I många bostäder fi nns numera så kallade jordfelsbrytare. En sådan är en extra säkerhet eftersom den vid fel, överslag eller liknande genast reagerar och leder strömmen till jord i stället för genom en person. Men även om hemmet är försett med ett sådant relä är det viktigt att sörja för korrekt jordning av de apparater som är försedda med jordade stickproppar. Om stickproppen har skadats, t.ex. för att den som vår har körts över i garaget, skall den genast bytas I en jordad stickpropp fi nns det tre ledare mot två i vanliga stickproppar. Den tredje ledaren är gul och grön. Den får endast fästas i jordklämman som är märkt med en symbol – ett uppochnervänt T med två streck under inuti en cirkel .