Lambdavärdet anger hur mycket energi, alltså Watt, som tränger igenom 1 meter av materialet vid en temperaturskillnad på en grad.

Lambdavärdet anger alltså hur mycket värme som kan tränga igenom materialet. Ju lägre tal, desto bättre isoleringsförmåga. Notera också att lambdavärdet är oberoende av materialets tjocklek.

Till exempel har en 100 mm skiva samma lambdavärde som en 200 mm skiva av samma material. Vanlig mineralull har samma lambdavärde, vare sig det är stenull eller glasull. Men det skiljer lite grand mellan olika produkter. Det är också skillnad mellan skivor och granulat.

Vanliga skivor isolerar bättre än granulat. Till exempel har en skiva ett lambdavärde på 0,037 W/kvadratmeter, medan granulat har ett lambdavärde på omkring 0,044 W/kvadratmeter.

Alternativa isoleringsmaterial, lin och pappersull har lambdavärden på omkring 0,038 och isolerar därmed i stort sett lika bra som vanliga mineralullsprodukterna.

Isoleringsmaterial med låga lambdavärden är som regel också dyrare, därför bör man använda dem på platser där utrymmet är begränsat. På andra ytor med mer utrymme, som en oanvänd vind, kan man ta ett billigare material och lägga ett tjockare lager.