Tilläggsisolera huset

I det här projektet får du lära dig att tilläggsisolera ett äldre trähus. Du får se hur yrkesmannen plockar bort den gamla träbeklädnaden och isoleringen och gör plats för mer isolering.

Vårt trähus är till-/ombyggt i flera omgångar. Således är de första dryga två meterna av den är väggen nästan helt nya, medan övrig beklädnad är äldre. I det här projektet renoverar vi bara den ena delen.

Det första isoleraren gör är att plocka bort den gamla beklädnaden. I övergången mellan den nya och den gamla väggen överlappar de nyare plankorna den gamla väggen, så hantverkaren lägger an en styrskena till en sänksåg precis vid den lodräta stolpen.

Skenan görs fast med ett par skruvar. Och den lodas in noggrant. Notera att isoleraren bara sågar fram till elskåpet, eftersom man inte själv får flytta på skåpet. Här måste man anlita en elektriker. Plankorna till höger om sågsnitten kan nu lätt plockas bort.

Nu river isoleraren plankorna med hjälp av en hammare och en kofot. En stor del av träet är så illa däran att det är ganska lätt att få bort. Fönstren är också i ganska dåligt skick och de ramlar nästan i bitar när isoleraren försöker lyfta bort dem.

Därför använder han en glaslyft med tre sugkoppar för att hålla glasrutan medan han lirkar bort den. Alla lister och spikar runt fönstren plockas också bort. Det klarar isoleraren enkelt med hjälp av en kofot.

Fönsterkarmarna sågas bort med hjälp av en sticksåg. Se till att inte såga i stolpen mellan fönstren. När karmen är bortsågad kan resten av fönstret brytas bort. När ytterbeklädnaden är borta ska den gamla isoleringen tas bort.

Det är bra att undvika direkt hudkontakt, eftersom mineralull kliar ordentligt, och kan orsaka hudirritation. Isoleraren lägger isoleringen direkt i svarta sopsäckar, och kör dem sedan till återvinningsstationen. Kom ihåg att aldrig blanda isolering med andra material.

Kommen halvvägs med arbetet att ta bort beklädnadsbrädorna upptäcker isoleraren att remmen, den nedersta bjälken i huset är i det närmaste upprutten. Innan vi kan fortsätta måste den ersättas. Isoleraren börjar med att ta bort den gamla bjälken med hjälp av en kofot och läkthammare.

Spikarna som sticker ut genom golvplankorna plockas bort med hjälp av en tigersåg.På vissa ställen är bjälken fortfarande så stark att kofoten inte räcker till, då måste man använda tigersågen. Huset vilar på flera stenfundament.

Här kan inte isoleraren ta bort bjälken, eftersom huset då skulle börja sacka. I stället använder han ett stämjärn för att ta bort de yttre delarna. Nu måste vi ta mått för en ny rem. Den tillverkas av två bjälkar i måtten 2x4 tum. Bjälkarna stäms ur i ändarna för att kunna passas in på plats.

Isoleraren avsätter måtten med sin tumstock och använder en sänksåg för att såga ner till rätt djup i bjälkarna. Därefter lägger han en rad snitt ner i den del som ska stämmas bort. Med hjälp av en hammare knackas nu den delen bort och de sista ojämnheterna tas bort med hjälp av ett stämjärn.

Bjälken är klar att sättas på plats. Isoleraren knackar in en aning på höger sida och fäster så en hjälpbräda utanpå med ett par 100 mm skruvar. Nu slår han bjälken på plats i andra änden.

Hjälpbrädan håller emot på andra sidan.I sidorna är det ganska lätt att få bjälken på plats, men i mitten ska den ersätta det uppruttna trästycket och bära väggen, därför krävs mer kraft för att få den på plats här.

När bjälken kommit på plats och är i våg med resterna av remmen skruvas den fast med 100 mm skruvar.Hela konstruktionen har satt sig något, så bjälken måste lyftas mellan en och två centimeter för att hamna helt i våg.

Isoleraren använder en lyftkudde för att pressa upp bjälken innan han skruvar den på plats. Det går också att använda en domkraft. Här sågar isoleraren till en 144 mm tjock kloss som läggs in som en stabilare ersättning för lyftkudden.

Klossen sågas till med en kap/geringssåg och sätts på plats samtidigt som lyftkudden plockas bort. Bjälken ska lyftas upp en aning även på mitten. Här använder isoleraren en träkil för att först lyfta bjälken, varefter han knackar in en kloss.

Den utstickande delen av klossen kapas av med tigersågen.Slutligen klossas även bjälkens högra sida upp med samma metod. Alla golvplankor görs fast i den nya remmen innan rivningsarbetet fortsätter.

Plankorna runt elskåpet sågas bort med hjälp av tigersågen. Här vänder man klingan så att den sågar bort från skåpet. Då är man säker på att inga kablar kapas av.

Nu är all träbeklädnad och den gamla isoleringen borta. Men innan vi kan börja själva isoleringsarbetet måste vi förstyva väggen något med hjälp av två lodräta två tum fyra bjälkar runt fönstret.

Isoleraren håller an bjälken mot väggen och markerar direkt på den var de vågräta bjälkarna gåt, samtidigt mäter han ut djupet, som även det avsätts på bjälken. När bjälken är färdigmarkerad anpassas den med hjälp av en sticksåg.

Mitt på bjälken sågar isoleraren bara längs de tvärgående markeringarna. Man behöver aldrig såga längs med träets ådring, med mindre än att det sitter kvistar i träet. Det räcker att knacka loss urtagen med en hammare.

Dessutom går det frtare så. Bjälken görs nu fast med 100 mm skruvar i topp och botten, samt med 60 mm skruvar i alla vågräta bjälkar. Nästa bjälke markeras på samma sätt. En av urstämningarna hamnar mitt i en kvist, så här måste isoleraren såga ur hela vägen runt.

När bjälken är tillsågad sätts den upp på väggen. Först kollar isoleraren att bjälken sitter i lod. Därefter använder han en lång planka för att kolla att allt sticker ut lika mycket.

Bjälken sitter rätt, så nu skruvas den fast på samma sätt som den första bjälken. Snart är första arbetsdagen slut, så vi hänger upp en presenning för att skydda väggen mot regn under natten. Lättast fäster man presenningen genom att skruva fast en planka på den.

Nästa dag inleds med att plocka bort det gamla fönstret, genom att lyfta upp det så långt det går. Därefter skruvas fönsterkarmen loss och lyfts ur väggen. Det nya fönstret är av en annan storlek.

Därför fäster vi två tvärgående bjälkar mellan de två lodräta. Om du som här sätter in ett mindre fönster ska du se till att det nya fönstret hamnar i rätt höjd, så att du kan titta ut utan att behöva böja dig ner. Fönstrets överkant bibehålls i samma höjd som tidigare, medan underkanten hamnar högre upp.

Nu sätter vi fönstret på plats. Isoleraren lägger in en kloss i var ände och placerar fönsterkarmen ovanpå dem. Karmen ska sticka ut knappt 2 cm över bjälkarna så att den hamnar i liv med beklädnadsbrädorna.

När karmen sitter rätt kilas den fast med hjälp av luftkuddar i båga ändar.Fönstret ska nu göras fast vid de lodräta bjälkarna med två avståndsskruvar i var sida. Isoleraren förborrar i karmen så att han är säker på att inte skada den när han drar i skruvarna.

Notera att skruvarna sätts i karmens fals, så att skruvhålen döljs när fönstret är stängt. När karmen fästs kan fönstret sättas in genom att placeras något över vågrätt läge. Under fönstret placeras ännu en bjälke som förstyvning av väggen.

Bjälken läggs an mot väggen och en markering sätts av på den vågräta brädan, där vi ska såga ett urtag.Isoleraren använder en sticksåg och knackar bjälken på plats med hjälp av hammaren.

Sedan skruvas bjälken fast med 100 mm skruvar i topp och botten, samt med två skruvar i mitten, en på var sida. Även ovanför fönstren behövs det förstyvning. Här har ursågningarna gjorts på samma sätt som tidigare. När alla förstyvningar är på plats är allt klart för att börja isolera.

Här använder vi 100 mm tjock stenull, men vi hade lika gärna kunnat använda glasull.Se till att hela väggen isoleras. Isoleraren börjar med att mäta upp utrymmet mellan två lodräta bjälkar. Sedan tas måttet ut i respektive ände av en bit stenull, som genomsågas med en specialkniv.

Isoleringen sätts omedelbart på plats. Såga gärna till isoleringen 1-2 cm utanför markeringarna. Då hålls stenullen på plats bättre och arbetet går lättare. I stället för att mäta hålrummen kan du även hålla upp isoleringsplattan mot väggen och markera direkt på den, var du behöver skära.

I överkanten är det inte tillräckligt brett för att isoleringen ska på plats – en planka sticker ut. Isoleraren skär därför ut en bit av isoleringen så att den passar utan att senare klämmas ihop när beklädnaden sätts på plats.

Ju mer stenull pressas samman desto mindre luft finns i den och desto sämre isolerar den. Därför är det viktigt att skära till plattorna ordentligt.Skulle en lodräta planka sitta i vägen är det lätt att skära ett urtag, så att plattan passar ordentligt. Nu isoleras resten av väggen på samma sätt.

Och det är viktigt att alla hålrum, hur små de än är, fylls ordentligt. Slutligen isolerar vi runt fönstret. Här har isoleraren skurit till remsor av överblivet isoleringsmateriel och trycker dem försiktigt på plats i utrymmet.

Remsorna får inte packas för hårt, men samtidigt måste det in tillräckligt med isolering i glipan.Nu är väggen färdigisolerad. Vi har medvetet låtit bli att isolera den sista halvan, för att kunna visa hur man isolerar inifrån. Utanpå isoleringsmaterialet monteras en vindspärr för att undvika drag.

Det blir enklast om man sätter upp vindspärren med hjälp av en häftpistol. Rulla ut ett ordentligt stycke papp och fäst det så högt du når. Sedan kan du ställa dig på en stege och fästa de översta delarna.

När du sätter upp vindspärren gäller det att våderna överlappar varandra med mellan 5 och 10 cm, beroende på hur brett väggbjälkarna sitter. Nu är hela väggen vindspärrad. Men innan du kan fortsätta gäller det att märka ut de lodräta bjälkarna.

Isoleraren känner sig fram över pappen för att hitta bjälkarna både i överkant och i underkant. Därefter drar han streck mellan markeringarna. Samma sak upprepas på alla bjälkar, så att han senare ser ordentligt var lister na ska fästas.

Utanpå vindspärren monteras nu lister på 23x48 mm som görs fast i konstruktionen. De skapar en luftspalt som ger luftcirkulation mellan isoleringen och träpanelen. Det minskar risken för fuktskador och mögel. Nu monteras panelen. Här används vanlig träpanel av furuträ som senare ska målas eller impregneras med träskydd.

LÄS OCKSÅ: 5 lösningar för utvändig isolering

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Hus