Sätt en glasdörr i gaveln

När du gör ett mörkt rum ljust och luftigt med direkt tillgång till trädgården får du verkligen valuta för pengarna.

Intro

Det är egentligen ganska få projekt som förvandlar en bostad så markant och positivt som när du tar upp en öppning i en vägg och sätter in en stor glasdörr med ett stort fönster.

Dagsljuset flödar in i rummet och gör det oändligt mycket ljusare och du får utsikt till trädgården med alla dess blommor. Dessutom får du en extra utgång till terrassen. Kostnaden för detta projekt var drygt 15000 kr och arbetet tog cirka en vecka. Men det ökade värdet på bostaden högst betydligt.

Innan du gör något liknande ska du tala med en arkitekt så att det blir snyggt, hållbart och lagligt.

Instruktion

01
Ett hål tas upp i innerväggen 5 Steg

I stället för att genast ta upp en stor öppning i väggen börjar vi med att ta upp ett hål i innerväggen. Då får vi möjlighet att förstärka den övre delen av den tunga ytterväggen från insidan. Därefter kan vi ta upp hål rätt igenom.

Vi tar bort lite mer av den invändiga gipsväggen än vad dörrpartiet är brett, nämligen ut till de närmaste stående reglarna. Då blir det lättare att skapa öppningen.

1

Vi borrar helt igenom väggen där ena hörnet av dörröppningen ska vara. Maskinen hålls så att borren går in vågrätt. Öppningen ska sedan vara 25-30 mm högre och bredare än karmyttermåttet.

2

På insidan letar vi reda på de första lodräta reglarna på båda utsidorna av den blivande öppningen. Det görs ganska enkelt med hjälp av en regelsökare.

3

Gipsskivorna sågas igeom mitt på reglarna. Upptill sågar vi precis under taket för vi behöver inte ta hänsyn till någon stuckatur. Vi tar bort gips minst 15 cm högre upp än dörröppningen.

4

Gipsskivorna bryts bort från väggen. Det går ganska lätt särskilt om vi först sågar vid sidan av skruvraderna. Dubbla gipsskivor tas bort lager efter lager.

5

När gipsskivorna är borta tas resten av innehållet i väggen bort - ångspärr, isolering och reglar. Reglarna vrids rätt lätt åt sidan. Golvskenan får sitta kvar tills karmen har satts fast.

02
Ytterväggen förstärks 3 Steg

Innan vi tar upp en öppning i väggen kontaktar vi en byggnadsingenjör.

Om väggen bär taket, ett bjälklag eller på annat sätt ingår i den bärande konstruktionen så måste väggen förstärkas på något sätt.

Vår vägg bär inte annat än sig själv, men det är tillräckligt att vi ska förstärka den på insidan med ett kraftigt L-järn 5 cm ovanför hålet.

1

Vi borrar hål på ena sidan av L-profilen på var 60:e cm för att det ska bli lätt att senare skruva fast den. Profilen är så lång att den sticker ut 20 cm på bägge sidorna av öppningen.

2

Vi sågar ett 5 mm brett och 45 mm djupt spår på insidan av tegelväggen 5 cm ovanför dörröppningen. Vi använder diamantklinga och multi-cutter eftersom det dammar enormt med vinkelslip.

3

L-profilen läggs på plats i spåret. Sidan med skruvhålet vänds uppåt och sedan drar vi fast den med betongskruvar.

03
En öppning i ytterväggen 5 Steg

Vi mäter en extra gång och borrar sedan igenom väggen i öppningens samtliga fyra hörn. Då blir det lättare att markera var vi ska såga igenom tegelstenarna.

Ytterväggen är här en skalmur med tegel ytterst och lättbetong på insidan. Vi sågar från utsidan för annars är det risk att sågbladet kan slå sönder tegelstenarna.

Nu ser man att det blir en öppning i väggen, där det ska komma in dagsljus.

1

Tegelstenarna sågas igenom med en stor tvåhandsvinkelslip som har försetts med en diamantskiva. Det dammar enormt så glasögon och ansiktsmask är nödvändiga.

2

Spåret utvidgas med en smal mejsel i ett av hörnen för då blir det lättare att kunna sticka in tigersågens sågblad, så att den kan såga djupare in i väggen än vinkelslipen.

3

Med tigersågen sågar vi nu i lättbetongväggen. Vi måste hela tiden kolla på insidan att sågbladet inte drar iväg snett utan att sågspåret blir rakt och lodrätt.

4

Den sista biten sågas från insidan, när såglinjen har markerats på väggen. Även nu används glasögon, ansiktsmask, hörselskydd och handskar.

5

Väggen tas ner i mindre bitar. Det finns ingen anledning att välta hela väggen på en gång för det skulle bara skada golvet i rummet. Vi sorterar materialen.

04
Fönstret sätts på plats 7 Steg

Skjutdörren med tillhörande fönster är 240 cm bred och drygt 200 cm hög. Den kan inte delas i mindre bitar så det krävs tre personer för att få den på plats.

Innan dess har vi lagt klossar i öppningen för att hela partiet ska stå vågrätt. Vi sätter också ett par brädor på tvären för att dörr och fönster inte ska tippa in i rummet.

Det stora ögonblicket när dörr och fönster sätts på plats. Här behövs ett par medhjälpare.

1

Vi spänner fast ett par reglar och brädor för att det stora glaspartiet inte ska tippa in i rummet under monteringen. En regel upptill, en nertill och ett par brädor mellan dem.

2

Nertill i öppningen läggs klossar på var 50:e cm. Klossarna är 15 mm tjocka och vi justerar dem med tjärpapp tills alla ligger på exakt samma nivå.

3

Glaspertiet sätts på plats. Det är ett tungt arbete så vi har två medhjälpare. Vikten är ju 130 kg. Karmunderstycket ställs på klossarna och hela partiet tippas försiktigt upp mot reglarna.

4

Vi skruvar fast ett par lister på utsidan av karmen för att dörren inte ska tippa utåt medan den justeras på plats och skruvas fast.

5

Karmunderstycket ska vara vågrätt och vi justerar med bitar av tjärpapp. Därefter sätter vi en kil på vardera sidan av karmunderstycket så att det inte flyttas under justeringen.

6

Karmen justeras tills sidorna är lodräta. Vi använder både små kilar och uppblåsbara winbags. Innan vi drar fast karmen kollar vi att skjutdörren kan öppnas.

7

Karmen skruvas fast. Vi använder de små skruvhål som finns i karmen och drar fast karmen med långa karm-skruvar, som inte behöver pluggar.

05
Smygpanel av gipsskivor 10 Steg

Den invändiga sidan av väggen ska byggas upp på nytt och avslutas med en fönstersmyg på bägge sidor av glaspartiet. Därför kompletteras regelstommen (av stålreglar) med en regel på vardera sidan av öppningen och en liggande regel ovanför öppningen mellan de stående reglarna.

Förbindelsen till karmen är smala U-reglar som fästs på karmen och i dem passar en gipsskiva.

1

På karmöverstycket och karmsidorna fästs U-reglar. Sidan med hål vänds mot dörren för att vi ska kunna sticka in skruvar genom hålen och dra fast när en skiva satts i regeln.

2

Nu ska golvregeln klippas av där den lodräta regeln i hörnet av smygen ska sitta vinkelrätt ut från U-regeln på dörrkarmen. Vi sätter en skivstump i regeln och rättar till läget.

3

På bägge sidor av öppningen vrids en ny regel in mellan regeln på golvet och den upptill. Regelns rygg vänds mot dörren för att vi ska få något att skruva fast gipsskivorna i.

4

Regeln sätts fast på golvregeln, men först justeras vinkeln mot U-regeln med hjälp av en skivstump. Regeln låses med en fixertång, som klämmer ihop ståldelarna.

5

Nu ska överliggaren på plats mellan de nya stående reglarna. Den ska bära gipsskivorna ovanför karmen och klipps så lång att den sticker utanför de stående reglarna.

6

Överliggaren sätts fast. Den klipper vi först till i ändarna så att bottnen på den kan vikas upp på reglarna och därefter skruvas den fast.

7

Mellan överliggaren och den liggade regeln närmast taket sätts korta regelstumpar på var 45:e cm, för det avståndet passar bra till de 90 cm breda gipsskivorna.

8

Remsor av stålband skruvas fast där det inte finns stöd bakom de nya skivorna när de skarvas ihop med de gamla. Här fästs de upptill. Därefter fyller vi upp med isolering.

9

Smygen kläs med gipsskivor som ska sticka ut 12 mm från varje hörnregel. Ångspärrsfolie kläms först fast i U-regeln och tejpas fast på den gamla folien innan skivan sätts på plats.

10

När reglarna runt hela öppningen har satts på plats och gipsskivor har skruvats fast i både U-reglar och hörnreglar samt överliggare, så är det rent rutinjobb att bygga resten av gipsväggen.

06
Golvet förlängs till karmen 8 Steg

När den invändiga delen av väggen har klätts med gipsskivor och målats så återstår endast att fixa till golvet längs karmen och att sätta socklar på väggen.

I stället för att försöka förlänga golvet utvidgar vi karmunderstycket i bredd med en bräda av samma träslag som karmen.

På utsidan ska vi dreva och foga samt putsa.

1

Vi breddar karmunder-stycket med en bräda av samma eller liknande träslag. Brädan kapas så att den täcker hela öppningen i längd och sågas till på bredden så att drygt halva bredden vilar på golvbrädorna.

2

Brädan skruvas fast i golvbrädorna och skruvarna döljs under träpluggar. Det finns färdiga att köpa, men vi borrar ut dem ut en spillbit av brädan. Den yttre delen av golvet slipas plant innan brädan skruvas fast.

3

Det ska sättas socklar nertill. De gamla var skadade så vi köpte nya och monterar dem med hjälp av dyckertpistol. Sockeln justeras så att den passar till den nya, breddade karmen.

4

Från utsidan drevar vi med mineralull. Drevremsan petas in med hjälp av en vinkel. Nästan hela utrymmet fylls upp, men vi lämnar plats för en luftspalt och fogbruk.

5

Pusbruk blandas i en hink med omrörare i borrmaskinen. Vi använder ett färdigt bruk - det är billigast och enklast. Först hälls vattnet i, sedan bruket.

6

Den avsågade kanten på mexiteglet putsas. Bruket dras ut med en stålbräda och finputsas med putsbräda när det har torkat så mycket att man inte kan trycka ett märke i det med ett finger.

7

Springan mellan karmen och väggen fylls med fogbruk. Vi använder ett som är fiberförstärkt för att det ska vara extra segt. Bruket slätas till med fogslev 1-2 mm innanför kanten på karmen.

8

Allt är klart invändigt och nu avslutas jobbet utvändigt med putsning av den avsågade kanten runt glaspartiet.

Material

45 mm golv-/takregel i stål
• 1 överliggare, 250 cm

45 mm stålreglar
• 2 reglar à 337 cm
• 6 reglar à 40 cm

Gipsskivor, 90 x 240 cm
• 5 skivor till väggen
• 1 skiva till smygpanel

50 x 50 x 5 mm L-profil
• 1 förstärkning, 300 cm

Dessutom:
• 1 skjutdörr, 240 x 202 cm
• Karmskruvar, (152 mm)
• Ångspärr m. tejp och lim
• Akrylfogmassa
• Stålband
• Gipsskruvar
• Stålskruvar, stål mot stål
• Betongskruvar
• Gipsspackelmassa
• Putsbruk
• Murbruk
• Fibrer till förstärkning av bruket

Specialverktyg

• Långt vattenpass
• Multimaskin
• Stor vinkelslip
• Tigersåg
• Kilar/winbags
• Plåtsax
• Fixertång
• Murslev och fogslev
• Putsbräda och stålskånska
• Kvistborrsats

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrar