Sätt själv i nya fönster

Om du är noggrann under planeringen och när du tar mått så kan du själv sätta i dina nya fönster. Följ bara våra anvisningar så går det lätt samtidigt som du sparar mycket pengar. Lycka till!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar
Pris
4.800 kronor

Med nya fönster förändras fasaden till det bättre.

Intro

Den dag du monterar dina sprillans nya fönster är både spännande och viktig. Det spännande är allt det arbete som du ska utföra, samtidigt som du vet att du förbättrar din villa avsevärt. Dels blir den snyggare, dels sparar du mera energi.

Den viktiga delen är att du först av allt kontrollerar vad du har fått levererat. Och det ska du helst göra genast, så att du hinner reklamaera och ev. få nya fönster om det skulle ha uppstått något fel. Om ett fönster inte har korrekta mått, gäller det att ta reda på varför – även om statistiken säger att det nästan alltid är beställaren som har gjort fel.

När du har kontrollerat alla fönster och sett efter att alla tillbehör är med, är det dags för montering. Men först ska de gamla fönstren tas bort. Ta endast bort ett fönster i sänder och förbered smygen för det nya fönstret.

Vilka förberedelser du ska göra beror i stor utsträckning på om din villa är murad eller av trä. Här visar vi hur det går till när stommen är av tegel, men den har tilläggsisolerats utvändigt och fått ny fasad av trä.

In med fönstret

Det fönster vi monterar kallas överkantshängt glidfönster, eller bara glid-fönster. Det har två glas, är ljudisolerat och av lågenergityp. Spröjsarna sitter endast utvändigt och därmed minskas antalet köldbryggor markant.

Runt fönstret sätter vi först en smyg som är isolerad, så att det inte kan bli drag där smygen möter väggen och den utvändiga panelen. När detta arbete är klart skruvas fönstret fast med skruvar som är helgängade. Det innebär att fönstret ska kilas fast ordentligt eftersom det inte kan efterjusteras.

Komposit är framtiden

Våra fönster är av trä, men tillverkaren har förstärkt konstruktionen med komposit som här är en blandning av trä och ett plastmaterial.

Komposit kan inte ruttna och därför är det ofarligt att borra genom materialet eftersom inget vatten - om det tränger in genom hålen - kan ansamlas och angripa fönstret. Egentligen borde hela fönstret vara av komposit, men det består mestadelas av trä.

Instruktion

01
Fönstervattbräda 5 Steg

Under fönstret ska vi montera en vatt-bräda. Vattbräda - undrar du, och tänker genast på den bräda man monterar ovanpå en vindskiva. Men vattbräda är faktiskt ett korrekt uttryck för en bräda som monteras på fasaden, t.ex. mellan två våningar, över eller under fönster och ovanför grundmuren som skydd mot inträngande vatten.

I dag använder vi oftast en plåt under fönstret, ett fönsterbleck, men här monterar vi i stället en vattbräda av skiffer, som håller nästan i evighet.

Vi gör först en mall som vi kan såga efter och skiffervattbrädan fästs sedan på en snedställd bräda i öppningen.

1

Lyft av de gamla bågarna så att endast karmen sitter kvar i fönsteröppningen. Såga av karmen i flera delar med tigersåg eller fogsvans. Då blir det lätt att få bort den från väggen.

2

Markera formen på skifferskivan med en mall, som du först har sågat till av en bräda eller plywood. Vi vill att vår skifferbräda ska sticka ut 7 cm från fasaden, och vi sågar den med en våtskärare för att få snygga och släta kanter.

3

Förborra i skifferskivan och försänk skruvhålen. Vi har geringssågat en regel på längden och använder den som stöd för skifferskivan när vi borrar hål för skruvarna.

4

Den geringssågade regeln fästs i fönsteröppningen. Alla skruvar försänks någon millimeter för att de inte ska sticka upp och vara i vägen för skifferskivan när den monteras.

5

Skiffervattbrädan skruvas fast med rostfria och syrafasta skruvar (5 x 50 mm) - gärna i lite fogmassa som tätar hålen. Skruvarna får inte dras åt för hårt för då finns risk att skifferskivan spricker.

02
Utvändig smyg 5 Steg

Innan vi påbörjade byte av fönster hade villan tilläggsisolerats utvändigt och försetts med träfasad. På grund av den nya fasaden är det nödvändigt att flytta ut fönstren, så att de hamnar i nivå med den nya fasaden, vilket medför att vi måste montera utvändiga smygar.

Smygarna utförs av samma slags trä som har använts till fasaden, nämligen ThermoWood (ett värmebehandlat trä). Vi börjar med att såga till de två sidorna, som geras 45 grader upptill, och en vinkel nertill, som ska ligga i nivå med skifferskivan. Den nedre vinkeln behöver inte vara exakt, för den fixar vi senare.

1

Vi skruvar fast distansklossar så att vi får stöd för smygen på sidorna. Vi kollar med en vinkel för att se hur tjocka klossarna ska vara för att få smygen att hamna i nivå med fasaden.

2

Vi ska också isolera smygen upptill och på sidorna. Här gäller det att vara noggrann med tillskärningen så att det inte drar mellan klossarna.

3

Smygbrädorna förborras när de har sågats till. Vi har gerat dem i hörnen eftersom det passar bäst till fönstret. Men det är mest en smakfråga.

4

Vi markerar för sidorna och håller 5 mm luft mellan dem och skif ervatt-brädan, där vi senare ska foga. En snickarpenna är utmärkt som mall och vi drar ett streck längs den.

5

Smygbrädorna skruvas därefter fast med rostfria och syrafasta skruvar (5 x 70 mm), men det görs först när vi har kollat att de sitter på 5 mm avstånd från skifferskivan. Skruvarna sätts så att de senare döljs av fönstret.

03
Montering 4 Steg

Nu kommer vi till det skojiga: fönstren ska sättas på plats i öppningarna. Innan vi gör det tillverkar vi ett antal 20-25 cm långa träkilar. De ska slås i från både utsidan och insidan och hålla fönstren på plats medan de skruvas fast.

Anledningen till att vi gör dem så långa är att det ska vara lätt att spänna fast och lossa dem en i sänder med ett hammarslag. När fönstren sitter på plats kan dessa långa träkilar tas bort.

1

Vi sågar ett spår med fogsvans. I våra fönster finns det spår i karmen för ett fönsterbleck och för invändig smyg på båda sidor. Men spåren är inte genomgående så vi sågar upp dem.

2

Distansbrickor av plast skruvas fast under karmarna, en i mitten och en under varje sida. Brickorna ser till att hålla karmen fri från underlaget så att ev. ansamlat vatten inte orsakar problem.

3

Fönstret lyfts på plats och för att det inte ska tippa in i bostaden står en medhjälpare beredd att hålla emot. Vi har först markerat hur långt in i öppningen fönstret ska placeras.

4

Kilar håller fast fönstret i rätt läge. Vår medhjälpare slår in två kilar från insidan längs varje sida och utifrån fäster vi också kilar. Därefter finjusterar vi fönstrets placering i öppningen.

04
Fastsättning 5 Steg

När karmen sitter som den ska i fönsteröppningen och har kilats fast ordentligt, öppnar vi fönstret, så att vi kan skruva fast det på sidorna.

Det finns flera sätt att montera fönster, och ett gott råd är att alltid följa tillverkarens anvisningar. I princip är det endast skruvar som gäller. Antingen skruvar med karmhylsor, som gör det möjligt att efterjustera placeringen, eller också helgängade skruvar, som drar fast fönstret i ett fixerat läge. Oavsett vilka skruvar som används bör du förborra, om det inte redan finns förborrade hål i karmen.

1

Fönsterkarmen ska sitta vågrätt, vilket kollas med vattenpass. Den ska också sitta lodrätt och det kollas både från insidan och utsidan. Ett par lätta slag på kilarna kan justera karmens läge.

2

Vi förborrar i de lodräta sidokarmarna och ser noga till att borren inte kommer i kontakt med tätningslister (A) eller beslag (B).

3

Skruvarna dras fast genom de lodräta sidokarmarna och in i reglarna som sitter i fönsteröppningen. Eftersom vi använder helgängade skruvar fixeras karmen genast.

4

Skruvarna saknar huvud. Eller rättare sagt: huvudena är så små att de lätt dras in lite i karmen och därför är det inte nödvändigt att försänka dem eller täcka dem med plastbrickor.

5

Låsmekanismen justeras när båda sidokarmarna har fästs med en skruv 20 cm uppifrån och en 20 cm nerifrån. En eventuell justering av beslaget utförs enligt tillverkarens anvisningar.

05
Isolera och foga 5 Steg

Utrymmet mellan fönstret och fasaden ska förstås isoleras och tätas. Vi börjar från insidan där vi stoppar in en bott-ningslist för att få underlag för gummifogmassan, som avslutar på insidan.

Från utsidan stoppar vi in drevnings-remsor i springan. Därefter petar vi in en bottningslist och avslutar med en gummifog på utsidan. Normalt ska man avsluta med en öppen fog eller luftspalt som täcks av en trälist, men här kan vi täta med fogmassa. Det beror på att fönstret sitter så långt ut i fasaden att det är luft på sidorna av karmarna och att den ventileras bort bakom träfasaden.

1

Isoleringen petas in med en list eller snickarvinkeln. Drevremsorna får inte packas för då isolerar de inte lika bra.

2

En bottningslist trycks in i springan mellan karmen och fasaden utanför isoleringen. Bottningslisten ska ligga 8-10 mm innanför karmens framsida, där den utgör underlag för fogmassan.

3

Vi tätar också mellan smygarna och fönstervattbrädan av skiffer, så att det inte tränger in vatten bakom fasaden.

4

Fogmassan slätas ut med fog-sticka. Först pressas fogmassan ihop lite med fogstickan och därefter drar vi stickan längs massan tills den blir slät och fin. Stickan doppas regelbundet i diskvatten.

5

Vi avslutar med de lodräta fogarna som också ska slätas ut. När man inte är så van att arbeta med fogmassa bör man täcka träet med maskeringstejp, för det är svårt att få bort spilld fogmassa.

Material

• 1 skifferskiva, 12 x 130 mm och 133 cm lång, till fönstervattbräda
• 3 brädor, 19 x 120 mm, à 110 cm till utvändig smyg (Thermowood)
• 1 vridfönster, M10 x 11, av trä med 2-glas lågenergipaket som är ljudisolerat

Dessutom:
• Isolering
• Bottningslist
• Gummifog
•Regel
• 5 x 50 och 5 x 70 mm rostfria, syrafasta skruvar
• Distansbrickor
•Träkilar
• Monteringsskruvar 6,5 x 12 mm

Specialverktyg

• Våtskärare
• Fogstickor
• Fogpistol

Tidsförbrukning

När du har förberett arbetet och gjort ett par provmonteringar så tar det ett par timmar per fönster.

Pris

Svårighetsgrad

Det krävs av dig att du är noggrann och tänker dig för under arbetet. Men det ger också ett snyggt resultat.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.