Ligger ditt hus i farozonen?

Kanske har du en osynlig mördare i ditt hem. En som till och med är lömskare än den ondaste skurk: den varken syns, luktar, smakar eller känns. Men varje år ger den upp till 500 svenskar lungcancer. Och bara du kan stoppa den från att angripa dig och din familj.

Du gör säkert vad du kan för att skydda dig och din familj mot trafikolyckor och andra faror. Men vad gör du för att skydda dig och din familj mot den radioaktiva och cancerframkallande gasen radon, som utgör en ännu större fara? En fara, som kanske finns i ditt hem.

Radon är en naturligt förekommande ädelgas som finns i luft, vatten och jord. Men du kan inte se gasen, inte känna någon lukt, inte höra eller smaka den. Och den gömmer sig i jorden runt om och under ditt hus, i byggmaterial och i vatten. Kanske i koncentrationer som är skadliga.

Cirka 400.000 svenska hushåll har ett radonvärde högre än riktvärdet. Saneringen av radon går dock långsamt. Ligger ditt hus i farozonen? På kartan i artikeln kan du få en fingervisning, men det finns bara ett sätt att vara helt säker: Du kan själv mäta radonhalten i ditt hus. Det är som tur är ganska enkelt att göra, och när du vet säkert kan du vidta åtgärder.

Vad är radon?

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas med beteckningen Rn och atomnummer 86. Gasen är mycket flyktig och tränger in även i de minsta springorna i ditt hus.

Gasen är inte farlig i sig själv, men när den bryts ner bildar den partiklar som är cancerframkallande, och i Sverige uppskattar strålsäkerhetsmyndigheten att radon är en bidragande orsak till upp till 500 lungcancerfall per år. Därför ska du säkra ditt hus mot radon.

Här är faran störst

Radon finns överallt, och radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i byggnader. Men det är ett högre radoninnehåll i berg än det är i mark med hög sandhalt. Sandig morän, som är Sveriges vanligaste jordart, släpper inte igenom särskilt mycket jordluft. Det innebär att moräner vid normala radonhalter i jordluften inte bedöms som riskzoner för markradon.

Därför är risken för en hög radonnivå betydligt större i Bohuslän och delar av Dalarna, än i Skåne till exempel. Radon fördelar sig ojämnt, så nivån i ditt hus kan vara hög även om den är låg hos grannen.

Kartan visar förekomst av radon i bergsborrade dricksvattenbrunnar. Ju rödare ett fält är, desto högre är värdena. De högsta halterna finns runt Siljan i Dalarna

Källa: Sverige geologiska undersökning. www. sgu.se

Alla hus innehåller radon

Alla hus byggda av sten eller betong innehåller små mängder radon. Men uppbyggnaden av huset har avgörande betydelse för hur mycket radon som läcker in i huset underifrån.

Om du ska vara helt och hållet säker mot radon, så ska du bygga ett nytt hus och säkra det med en radonduk som en del av fundamentet. Och så ska du bygga väggarna av trä, som inte innehåller radon. Men det finns ingen anledning till panik. Du kan kontrollera hur stor risken för radon är i ditt hus, och vidta åtgärder för att sänka radonhalten om den är för hög.

Nästan oavsett hur husets grund ser ut kommer fundamentet att avge radon, då det är av sten. Men nivån är så låg att det inte har någon inverkan på din hälsa. Ett gjutet fundament skyddar bättre mot radon från marken än en krypgrund. Men krypgrunden är lättare att ventilera och bekläda, om radonnivån är hög.

Hur hög är strålningen?

I nyare hus bör det vara max. 100 Bq radon per kubikmeter. Men i hus som är äldre än sju år, kan nivån vara betydligt högre. Ju mer radon, desto större insats krävs för att sänka nivån.

Det svenska gränsvärdet för radon i privata hem ligger på 200 becquerel, dubbelt så mycket som Världshälsoorganisationen (WHO:s) rekommendationer. Är nivån högre än 200 becquerel rekommenderas att du vidtar åtgärder för att sänka strålingsnivån för att skydda de boende mot risken för lungcancer.

Rökares risk att drabbas av lungcancer av radon är 25 gånger större än ickerökare (även om rökningen i sig själv utgör en betydligt större risk än själva radonet).

Den genomsnittliga radonnivån i ett hus är 70-80 becquerel, och det finns ingen anledning att göra någonting för att få ned nivån. Mellan 100 och 200 becquerel utgör en risk, men den kan ofta lösas med god utluftning och ventilation och i vissa fall tätning av fundamentet. Är nivån över 200 becquerel är det kritiskt och det krävs en insats som kan vara ganska omfattande.

UNDER 100 BECQUEREL (LÅG)
Det finns inga hus där radonnivån är 0. Det kommer alltid finnas en bakgrundsstrålning, och den är ganska ofarlig. Världshälsoorganisationen (WHO) har fastslagit 100 Bq som gräns för vad som är acceptabelt. Mäter du under 100 Bq behöver du inte oroa dig för strålningen.

Vanligt förekommande:
• På tomter med mycket sandrik jord
• I nybyggda hus med inlagd radonspärr
• Hus med välventilerad krypgrund.

100-200 BECQUEREL (MEDEL)
Om mätningen visar 100 Bq eller mer bör du vara på din vakt. Strålningen är över WHO:s rekommenderade maxgräns, och du bör hitta ett sätt att få ner nivån på. Så länge nivån håller sig under 200 Bq (svenska gränsvärdet), klarar du dig oftast med lätta och billiga lösningar.

Vanligt förekommande:
• På tomter med mycket lera i jorden
• I hus som är mer än tio år gamla
• I hus med betongplatta gjuten direkt på marken.

ÖVER 200 BECQUEREL (HÖG)
Är nivån så hög ska varningsklockorna börja ringa. Du behöver ta till åtgärder för att få ner nivån under det svenska gränsvärdet på 200 Bq. Är det långt över 200 Bq bör du få tag på en expert, evt. via den firma som har utfört mätningarna, så att du får rätt rådgivning.

Vanligt förekommande:
• På tomter med berg eller lera i jorden
• I hus som är mer än tio år gamla
• I hus med betongplatta gjuten direkt på marken.

Så mäter du radon

Mätning av radon bör ske under eldningssäsongen, om du ska vara säker på resultatet. Det finns två sätt att mäta på: det grundliga och det indikerande. Det grundliga kostar vanligtvis runt 1.000 kronor och kräver i stort sett inget arbete från din sida.

När du värmer upp ditt hus skapar du undertryck. Undertrycket hjälper till att suga in evt. radon från jorden in i ditt hus via sprickor i grunden. Därför är radonivån i din bostad störst under vintern och därför är det då du ska mäta. Då den grundliga mätningen tar ett par månader ska du helst sätta igång mellan oktober och april.

På internet är det lätt att hitta de små mätdosor som ska placeras i minst två rum i huset. Där ska de stå i minst två månader (följ anvisningen från leverantören), varpå du skickar dem i retur och får en rapport tillbaka, som visar hur hög radonnivån i ditt hus är.

Om du inte har tid för en grundlig mätning, t.ex. för att du överväger att köpa ett hus i ett område med stor radonförekomst, kan du göra en indikerande mätning. Du kan anlita en firma för det eller köpa en indikator. Den här lösningen är dock dyrare än den långsamma och grundliga metoden. När du känner till nivån kan du bedöma vad som krävs för att skydda dig och familjen.

Den digitala mätaren kan indikera radonnivån här och nu.

De små dosorna med spårfilm ska analyseras och ger ett tillförlitligt resultat.

Låg stråling: 500 ventilation

God ventilation får ner radonnivån, samtidigt som du förbättrar det generella inomhusklimatet i ditt hus.

Mäter du radonnivån i ditt hus till under 100 becquerel, är det inte någon större fara. God ventilation kan dock få ner nivån ytterligare.

Du kan ganska lätt få ner radonnivån genom att tillföra frisk luft och bli av med den radonhaltiga luften från ditt hus med simpel ventilation. Vädra ur huset tre gånger om dagen med korsdrag.

Har du en ventilationsanläggning och en radonnivå nära 100 Bq, låt anläggningen köra lite extra.

Rökare ska vara extra uppmärksamma på att få ner nivån: Risken för att drabbas av cancer från radon är cirka 25 gånger högre hos rökare än hos ickerökare, då radonets sönderfallspartiklar sätter sig på röken och sugs ner i lungorna.

Medelstråling: tätning

Med en bra byggfog kan du täta många sprickor.

En mätning som visar mellan 100 och 200 bequerel, tyder på att det krävs mer än vädring Tätning av sprickor brukar hjälpa.

Der kan finns många otätheter i en betongplatta (den gjutna plattan ner mot jorden), och det ger radonet i jorden fritt spelrum att tränga upp och in i huset. Här bör du täta runt rör, kablar, brunnar och andra håligheter i betonggrund och sockel. Låt bli att täcka in hela källaren med plast. Det ger dig garanterat fuktproblem. Har du ingen uppstigande fukt från den gjutna grunden kan en radonspärrduk vara en möjlighet.

Hög stråling: 500 utsugning

Överstiger radonnivån 200 Bq, är risken hög. Här kan en lämplig lösning vara att installera en radonsug under husets fundament.

Ju högre radonnivån är i ditt hus, desto större är risken att det sätter sig på lungorna och till slut orsakar lungcancer. Och en nivå på 200 becquerel (Sveriges gränsvärde) är dubbelt så högt som WHO:s gränsvärde. I många hus är nivån ännu högre än så, och det är inte bra.

Vid så höga nivåer är det inte alls säkert att ventilation och tätning av fundament räcker för att förhindra radonet från att leta sig in i ditt hus och utsätta dig och din familj för fara. En möjlig lösning är en radonsug, som borras in under husets fundament och suger ut den radonhaltiga luften. Till skillnad från lättare lösningar bör du anlita professionell hjälp till arbetet.

Har du krypgrund och en starkt förhöjd radonnivå, kan en radonsug vara en lösning även här. Det säger sig själv att det är något enklare då du ju redan har ventilationskanaler. Du kan även lägga in en radonduk under golvet.

Radonet kan sugas ut

En radonsug består kort sagt av ett eller flera rör som förs in under huset, oftast i det kapillärbrytande skiktet av sand eller grus under betongplattan. Rören kan föras ut genom sockeln eller muren, eller upp genom huset och taket. Suget kan antingen vara passivt (den så kallade skorstenseffekten) eller aktivt med hjälp av en mekanisk fläkt. På vissa modeller kan fläkten placeras en bit bort från huset.

Radonsugens mål är att få ner strålingsnivån under gränsvärdet. En radonsug ska installeras av professionella och brukar kosta från 20.000 till 90.000 kr. beroende på omständigheterna.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hus