15 olika träslag till alla möjliga jobb

Du kan undvika många svårigheter när du arbetar med trä genom att helt enkelt välja rätt träslag för varje speciell arbetsuppgift. De 15 träslag som vi presenterar i denna artikel har mycket olika egenskaper.

De mest populära träslagen blir allt dyrare, och därför kan man frestas att välja träslag som inte passar för uppgiften och som har för dålig kvalitet.

Problemet är att olämpliga träslag med låg kvalitet kan ha mycket kort livslängd och i en del fall kräva en träskyddsbehandling långt utöver vad som är rimligt. Därför finns det goda skäl att välja träslag som passar för uppgiften och inte gå så mycket efter vad det kostar.

Flera namn

Träslagen är mest kända under sina handelsnamn. De ger dock anledning till en del förvirring, eftersom handelsnamnen inte alltid överensstämmer med de botaniska namnen. Mörka träslag kallas till exempel ofta mahogny utan att vara det. Därför bör du tänka på att du och möbelsnickaren kanske inte talar om samma sak när du beställer en stol av mahogny.

Modet växlar även när det gäller användningen av olika träslag. På 1960-talet var till exempel teak ett mycket populärt träslag, men så är det inte i dag. Teakens utomordentliga förmåga att klara väder och vind har dock gjort att detta träslag forfarande är mycket populärt till trädgårdsmöbler och båtdäck trots sitt höga pris.

Nya sorter tillkommer

Förr använde vi mest lokala, nordeuropeiska träslag som till exempel gran och furu, men i dag kan golvbrädorna på en svensk terrass vara av en sådan exotisk art som ipé, som kommer från andra sidan jordklotet.

Miljökämpar kritiserar att man länsar skogarna på vissa exotiska träslag, men i dag finns det stora plantager i Sydamerika, Asien och Afrika, där trä produceras på ett försvarbart sätt. Du kan med gott samvete köpa miljömärkt trä, eftersom det bidrar till en god ekonomisk utveckling i fattiga delar av världen. Det är nämligen bara en mycket liten del av den skog som fälls i dessa områden som blir virke. Det mesta försvinner när man röjer mark för odling eller går upp i rök som bränsle.

Denna guide omfattar bara några få av världens 12000 olika träslag. Men även detta lilla urval innefattar sorter med så stora variationer, att du här kan hitta trä som passar bra till nästan vilket gördet-själv-snickeri som helst.

Detta kan du använda de olika träslagen till

Uppgifter och siffror i tabellen är vägledande medelvärden. Då trä är ett naturmaterial kan det vara stor skillnad mellan den bästa och den sämsta kvaliteten för ett och samma träslag och mellan olika virkesdimensioner. Mängden fukt i träet kan också variera mycket.

Detta kan du använda de olika träslagen till

1. Fur, tall

Historia
Det finns flera olika sorters tall eller furu, men här beskriver vi den furu som finns i handeln. Det finns gott om tall och därför har detta träslag sedan urminnes tider varit ett av de mest använda. Då furu dessutom har en rad goda egenskaper betraktas detta träslag som ett av de mest värdefulla i vår del av världen.

Användning
Konstruktionsvirke, t.ex. bjälkar och reglar. Byggnadssnickerier som fönster och massiva golvbrädor. Möbler, både av massivt trä och som faner. Ur tallstubbar och rötter utvinns tjära. Kärnved med smala årsringar är robust och tål slitage på golv och i trappor. Den svagare splinten kan t.ex. användas till infattningar och paneler.

Egenskaper
Kärnveden är kådrik och tätare och tyngre än splinten. Furuns styrka varierar mycket, framför allt beroende på träets densitet samt antalet kvistar och om dessa sitter i grupper och gör träet där bräckligt.

Livslängd
Som de flesta träslag är furu nästan oförstörbart inomhus om det skyddas under tak och ventilationen är god. Där det utsätts för vatten och har kontakt med marken förstörs det snabbt om det inte är träskyddat - splinten förstörs långt innan kärnveden.

Just innehållet av kåda gör kärnveden hos furu mycket hållbar. Den har alltså ett naturligt skydd och kan inte impregneras. Det kan däremot splinten, till och med med så gott resultat att den kan användas i miljöer där splint annars snabbt skulle förstöras.

Då det sågade virket oftast innehåller både kärnved och splint bör man överväga hur träslaget skall skyddas vid användning utomhus.

Bearbetning
Lätt att bearbeta med vanliga verktyg. Kåda och kvistar kan dock ge en del problem.

2. Gran

Historia
Först när klimatet blev svalare cirka 3 000 år f.Kr. kunde granen vandra in i Sverige. Den kom norrifrån via Finland och är det sist invandrade av våra skogsträd. I dag upptar granen en stor del av skogsarealen i landet och har mycket stor betydelse för svensk ekonomi.

Användning
Timmer, plankor, brädor och läkt för byggnation - samt julgranar.

Egenskaper
Granens innersta ved kallas inte kärnved utan hjärtved då den har samma färg som den gulvita splinten. Innehållet av kåda är mindre än hos tall och ofta samlat i fickor. Granens styrka i konstruktioner är lika god som tallens. Ansamlingar av kvistar kan dock ge svaga punkter.

Livslängd
I friska luften under tak är granträ lika hållbart som furu. I ständig fukt och i kontakt med marken har granen kort livslängd. Gran kan inte impregneras, men träets naturligt täta struktur stänger regnvattnet ute.

Bearbetning
Lätt att bearbeta. Dock kan döda, lösa kvistar och anhopningar av kåda ge problem.

3. Europeisk lärk

Historia
Lärken har införts till Sverige och odlats här sedan 1780-talet. Den viltväxande lärk som finns har spritts från planteringar. Mycket av den lärk som används till byggnation och annat är dock importerad.

Användning
Lärk av hög kvalitet har egenskaper som gör att träslaget är väl lämpat att bygga båtar av. Mindre värdefulla sorteringar används bl.a. till stängsel och stolpar.

Egenskaper
Lärkens kärnved är liksom hos tallen mycket kådrik, och ofta utgör kärnan en så betydande del av stammen att man kan såga ut stora ämnen av ren kärnved.

Felfri lärk är mycket stark, starkare än furu. De många kvistarna i en del lärkträd är en nackdel i konstruktionsvirke, där styrkan är avgörande.

Livslängd
Lärken har blivit populär av bland annat det skälet att den tål fukt under mycket lång tid.

Bearbetning
Lärkens höga densitet gör att den är lite besvärligare att arbeta med än furu.

4. Douglasgran

Historia
Douglasgran är i Sverige framför allt ett parkträd, men förekommer också som skogsträd i södra Sverige. Arten importeras under namnet ”oregon pine”.

I sin naturliga miljö, som är hela västra Nordamerika, kan det majestätiska barrträdet bli 100 meter högt och ha en diameter på 5 meter.

Användning
Stora takkonstruktioner, stolpar, snickerier, möbler och faner.

Egenskaper
Kärnveden är rik på kåda, terpentin och garvämnen. Densiteten och styrkan är i själva verket lite mindre än hos furu, men stora kvistfria ämnen gör douglasgran till ett utomordentligt starkt träslag som inte slår sig när det torkar.

Livslängd
Möjligheten att såga upp stora ämnen av massiv kärnved betyder att douglasgran kan ge mycket god hållbarhet. Splinten kan dock inte impregneras lika bra som hos furu.

Bearbetning
Kvistfria ämnen av douglasgran är lätta att arbeta med.

5. Pitchpine

Historia
Bland de omkring 100 tallarterna har pitchpine den högsta kvaliteten. Eftersom flera av arterna har samma handelsnamn kan kvaliteten dock växla.Artens naturliga utbredningsområde är från Mexikanska golfen över Florida till Virginia. Stor efterfrågan och rovdrift har medfört plantageproduktion, som dock ger sämre kvaliteter än de vildväxande träden.

Användning
I alla sammanhang där trä utsätts för hårt slitage och ofördelaktigt klimat. Huvuddelen av världens hartsproduktion kommer från pitchpine.

Egenskaper
Kärnveden är mycket rik på kåda och aromatiska oljor. Träets genomsnittliga krympning är betydligt mindre än hos andra furuarter. Slitstyrkan och hårdheten är betydligt högre än hos furu.

Livslängd
Kärnveden hos pitchpine är utomordentligt långlivad och nästan ogenomtränglig för vatten.

Bearbetning
Densiteten gör att träslaget är arbetsamt att bearbeta. Ytbehandling i form av lackering och målning kan ge problem på grund av den kåda som tränger ut ur träet, t.ex. då det värms av solen.

Eftersom trä är ett naturmaterial är det viktigt att komma ihåg att det förekommer stora variationer. Det innebär t.ex. att två träbitar av samma träslag kan se olika ut beroende på kvalitet, växtställe etc.

6. Jättetuja

Historia
I Sverige odlas flera arter av släktet Thuja, cypressväxter. Jättetujan hör hemma i Nordamerika, där den kan bli 70 m hög.

Användning
I första hand till takspån och fasadbeklädnad, men också till stängsel, trädgårdsmöbler och båtmaster.

Egenskaper
I tujaträ finns ingen kåda men kärnveden innehåller i stället rikligt med svampdödande ämnen som är giftiga. Fördelningen av kvistar är betydligt jämnare än hos andra barrträd. Tujan är lätt, seg och smidig men har dålig styvhet och slitstyrka.Träslaget passar därför inte till terrassbrädor.

Livslängd
Kärnveden hos tujan är utomordentligt motståndskraftig mot svampangrepp, och anses kunna hålla mycket länge även i fuktiga miljöer. Splinten är lätt att impregnera.

Bearbetning
Träslaget får lätt en luddig yta som inte kan slipas helt slät. Spikar och skruvar måste vara rostfria då de annars påverkas av de ämnen träet innehåller. I övrigt oproblematisk bearbetning.

7. Bok

Historia
De största bokskogarna i vårt land finns på de skånska åsarna, men man hittar vildväxande bokar ända upp till mellersta Bohuslän och till Kalmar. Boken har dock sedan slutet av medeltiden trängts undan av den ökande uppodlingen.

Användning
Träslagets goda egenskaper gör att det används till allt från möbler, köksbord, verktyg, golv, leksaker, glasspinnar och träskor till pappersmassa. Boken innehåller varken kåda eller svamphämmande ämnen och träslaget kan därför även användas till skärbrädor och andra köksredskap eftersom det varken avger gifter eller smakämnen.

Egenskaper
Bok är ett mycket homogent träslag. Splint och kärnved kan knappast skiljas från varandra. Boken har också mycket god styrka. Träslaget är dock mycket aktivt vid växlande luftfuktighet. Därför bör alltför kraftiga dimensioner undvikas, och större ämnen av bok är oftast stavlimmade där stavarna motverkar varandras rörelser.

Livslängd
Bokens svaghet är fuktiga miljöer, då träslaget inte innehåller några skyddande ämnen.

Bearbetning
Kräver bra och vassa verktyg, ändamålsenliga metoder och en hel del arbete men ger inga egentliga problem. Är lätt att färga in och ytbehandla med elegant resultat. En anmärkningsvärd egenskap är att bok kan formböjas, något som möbelindustrin länge utnyttjat med stor fantasi.

8. Ek

Historia
Eken (skogseken) är ett vanligt skogsträd i nästan hela Europa utom i norra Skandinavien. Den kan bli mycket gammal, många exemplar man känner till är cirka 400-500 år. Man har till och med hittat ekar som är upp till 900 år gamla. Eken klarar sig bra i konkurrensen med boken.

Användning
Att ekträ används till så många olika ting som fartyg, vagnar, korsvirkeshus, möbler, golv och dörrposter, vinfat och stolpar säger något om träslagets många goda egenskaper.

Egenskaper
Ek krymper betydligt mindre än bok vilket gör träslaget mer formstabilt. Ekens styrka varierar mycket, men ligger generellt lite under bokens.

Livslängd
Kärnvedens låga porositet samt dess innehåll av konserverande garvämnen ger ekträet en fantastiskt god motståndskraft mot svampar och insekter.

Bearbetning
Kvistfria ämnen med raka fibrer underlättar bearbetningen om man använder bra och vassa verktyg. Eken är dock jobbig att bearbeta och att skruva och spika i. Men bra ekträ är så slitstarkt och har så lång livslängd att man på längre sikt ändå får betalt för sitt slit.

9. Björk

Historia
Det finns i Sverige flera arter björk, den vi beskriver här är vårtbjörk, även kallad masurbjörk. Den växer vilt i större delen av Europa och odlas också som prydnadsträd i parker och trädgårdar. Den kan bli upp till 25 m hög.

Användning
Björk kan lätt formböjas och användes därför förr att tillverka skidor av. Hela trädet inklusive bark, ris, rötter och sav kan utnyttjas, men i dag används det framför allt till plywood av mycket hög kvalitet, t.ex. till möbler. Björk är också ett mycket bra träslag för svarvade arbeten.

Egenskaper
I förhållande till sin densitet är björk ett mycket starkt, smidigt och böjligt träslag som samtidigt är ganska formstabilt.Veden är lätt att genomfärga med bets.

Livslängd
Björk förstörs snabbt i fuktig miljö men kan impregneras med gott resultat.

Bearbetning
Kan ha ett flammigt utseende på grund av ett oregelbundet fibermönster. På sådana ytor kan hyveln lätt flisa upp träet när den stöter på oregelbundna fibrer. I övrigt är björk ett lätt och behagligt träslag att bearbeta.

10. Ask

Historia
Ask förekommer naturligt i större delen av Europa.Trädet kan i Sverige bli upp till 30 meter högt.

Användning
Då ask är ett hårt, segt och elastiskt träslag och dessutom vackert används det ofta till redskap och till starka skaft på spadar och skyfflar, till golv och inte minst till möbler.

Egenskaper
Ask har ungefär samma densitet som ek, men är på många sätt starkare och mera hållfast än ek.

Livslängd
Även om ask vad gäller styrka och hållfasthet klarar sig bra i jämförelse med ek, så har ask inte lika lång livslängd som ek utomhus. Ask har nämligen kärnved utan skyddande ämnen. Träslaget kan dock impregneras.

Bearbetning
Är lätt att formböja. Vid hyvling är det stor risk för att man river upp flisor när hyveln stöter på oregelbundna fibrer. På grund av sin densitet är ask ett ganska jobbigt träslag att arbeta med. I övrigt utan problem, bortsett från kvistar i de sämre sorteringarna.

11. Sykomorlönn

Historia
Sykomorlönnen - som också kallas tysk lönn - hör hemma i Mellaneuropa. Hos oss förekommer den ganska ofta i parker, men även som skogsträd. Den kan bli upp till 30 meter hög.

Användning
Lönnens styrka är mindre än ekens, men den används ofta till samma saker, t.ex. lådor, golv och köksredskap. Därutöver har lönnträ egenskaper som gör träslaget lämpligt som resonansbotten i stränginstrument.

Egenskaper
Lönn kan formböjas men får då en ljus, rödaktig färgton, starkt avvikande från sin naturliga gulvita färg.

Livslängd
Lönnträ innehåller inte några skyddande substanser. Därför förstörs det snabbt utomhus. Det kan dock impregneras.

Bearbetning
Svartbruna kvistar kan förekomma, och eftersom de innehåller kalcium går de hårt åt verktygen. I övrigt är lönn med sin homogena ved lätt att bearbeta.

12. Körsbär

Historia
Körsbär - som också kallas fågelbär - växer vilt i stora delar av Europa. Till Norden har arten troligen införts. En stor del av detta träslag importeras.

Användning
Finare möbler, ledstänger och svarvade arbeten. I dag finns också massiva, stavlimmade skivor till köksbord. Körbär anses vara ett mycket bra träslag för snickeriarbeten och efterfrågas på grund av sin skönhet.

Egenskaper
Träslaget krymper inte mycket och det kan formböjas.

Livslängd
Kärnveden innehåller inga skyddande ämnen, och körsbär förstörs snabbt i fuktiga miljöer.

Bearbetning
Körsbär har mycket fina bearbetningsegenskaper och ger inga större problem.

13. Mahogny

Historia
Till så kallad äkta mahogny hör släktena Khaya med afrikansk mahogny och Swietenia, där den amerikanska mahognyn är en av arterna. De har båda sin utbredning i tropiska områden. Träden kan bli 30 meter höga och cirka 2 meter i diameter.

Användning
Mahognyn är eftertraktad för sin varma, rödbruna färg och vackra struktur.Träslaget används framför allt till möbler och påkostad inredning i t.ex. banklokaler. Det fungerar bäst inomhus, men kan också användas utomhus, där det med regelbunden oljebehandling kan bevaras i många år. Träets homogena struktur och stabilitet gör det till ett utmärkt trä för snickerier eftersom fogarna förblir precisa.

Egenskaper
Vid användning utomhus grånar ytan med tiden men kan bevaras i ursprungligt skick om man oljar in den regelbundet. Mahognyns stabilitet är mycket god och träslaget krymper obetydligt. Densiteten är cirka 12 procent lägre än hos ek och teak, och styrkan är därför i motsvarande grad mindre.

Livslängd
I likhet med många andra tropiska hårda träslag skyddas mahognyn av olika ämnen i träet som ger god hållbarhet, också utomhus.

Bearbetning
Ganska lätt att bearbeta. Slipdammet kan dock irritera slemhinnorna.

14. Teak

Historia
Från sina naturliga växtplatser i Indien och Sydostasien har teaken överförts till plantager på många andra håll i världen.Träslagets värde gör att många nya plantager anläggs, vilket kan leda till att priset på teak i framtiden blir lägre.

Användning
Teak kan nog koras till världens bästa träslag. Det har nämligen nästan inga dåliga egenskaper förutom priset. De goda egenskaperna sätter nästan inga gränser för träslagets användbarhet. Där kraven på väderbeständighet är höga är teak ett suveränt val. Nöjesseglare kan inte komma över ett bättre material än teak till båtdäcket. Trädgårdsmöbler av teak är ganska dyra, men i gengäld kan de gå i arv till barnbarnen.

Egenskaper
Under påverkan av ljus minskar antalet färgnyanser, som till en början är mycket stort, och obehandlad teak får utomhus en silvergrå färgton. Styrkan är i de flesta fall 10-20 procent större än hos ek.

Livslängd
Oförstörbarheten är teakens adelsmärke. Även i mycket fuktig jord kan stolpar av teak stå opåverkade i årtionden.

Bearbetning
Träslaget sliter hårt på verktygen, och hårdmetalleggar är att föredra. Vid limning rengör man först det oljehaltiga träet med cellulosaförtunning och limmar sedan med polyuretanlim.

15. Ipé

Historia
Som en extrem ytterlighet i vår guide om träslag skall här nämnas ett träslag från tropiska Brasilien, som under senare år funnits att köpa i Sverige. Ipé är nämligen ett billigare alternativ till teak till terrasser utomhus. Ipé används också i trädgårdsmöbler.

Användning
I hemlandet används ipé till uppgifter där kolossal styrka och väderbeständighet är ett krav. Träslaget är svårt att bearbeta och därför säljs det nu enbart som färdiga produkter, t.ex. som terrassgolv. Vi kan också nämna att ipé är så svårt att sätta eld på, att man till och med kan bygga brandtrappor av detta träslag.

Egenskaper
Ipé har för det mesta raka fibrer, träslaget är homogent och har inget utpräglat mönster på snittytorna. I förhållande till den mycket höga densiteten är krympningen inte särskilt stor, och hållfastheten är därför bättre än hos många andra hårda träslag. Träet har en enorm slitstyrka, mycket högre än hos teak.

Livslängd
Ipé är oljehaltigt och innehåller stora mängder konserverande ämnen. Det tål att ligga utomhus obehandlat i flera år. Markkontakt bör dock undvikas även om träslaget också i kontakt med marken har en betydande hållbarhet.

Bearbetning
Ipé är ett så hårdbearbetat träslag, att gör-det-själv-snickaren är bäst betjänt av att använda de färdiga produkterna. Slipdamm kan irritera andningsorgan och hud vid påverkan under längre tid.

Har du blivit nyfiken på att veta mera om träslag, så rekommenderar vi en informativ sida på Internet, www.traguiden.se, där du får veta allt om hur trä används på ett yrkesmässigt sätt.

I nästa nummer Allt du behöver veta om trälister

Olika sorteringar

Våra mest använda träslag, gran och fur, sorteras efter fasta kvalitetsnormer beroende på vad virket skall användas till.

Virke för bärande konstruktioner (t.ex. takstolar och bjälkar) indelas i hållfasthetsklasserna K30, K24, K18 och K12. Plankor och brädor sorteras med hänsyn till en rad faktorer: ojämna kanter, skevheter, sprickor, kvistar och mekaniska skador. Handlarna kan ha olika sätt att kategorisera virket på, men det vanligaste är sex klasser: O/S (som står för sorterna I-IV, osorterat, där du kan ha turen att hitta mycket bra virke), kvinta (sort V) och utskott (sort VI, som är det sämsta virket).

Det är inte säkert att din lokala handlare har alla sorteringarna.Trä för mycket speciella ändamål, t.ex. trä av ren furu-kärnved för reparation av fönsterkarmar, är knappast lagervara. Sådant kan det ta tid och möda att hitta. Om du hittar en brädgård som vill arbeta seriöst med dina speciella beställningar har du all anledning att känna dig till freds.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä