Undvik att taket rasar ihop: Välj rätt sparrar

Oavsett om du ska bygga en carport, nytt vedskjul eller en överbyggd terrass, så är det viktigast att taksparrarna har rätt dimension. Vi ger dig en överblick över vad du ska vara uppmärksam på så att du kan välja rätt storlek på sparrarna.

Det finns redan massor av tabeller och mallar som kan visa dig vad de olika taksparrarna tål. Dessvärre kan de ofta vara mer förvirrande än klargörande.

Det finns några få men mycket avgörande punkter som du måste ha speciellt fokus på när du bestämmer vilket virke som ska bära upp taket ovanför dig.

När du vet hur stor din byggnad blir och vilket slags tak den ska ha, så ska du egentligen bara följa vår överskådliga instruktion för att hitta rätt sparrar, eller takbjälkar.

Det är 3 viktiga saker

För att kunna välja rätt taksparrar finns det tre saker som du måste ha koll på. Först måste du bestämma hur stor byggnaden egentligen ska vara så att du hittar rätt spännvidd på sparrarna.

Valet av takbeklädnad är också en viktig punkt, eftersom det är avgörande för hur stor belastning sparrarna ska klara, men även taklutningen är faktiskt relevant. Sparrarnas styrka ändras nämligen i takt med vinkeln på takytan.

1. Spännvidd

En C18-sparre i dimensionen 45 x 295 mm kan, med en lätt takbeklädnad, spänna ända upp till 6 meter. Du bestämmer hur långt spannet på sparren ska vara, men det bestämmer i sin tur vilken dimension som behövs. Spännvidd, dimension och belastning hänger oskiljaktigt ihop.

2. Lutning

Ett platt tak betyder att lutningen på takytan är maximalt 15 grader. Sparrens tillåtna spännvidd ökar faktiskt i takt med att taklutningen ökar. Men om du utgår från sparrens styrka vid “platt tak” så är du på den säkra sidan.

3. Belastning

Takbeklädnadens vikt bidrar till att avgöra vilken sparre som är rätt. Vi delar in belastningen i två kategorier: lätt och tung. I de två kategorierna har vi tagit med de vanligaste sorternas takbeklädnad. Vi förklarar också hur ett lätt tak plötsligt kan bli väldigt tungt.

Läs alltid leverantörens instruktioner för att vara säker på takbeklädnadens egenvikt.

Spännvidden beror på dimensionen

Dimensionen på sparren hänger direkt ihop med hur lång spännvidd sparren har. Vi utgår från virke i konstruktionsklass T1/C18 som är 45 mm brett och mellan 120 mm och 295 mm högt. Sparrens tillåtna spännvidd blir faktiskt större i takt med ökad taklutning, och det ändrar sparrens bärkraft lite. Hur mycket går att räkna ut, men om du utgår från vår tabell för platt tak så kan du i varje fall vara säker på att du inte underdimensionerar sparrarna.

För takstolar till större byggnader krävs mer avancerade kalkyler, där hänsyn tas till bl a snö- och vindlast. Prata då med ett proffs på takstolar.

Sparravståndet beror på taktypen

En sak är hur lång spännvidd sparren kan ha, en annan är hur tätt sparrarna ska sitta. Ökas avståndet mellan sparrarna minskar spännvidden – om inte sparrarnas dimension ökas.

Spännvidden på ett platt tak hittas genom att mäta avståndet mellan de två bärlinor som sparrarna ska ligga på. Avståndet mellan sparrarna bestäms av vilken sorts takbeklädnad som ska läggas på. När du har koll på spännvidd och sparravstånd kan du titta i vår tabell för att ta reda på vilken dimension sparren ska ha. Tänk på att det är tak- beklädnadens samlade vikt som inte bör överstiga maxvikten. Det betyder alltså att du måste räkna med all vikt som läggs på sparrarna: bärläkt och ströläkt, undertak osv.

Lätta taktyper

Lätt tak = max 25 kg/m2.

Det finns många sorters tak som räknas in i den här kategorin. Tänk på att leverantören kan ha speciella krav på sparravstånd eller lutning, som alltid måste följas.

Trapets

Eternit

Takpapp

Tunga taktyper

Tungt tak = max 55 kg/m2.

De allra flesta tunga taktyper kräver en taklutning på över 15 ̊. Undertak är för det mesta också ett krav för de taktyperna som räknas in i den här kategorin.

Skiffer

Tegelpanna

Betongpanna

Klimatet påverkar styrkan

Det finns flera klimatzoner i Sverige och sex snölastzoner. Tak som täcks med metertjock snö måste tåla större tryck än ett tak som det nästan aldrig snöar på. Tabellerna nedan har delats i två snölast-zoner, norr respektive söder om linjen Stockholm-Strömstad. Använd tabellerna som riktlinje för dimensionering, men du har som byggherre ansvar för att byggnaderna uppförs enligt gällande normer. Du bör därför kontakta byggnadsnämnden i din kommun för upplysning om gällande snölastzon. Glöm inte heller ansöka om bygglov! Vindlasten påverkar också en byggnads styrka och därför måste taket vara väl förankrat i hammarbanden.

En lätt byggnad med regelstomme och stolpar. Den närmaste väggen är en regelstomme som avslutas upptill med ett hammarband. Den bortre väggen är öppen och hammarbandet stöttas här av stolpar. Gavlarna är helt öppna. Sparravståndet mäts från centrum till centrum (c/c) på sparrarna.

S = sparravstånd

L = spännvidd

Sparrarna skall stå upp

Kort sagt - när du monterar sparrar till ditt tak skall de stå upp.

I ett tak kommer belastningen uppifrån i form av ett tryck och för att sparrarna inte skall böjas av trycket skall de stå upp. Ju högre en sparre är, desto större belastning klarar den.

Som exempel kan nämnas att en 45 x 95 mm regel klarar nästan fyra gånger så stort tryck när den smala sidan vänds neråt jämfört med om regeln ligger ner.

PÅ HÖGKANT
När sparren vänds så här motstår den tryck bäst och klarar stor belastning.

LIGGANDE
När sparren ligger på bredsidan försvinner en del av styrkan och den kommer att böjas vid tryck.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä