Socklar hela vägen runt

Att sätta upp socklar ser enkelt ut, men det kan bli problem i hörnen. Men oroa dig inte! Om du följer vår snickares goda råd så löser du problemen och kan på ett elegant sätt binda ihop väggar och golv.

Intro

Om världen var fyrkantig och alla lister var raka skulle det inte vara så svårt att sätta upp socklar längs golvet. Men det krävs mer än att såga snygga snitt i exakt 45 graders vinkel för att binda ihop vägg och golv på ett elegant sätt. Det vet alla som har försökt. Därför har vi engagerat tidningens skickliga snickare och bett honom om ett gott råd. Sin vana trogen har han hela verktygslådan full av tips.

Instruktion

01
Invändigt hörn: runt hörnet med sned skarv 5 Steg

Väggar som inte är snörräta. Hörn som inte är rätvinkliga. Lister som vridit sig lite. Nya lister som inte har riktigt samma profil som de gamla. Lister som inte är lika långa som de väggar de ska sitta på. Golv som inte är helt plana. Du kommer säkert att få improvisera en del, men om du kan de grundläggande teknikerna på de 6 svåra ställen som snickaren här berättar om, kommer du att få ett elegant och perfekt resultat.

Om du vill foga ihop två socklar i ett invändigt hörn är det enklast att snedsåga dem, så att de kan skjutas ihop exakt mot varandra. Om hörnet är exakt 90 grader kan du såga dem i 45 graders vinkel, men ofta måste vinkeln justeras. Båda socklarna ska vara lika sneda, annars passar de inte ihop.

Profilmall kallas det verktyg som snickaren här pressar ner över allmogesockeln. Stiften låses fast – eller går helt enkelt trögt – så att sockelns profil kan överföras och ritas upp på en annan list.

1

Kolla vinkeln i hörnet. De flesta hörn är rätvinkliga (90 grader) och då kan du såga socklarna i 45 graders vinkel. Är vinkeln större eller mindre halverar du den, så att de två socklarna sågas i samma vinkel - och får lika stora snittytor.

2

Socklarna sågas i en geringslåda - om hörnet är rätvinkligt. Enklast gör du det med en kap/geringssåg. TIPS: Om listerna är för höga för lådan kan du skruva ihop en geringslåda med högre sidor av 16 mm plywood.

3

Kolla om socklarna passar. Även om snitten är korrekta kan fogen gapa, för väggarna är inte alltid lodräta och plana. I vissa fall kan man slipa av väggen eller sätta en avståndskloss mellan vägg och sockel, men här mäter vi upp hur skev väggen är …

4

... och sågar bort den del av sockeln som vi märkt upp. Vi använder geringslådan, men vippar sockeln en smula med en kil och sågar så långt in på den, att det nya sågsnittet går igenom hela sockeln - annars blir inte fogen tät.

5

Kolla igen om fogen blir som du vill ha den. Om socklarna inte ska sättas upp nu, gör du passmärken på sockel och vägg när de sitter som de ska. Man kan mycket lätt förskjuta sockeln en smula innan man mäter upp för nästa fog.

02
Invändigt hörn … eller med kontraprofil 9 Steg

I invändiga hörn kan du också skarva med kontraprofil. Här låter snickaren den ena sockeln fortsätta som den är ända in hörnet, medan den andra sockeln sågas till så att den passar exakt in i den första. Det ser svårt ut, men skevheter syns inte så tydligt därför att man inte kan se direkt ner i öppningen - och du kan använda tekniken även om den ena sockeln redan sitter på väggen.

1

Principen för fogning med kontraprofil är att såga till den ena sockeln (A) så att den följer den andra sockelns (B) profil, och så att den ena sockeln kan ”gripa tag” i den andra.

2

Om båda socklarna är lösa kan du rita upp profilen på baksidan av den sockel som ska sågas till. Detta ger två fördelar: Det är lättare att rita upp exakt på den plana sidan, och du får ett renare snitt på framsidan om du sågar med sticksåg.

3

Om den ena sockeln sitter på väggen ger en profilmall dig möjlighet att flytta över profilen till den sockel som ska sågas i kontraprofil. För att kunna visa hur det går till använder snickaren här en lös sockel.

Profilmallens stift pressas ner över sockeln och gör ett ”avtryck”.

4

Profilmallen flyttas till den nya sockeln och profilen ritas upp. Se till att lägga mallen så att baksidan av den sockel du kopierar ligger vinkelrätt på den nya sockeln, annars kommer den inte att passa in exakt.

5

Det kurviga snittet blir snyggast om du sågar med en lövsåg. Det krävs övning för att följa markeringen exakt med det tunna bladet i lövsågen. Om profilen inte är alltför krånglig kan man använda en sticksåg med lämpligt sågblad.

6

Så här fint passar socklarna ihop när de sågats med lövsåg - och de små springorna ser man knappt när socklarna monterats på väggen. Fogning med kontraprofil är därför den bästa lösningen när socklarna inte ska målas.

7

Den enkla profilen på en modern sockel ritas upp med hjälp av en liten sockelbit. Här kan profilmallen faktiskt inte ge en exakt bild av den vinkel, som sätts av på ovansidan så att en liten flik går in över den sneda ovankanten.

8

Den enkla profilen sågas bäst till med en sticksåg, framför allt den lilla fliken. När du sågat fliken kan du fortsätta med sticksågen, men du får ett renare snitt genom att använda en fintandad såg i geringslådan.

9

Hörnet blir enkelt och snyggt - men lite ömtåligt. Den lilla fliken är ganska svag, och därför sågar snickarna ibland ett par millimeter djupt spår i den ena sockeln (A) i 45 graders vinkel och tar bort lite trä så fliken kan göras kraftigare.

03
Utvändigt hörn: runt hörnet med sned skarv 3 Steg

Medan du i invändiga hörn har kunnat välja mellan att foga med sneda fogar eller med kontraprofil, så föreslår snickaren att du alltid fogar med sneda fogar i utvändiga hörn. Även här halveras vinkeln - i ett hörn som är 90 grader blir vinklarna således 45 grader. Men du ska också ta hänsyn till skevheter i golvet och såga till socklarna så att de möts och monteras lodrätt.

1

Hörnet sågas lodrätt - och normalt är golvet så vågrätt att du kan mäta med utgångspunkt från det med en vinkel, för att ta reda på var sockeln ska sågas. Sätt ett märke på sockelns baksida där vinkeln är i linje med väggens yttersta punkt.

2

Rita ett vinkelrätt streck genom märket - och kolla en gång till för säkerhets skull att det lodräta strecket är i linje med den yttersta punkten på väggen. När du ritar upp på den andra sockeln ska strecket vara i linje med samma punkt.

3

Med ett streck markerar du riktningen på snittet på sockelns ovankant. Vinkeln ska vara halva den totala vinkeln i hörnet - i praktiken sågar du i 45 graders vinkel i geringslådan och justerar en aning efteråt om det behövs.

04
Skarvar: sneda sågsnitt döljer skarvarna 3 Steg

Det snyggaste och enklaste är naturligtvis att använda socklar som går från hörn till hörn, men ofta tvingas du göra en skarv någonstans längs väggen. Det gör du snyggast med sneda snitt. Om sockeln ska målas kan du dölja skarvarna genom att spackla över dem, men om sockeln inte ska målas är chansen att dölja skarvar och ojämnheter mindre.

1

Sneda snitt ger snyggare fogar när du skarvar två socklar med varandra. Här har snickaren placerat de två socklarna en bit ifrån varandra för att visa hur mycket mindre skarven syns än om den hade sågats vinkelrätt.

2

En snabb och enkel metod är att såga till båda socklarna samtidigt i geringslådan - då gör det ingenting om snittet får 42 eller 48 graders vinkel eller om vinkeln blir exakt de 45 grader man vanligen anser vara en idealisk vinkel.

3

Skarven mellan de två bitarna blir nästan osynlig. Det är lätt att dölja skarven helt med spackel eller färg, och även om sockeln inte ska målas får du en elegant skarv, trots att färg och ådring kan vara olika på de två socklarna.

05
Vid dörröppning: anpassning vid dörrfodret 3 Steg

Där sockeln möter ett dörrfoder låter man alltid fodret gå ända ner till golvet. Därför ska socklar alltid anpassas till dörrfodret. De klassiska allmogelisterna har vanligen en bred, rak kant, som sockeln direkt kan anslutas till, medan de nyare enkla fodren liksom socklarna har en sned ovankant som sockeln måste anpassas till.

1

Vid den nyare enkla typen av lister ska du snedsåga sockeln så att den sluter an tätt mot den sneda kanten på dörrfodret.

2

Håll vinkeln mot väggen och markera på sockelns ovankant hur dörrfodret är vinklat mot väggen. Sätt bara ett litet märke där sockeln är som högst.

3

Lägg vinkeln mot den sneda kanten och flytta sockeln åt sidan tills märket är i linje med dörrfodrets sneda kant. Nu kan du rita upp det sneda snittet direkt på sockelns ovansida. Se till att hålla pennan lodrätt.

06
Passning vid golv: underkanten sågas till 2 Steg

Om inte golvet är alldeles jämnt kan du anpassa sockeln till ojämnheterna så att du slipper ytterligare lister. Det gör du genom att sätta sockeln på plats och dra en blyertspenna längs golvet så att golvets ojämnheter överförs till sockeln. Därefter sågar du bort överskottet - men kom ihåg att ta hänsyn till de lägre kanterna när flera socklar ska mötas.

1

Du överför golvets ojämnheter till sockeln genom att hålla en blyertspenna i en fast vinkel och föra den över golvet, medan den ritar upp golvets ovansida på sockeln, så att du inte tar bort trä där avståndet är som störst.

De anslutande socklarna kanske också måste sänkas så att fogarna blir snygga.

2

Sockeln sågas lättast med en sticksåg som lätt följer de mjuka kurvorna utan att såga snett, om den inte pressas framåt. Den skarpa snittkanten rundas av med slippapper. Nu följer sockeln golvet perfekt.

07
Infästning: sockeln fästs på väggen 5 Steg

Socklar monteras på väggen så att golvet kan röra sig fritt. Vanligen sätter man socklarna tätt intill väggen, men då väggarna ofta är lite skeva och ojämna är det ibland bäst att räta upp socklarna, t.ex. med avståndsbrickor, så att de står lodrätt i hörnen. Det betyder att det blir en springa mellan sockeln och väggen, och den tätar man med fogmassa.

1

Om du har snedsågade fogar i ett invändigt hörn ska du limma och spika ihop hörnen innan du fäster socklarna i väggen. Använd rikligt med lim och ta bort det lim som eventuellt tränger ut i fogen med en fuktig trasa.

2

I utvändiga hörn spikas och limmas socklarna ihop, t.ex. med dyckert. Slå i dyckert på båda sidorna (två från den ena sidan, en från den andra), så att fogen blir helt tät. Oftast är det bäst att foga ihop utvändiga hörn före montering.

Spikarna försänks ett par millimeter.

3

Socklarna trycks ner tätt intill golvet innan de fästs i väggen. Om de gör motstånd kan du låta en medhjälpare sätta foten på en bräda som trycker ner socklarna, så att de sluter tätt mot golvet.

4

Hörn med kontraprofil fogas vanligen inte ihop förrän den ena listen är på plats. Om sockeln ska spacklas och målas kan du limma och spackla i samma arbetsmoment genom att foga ihop dem med akrylfogmassa.

5

Springan mellan vägg och sockel tätas med akrylfogmassa. Det går snabbt och lätt, och om sockeln eller väggen ska målas, kan fogen målas i samma färg. Täck samtidigt över spik-och skruvhuvuden med fogmassan.

Material

  • Monteringslim
  • Träskruv
  • Dyckert
  • Spikplugg
  • Montageskruv

Socklar är i regel av furu. Det finns också socklar av bok, mahogny, ek och ask. De är lite dyrare och ska normalt inte målas. Detsamma gäller de lister som finns av jatoba, körsbär och merbau. Att måla listerna kan vara lite jobbigt, men det slipper du om du köper vitmålade lister. De är ofta tillverkade av mdf och är därför alldeles raka.

När socklarna fästs i väggarna kan du i trä fritt välja mellan att spika, skruva eller limma. Även i murade väggar kan du sätta fast socklar sedan du satt dem på plats - utan att flytta dem för att borra och sätta i pluggar. Både montageskruvar och spikpluggar monteras nämligen direkt i väggen genom sockeln.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare