Det är inte oviktigt vilken pump du köper eftersom vissa pumpar passar bättre för vissa bestämda ändamål än andra. Ofta kan det vara klokast att köpa mer än en pump. Dan rekommenderar i allmänhet att du förhör dig hos återförsäljaren.

Då är du säker på att du får en pump som passar just din damm och de installationer du har. Vid nyanläggning bör du räkna med pumpen i din trädgårdsdamm redan från början eftersom den kräver elinstallationer i närheten av dammen.

Vid den här dammen har Dan valt att placera pumparna i en så kallad pumpkammare som ska grävas ner i samma nivå som vattenytan. Vattnet ska rinna till kammaren via ett så kallat såkallat bottenavlopp.

Bottenavloppet ska grävas ner i dammens botten. Därför lägger trädgårdsanläggaren det först i en plastpåse för att undvika att det kommer jord i det. Bottenavloppets rör limmas fast i ett längre rör som ansluts till pumpkammaren.

Eftersom pumpkammarens vattennivå är i samma höjd som dammens kommer vattnet automatiskt att rinna över i kammaren via bottenavloppet. Härifrån kommer vattnet pumpas vidare till ett filter och till en bäck som ska anläggas lite senare.

Bottenavloppet ska stå vågrätt och röret ska luta en aning ner mot pumpkammaren. Så är det dags att fylla på med jord på dammbottnen så att bottenavloppet och röret täcks.

Det är viktigt att se till att det finns en liten lutning från sidorna av dammbottnen ner mot bottenavloppet som alltid ska vara placerat på den lägsta punkten i dammen.

Trädgårdsanläggarna fyller hålet vid pumpkammaren med jord och sand eller grus och planar ut det med resten av avsatsen så den nu löper hela vägen runt dammens kant.

Fiberduken och gummifolien har lagts ut i den blivande dammen. När folien är ordentligt på plats markeras stället där bottenavloppet är med ett kryss och så är det dags att montera bottenavloppets överdel.

Dan lägger först på ringen så att han kan se var hålet i bottenavloppet är. Med en hobbykniv skär han igenom krysset i folien. Han klipper först ett hål i folien och sedan ett motsvarande hål i fiberduken under. Plastpåsen som sattes på bottenavloppet i början har varit till nytta.

Det ligger en massa jord ovanpå som annars skulle ha kommit ner i avloppet. Både jorden och plastpåsen ska naturligtvis bort. Klipp nu upp hålet så att det blir lite större, men absolut inte så stort att hela bottenavloppet är utan folie.

Sedan stryker Dan på en flytande packning på bottenavloppets kant som gör att folien fäster. Därefter ska ringen sättas fast. Den får också en sträng av den flytande packningen innan han placerar den ovanpå bottenavloppet.

Nu ska ringen skruvas fast på avloppet men eftersom folien ligger emellan kan det vara svårt att se var hålen i ringen är i förhållande till hålen i bottenavloppet. Men det problemet har Dan löst i förväg.

Innan bottenavloppet placerades i dammen monterade han nämligen ihop det med ringen med ett par skruvar och gjorde tydliga markeringar med ett par streck över både ringen och bottenavloppets insida. Nu när folien täcker bottenavloppet kan han fortfarande se de två strecken på insidan.

Han vet att när han placerar dem ovanför varandra kommer skruvhålen att passa ihop, och han kan skruva i alla skruvarna utan att behöva oroa sig för att skruva vid sidan av eller göra onödiga hål i folien. Sedan är det bara att sätta på bottenavloppets översta del och så är det färdigt. Nu kan dammen fyllas med vatten.

Tack vare den skjutventil som Dan har installerat i bottnen av pumpkammaren rinner inte vattnet in i den ännu. Här ska Dan nämligen först göra genomföringar till de två pumparna som ska vara i pumpkammaren.

Den ena ska pumpa vatten till en bäck som Dan ska anlägga i den motsatta sidan av trädgården. Slangen som förser bäcken med vatten är nergrävd med en svag lutning mot pumpkammaren så när pumpen stängs av under vintern rinner vattnet tillbaka till kammaren och fryser inte till is i slangen.

Den andra pumpen ska pumpa vatten till dammens filter som Dan har dolt bakom träden. Här kommer vattnet att renas innan det skickas tillbaka till dammen igen. På stället där vattnet ska pumpas ut igen när det är renat gör Dan en dold genomföring genom både fiberduken och folien.

Han döljer utloppet mellan några av de stenar som under tiden placerats ut längs dammens kant. Några dagar senare har båda pumparna installerats och förser både den nyanlagda bäcken och filtret, och skapar därmed cirkulation i dammens vatten samtidigt som det renar det.