Perfekt bod till liten tomt

Här har du en enkel bod i moduler som du lätt kan placera på tomten. Den är 150 cm bred och du bestämmer själv längden. Och det bästa av allt: den är lättbyggd!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
5000 kronor

Det är ganska enkelt att bygga denna bod och den kan placeras nästan var som helst på tomten.

Intro

När du bygger en bod på tomten så ska den uppfylla dina önskemål om plats och den ska helst också kunna byggas ut om platsbehovet blir större. Därför har vi konstruerat en bod som byggs i moduler. Här använder vi oss av tre moduler på vardera 90 cm och den mittersta förses med en skjutdörr.

Bredden i alla moduler är 150 cm och vår bod är därför 150 x 270 cm – tillräckligt stor för våra trädgårdsredskap. När du kikar närmare på byggbeskrivningen ser du att boden inte är tät. Det är med flit vi låter det blåsa in upptill för det är nödvändigt när boden är oisolerad och inte uppvärmd. Orsaken är att det i en tät bod lätt samlas fukt och fukten får både trädgårdsredskap och cyklar att rosta.

Eftersom boden är enkel och oisolerad är den också lättbyggd. När du har allt material hemma så tar det endast fem-sex dagar att få den klar, inkl. målning. Boden har inga besvärliga fogar, ingen knepig konstruktion. Följ bara våra anvisningar och håll ett öga på ritningen när du bygger.

Instruktion

01
Innan du börjar 5 Steg

Det krävs egentligen inga specialverktyg för att bygga boden. Men lite beroende på markförhållandena så kan det vara praktiskt att ha en jordborr eller en plint-spade som kan gräva smala och djupa hål för stolparna som bär bygget. Om du använder spade tvingas du gräva mycket stora hål för att komma ner 80-90 cm i marken, som kan vara nödvändigt för att stolparna ska stå stadigt och för att du ska slippa problem med tjälen.

Om marken tillåter det så är kombinationen jordborr och plintspade fantastisk för att få smala och djupa hål.

1

Börja med att markera var boden ska stå. Det gör du lättast genom att lägga några brädor på marken och knacka ner en käpp eller ett spett där den första stolpen ska placeras.

2

Dina två medarbetare: en jordborr och en plintspade. De två redskapen kompletterar varandra och är otroligt smarta. De kostar visserligen en del, men du kan kanske hyra dem?

3

Börja med jordborren och borra en bit ner. Spiralen matar själv upp grus, sand och jord. Finns det småstenar i marken byter du redskap.

4

Hugg ner plintspaden i hålet med öppna käftar. Pressa ihop handtagen och lyft upp jord och småstenar. Fortsätt tills hålet är 80-90 cm djupt. Blir jorden ”mjukare” byter du till jordborr.

5

Skyffla ner lite stenar och grus på botten av hålet, så minskas risken för att stolpänden suger till sig vatten. Stampa stenarna hårt med en regel så att bottnen i hålet blir fast.

02
Stolparna 8 Steg

Din nya bod byggs på en stomme bestående av sju stolpar och tvärgående spikreglar. I stället för att köpa 100 x 100 mm tryckimpregnerade stolpar köper vi 45 x 95 mm hyvlat tryckimpregnerat trä. Och det gör vi av två orsaker. För det första kan hela stolpar lätt vrida sig om de blir fuktiga, men om de skruvas ihop av två reglar blir träet starkare.

För det andra ska vi lägga hammarband i urtag på stolparna. Dessa urtag görs enklast genom att kapa 12 cm av den ena regeln av de två som sätts ihop.

Stolparna ska vara tryckimpregnerade eftersom de får markkontakt.

1

Sätt ihop de sju stolparna A. Varje stolpe består av två 45 x 95 mm hyvlade och tryckimpregnerade reglar. Stryk lim på delarna, spänn ihop med tvingar och dra i 5 x 80 mm skruvar på cirka var 30:e cm.

2

Knacka ner den främre vänstra stolpen i hålet tills den når botten. Stabilisera med två snedsträvor och justera stolpen tills den står lodrätt åt både hållen. Snedsträvorna kan fästas i käppar som du knackar ner i marken.

3

Skyffla ner grus och sand runt stolpen. Fyll på cirka 10 cm i sänder och stampa ihop blandningen med en bräda. Tillsätt gärna lite torrbetong som härdar av markens fuktighet.

4

Markera de fyra främre stolparna på två raka brädor. Den ena ska användas längs marken, den andra längst upp på stolparna. Gör också två brädor till de tre stolparna i den bakre väggen.

5

Lägg den främre markören framför hörnstolpen och gräv sedan tre hål för de tre andra stolparna vid markeringarna.

6

Fäst markören (brädan med markeringarna) på hörnstolpen med en 5 x 80 mm skruv, som dras snett in genom brädan. Den andra brädan fästs upptill och stöttas tillfälligt i den ”fria” änden av en bräda.

7

Res den andra hörnstolpen. Skruva fast markörerna och stadga stolpen. Res de två stolparna mellan hörnstolparna och fäst dem på markörerna.

8

Markera bodens bredd (150 cm) på en bräda och lägg den vinkelrätt mot markören nertill. Borra hål i marken för de bakre hörnstolparna och mittenstolpen samt res stolparna.

03
Takkonstruktionen 8 Steg

Vår bod har ett ganska flackt tak med fall mot trädgården. Taklutningen är här inte så stor eftersom man inte får bygga så högt i närheten av en tomtgräns. Men vi rekommenderar att du anpassar taklutningen efter hur mycket snö det brukar falla på vintern - eller att du förstärker taket. För att få en större taklutning måste boden flyttas en bit från tomtgränsen. Hör med din kommun vilka regler som gäller.

Som takbeläggning har vi valt s.k. Onduline-skivor men du kan välja stålplåt eller råspont med takpapp.

1

När alla stolpar har rests ska de kortas av på höjden så att taket får önskat fall. Här är höjdskillnaden 25 cm och det är de bakre stolparna som är de högre.

2

Såga av stolparna. Varje stolpe består av två reglar och den främre av dessa ska kapas 12 cm kortare än den bakre. Ställ in sågdjupet på 45 mm.

3

Såga nu av den bakre regeln i varje stolpe, men kom ihåg att den ska vara 12 cm högre än den främre delen. De tre bakre stolparna ska vara 25 cm högre än de fyra främre.

4

Lägg hammarbanden B i urtagen så att de sticker ut 50 cm i bägge ändar från stolparna. Borra sedan 12 mm hål mitt i hammarbanden och rakt igenom den bakre regeln i varje stolpe A.

5

Stick in en 12 x 120 mm vagnsbult i varje borrhål. Knacka in den med hammare och trä både bricka och mutter över den andra änden. Dra åt muttrarna.

6

Kapa balkarna D i 10 grader i bägge ändar så kommer de att sitta lodrätt eftersom vinkeln kompenserar för taklutningen. Borra två 6 mm hål i varje takregel ovanför hammarbanden och fäst dem med 6 x 160 mm skruvar.

7

När du har kommit så här långt kan du antingen göra taket klart eller sätta upp panel. Till taket ska du skruva fast takfotsbräda och vindskivor. Takläkten skruvas fast cirka 37 cm från varandra (vilket passar för Onduline takskivor).

8

Takfotsbrädan G skruvas fast på kortänden av balkarna D och i nivå med takläkten F. Vindskivebrädorna H sågas av i rätt vinkel och skruvas fast så att de sticker upp 25 mm ovanför balkarna och 4 cm från takfotsbrädan.

04
Sidorna 5 Steg

Bodens sidor består av lodrätt monterad panel som skruvas fast på spikreglar. Spikreglarna fästs på stolparna med hålplåt och beslagsskruvar. Det är en snabb och hållbar lösning som inte syns från utsidan av boden.

För att göra boden stabil fäster vi dels spikreglar mellan stolparna, dels sned-strävor som fästs med skruvar på insidan av stolparna. Du ska sätta upp sned-strävor på båda gavlarna, till höger om dörren och på baksidan.

1

Kapa spikreglarna E1, E2 och E3 så att de precis passar mellan stolparna A. Fäst dem i bägge ändar med hålplåt och fem beslagsskruvar.

2

Ovankanten på den översta spikregeln E2 i gaveln ska vara i nivå med underkanten på det främre hammarbandet B. Spikregeln E3 på den bakre väggen fästs med vinkelbeslag från baksidan.

3

Skruva fast snedsträvor N på stolparna med 5 x 80 mm skruvar. Tänk på att de inte får gå längre in än 4 cm på varje stolpe för att inte vara i vägen för den stående panelen.

4

Samtliga väggar ska förses med snedsträvor innan du kan ta bort de tillfälliga stöden för stolparna. Därefter ska takläkten läggas på plats.

5

Skruva fast den stående panelen R med 5 x 60 mm skruvar. På framsidan fästs den upptill på stödbrädor C som har satts fast på hammarbandet B.

05
Skjutdörren 8 Steg

Det är lätt att snickra en skjutdörr av en 15 mm plywoodskiva. Den förstärks med brädor längs alla fyra sidorna och med två korslagda brädor på mitten. Brädorna ser till att dörren inte slår sig och de peppar dessutom upp stilen.

Om du bestämmer dig för att göra boden längre än våra 270 cm kan du lägga till en eller två moduler och dessutom sätta upp en extra skjutdörr. Förläng i så fall aluminiumskenan som dörrens rullbeslag hänger på.

1

Fäst kantbrädor K1 och K2 med lim och 4 x 40 mm skruvar på plywoodskivan J. Nertill ska dörren sticka ut 2 cm från bottenbrädan K2.

2

Markera för den första snedsträvan L så att du vet var du ska såga av den för att den ska passa i vinkeln mellan kantbrädorna. När brädan sågats till i bägge ändar fästs den med lim och skruvar i plywooden J.

3

Markera för den andra snedsträvan L och såga till den. Men den ska dessutom kapas på mitten på bägge sidor av den redan fastsatta brädan.

4

Montera de två rullbeslagen upptill på dörren. Räkna dig fram till placeringen genom att lägga en tjock kartongbit på dörrkanten. Lägg sedan profilen S på plats. Haka fast beslaget på profilen och markera dess läge.

5

Fäst en 185 cm lång aluminiumprofil S på en 4 cm bred list T, som har sågats ut ur en bräda. Håll listen mot underkanten på hammarbandet B och fäst den med 5 x 80 mm skruvar på cirka var 25:e cm.

6

Häng upp dörren på profilen. Sätt fast två stopp i form av dörrstopp av gummi. Det ena stoppet sätts fast när dörren är helt öppen, det andra när den har stängts. Använd 5 x 80 mm skruvar.

7

Nertill på stolpen fästs en styranordning för dörren. Till den behöver du en 8 x 80 mm fransk skruv, ett 17 mm långt aluminiumrör, 12 mm tjockt, och sex 8 mm brickor. Förborra i stolpen för den franska träskruven innan den dras i.

8

Kolla att skjutdörren rullar som den ska och att stoppen sitter på rätt platser. Lyft av dörren och måla den med färg eller utelasyr. Grundolja den först.

06
Avslutningen 3 Steg

För att fåglarna inte ska bygga bon i din bod kan du sätta upp voljärnät där gavlarna är öppna. Tack vare det stora taksprånget är risken minimal att det ska regna in genom näten.

Vi har valt att inte sätta upp stuprör som kunde leda ner vattnet till en brunn. I stället för stuprör har vi hakat fast en kedja i hängrännan. Då kan vattnet rinna längs kedjan ner till marken.

1

Fäst voljärnätet från insidan med klammer eller pappspikar. Klipp först till det så att det passar i storlek i de trekantiga öppningarna i de två gavlarna.

2

Lägg takskivorna så att de sticker ut cirka 5 cm från takfotsbrädan. Skivorna ska läggas med en överlappning på tre vågdalar. Fäst först sidoskivorna och lägg in dem mot mitten. Upptill och nertill fästs skivorna i alla vågtoppar.

3

Montera hängrännan i rännkrokar och se till att fallet är mellan 5 och 10 mm per meter. Förslut rännan med en ränngavel i den ena änden och fäst en galvaniserad kedja i den andra - där vattnet ska rinna ner till marken.

Material

45 x 95 mm tryckimpregnerad furu:
• 14 reglar à 330 cm till 7 stolpar (A)

45 x 120 mm reglar:
• 2 hammarband (B) à 370 cm
• 6 takbalkar (D) à 195 cm
• 4 spikreglar (E1) à 76 cm
• 6 spikreglar (E2) à 132 cm
• 6 spikreglar (E3) à 121 cm

45 x 45 mm reglar:
• 6 läkt (F) à 364 cm

28 x 120 mm brädor:
• 2 brädor (C ) à 76 cm
• 3 snedsträvor (N1) à 200 cm
• 1 snedsträva (N2), 330 cm
• 1 takfotsbräda (G), 364 cm
• 2 vindskivebrädor (H) à 200 cm
• 2 kantbrädor (K1) à 190 cm
• 2 kantbrädor (K2) à 62 cm
• 2 snedsträvor (L) à 180 cm
• 1 list 26 x 40 mm (T), 185 cm

21 x 120 mm fasadpanel:
• 38 brädor (R1) à 190 cm, ej på ritning
• 24 brädor (R2) à 250 cm, ej på ritning

15 mm vattenfast plywood:
• Dörrblad (J), 86 x 192 cm

Dessutom:
• Skruvar: 4 x 40 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm och 6 x 160 mm
• 7 vagnsbultar, 12 x 120 mm, med muttrar och brickor
• 4 vagnsbultar, 8 x 60 mm, med muttrar och brickor
• Aluminiumprofil (S) 2 x 20 x 40 mm, 185 cm
• 2 rullbeslag till skjutdörr
• Vattenfast lim
• 1 fransk skruv, 8 x 80 mm
• 6 brickor, Ø 8 mm
• 12 mm aluminiumrör, 1,7 cm
• Voljärnät och klammer
• Galvaniserat handtag
• 20 hålplåtar
• 12 vinkelbeslag
• Beslagsskruvar
• Grå och svart utelasyr
• 360 cm hängränna med ränngavlar
• 7 hängrännekrokar
• 250 cm galvaniserad kedja
• 5 Onduline takplåtar, 95 x 200 cm, ej på ritning
• 200 spikar för takplåt
• 2 gummibitar
• 2 pappbitar, 1 mm tjocka
• Ev. torrbetong

Specialverktyg

• Jordborr och plintspade

Tidsförbrukning

Räkna med fem-sex dagar inkl. torktid för färg.

Pris

Väljer du standardvirke kostar boden cirka 5000 kr. Det är inte nödvändigt med tryckimpregnerat trä eftersom det målas.

Svårighetsgrad

Det är ett projekt du tryggt kan sätta igång. Inga svåra fogar, inga knepiga eller avancerade konstruktioner.

Ritning

Stommen till redskapsboden är ganska enkel. Den avslutas upptill med läkt som du sedan kan fästa ett plåttak på om du inte föredrar att lägga råspont och sedan dubbel takpapp. Taklutningen justeras genom att man gör de bakre stolparna högre.

Brädorna C skruvas fast på sidan av hammarbandet B så att fasadpanelen kan fästas på dem upptill.

Skjutdörren görs av en plywoodskiva som dörrblad J med två snedsträvor i kryss och en ram. Den görs enkelt, men är mycket stark och slår sig inte. Dörren hänger i rullbeslag på en aluminiumprofil S. Lättare kan det inte bli.

3D-modell

3D-modell

Förråd med stor takfot

Det är många delar och skarvar du måste ha koll på.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Under takskivorna

Zooma in och se hur taket är konstruerat.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stämmen under panelen

Lägg märke till de två snedsträvorna på varje sida, som stabiliserar bygget.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sammanfogade stolpar

Stolparna består av två kraftiga brädor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Undvik skadedjur

För att slippa fåglar, möss och råttor, sätts ett finmaskigt nät överst på sidorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Dörren förstärks

Precis som sidorna, förstärks också dörren med ett kryss i mitten.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Snörräta skruvar för kläder

Med en borrmall går det snabbt och blir helt rakt

Video

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

Video

TIPS: Fast avstånd mellan stolparna

Video

TIPS: Enkelt djupstopp med tejp

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong och plast.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd