterades.

7

Vi tvingas klyva en bräda för att kunna fästa den närmast fasaden.

8

Brädorna på det övre trappsteget monteras på precis samma sätt som brädorna på det nedre trappsteget. Men vi avslutar med ett hål för där ska vi lägga en fotskrapa.

9

Fotskrapan läggs på plats och vilar på tre reglar (mittregeln F och de två bladfogade golvreglarna G).

10

Trappan av kompositträ är både snygg och hållbar och det är praktiskt med en inbyggd fotskrapa.

Material

50 x 125 mm tryckimpreg. och sågade reglar:
• 2 långsidor (A) à 215,4 cm
• 5 reglar (B) à 122,2 cm
• 4 stödreglar (C) à 53 cm
• 2 snedsträvor (D)
• 2 långsidor (E) à 122,4 cm
• 5 golvreglar (F) à 78,2 cm
• 2 reglar (G) à 83,2 cm

28 x 150 mm UPM Profi Deck kompositbrädor:
• 19 meter

Dessutom:
• 2 UPM Profi framkant, 14,4 m
• FT Profi Deck T-clips + skruvar
• 6 balkskor
• 4 vinkelbeslag
• Rostfria beslagsskruvar
• Skruvar: 5 x 70, 5 x 100, 6 x 140 mm
• Ankarmassa
• 5 pinnbultar à 15 cm
• Muttrar och brickor

Specialverktyg

• Kap- och geringssåg
• Lång torx 25-bit

Tidsförbrukning

Trappan snickras lätt på några dagar och arbetet med underlaget tar ytterligare ett par arbetsdagar.

Pris

Mellan 1500 kr och 2000 kr.

Svårighetsgrad

Det är en enkel trappa och har du en viss vana att snickra, så är arbetet enkelt.

Ritning

Stödreglarna C och reglarna G har monterats på gammaldags sätt med bladfogar i reglarna B respektive långsidorna E för att underredena ska få en extra stark konstruktion.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa utomhus