Håll träet torrt så håller det i evighet

Om du vill att ditt trä ska hålla i evighet eller i varje fall länge, så krävs mer än en enda plan. Viktigast är att skydda mot vatten, men du behöver dessutom en plan B och en plan C.

Om det bara gick att skydda allt trä så att det inte fick en enda droppe vatten eller en smula fukt på sig, så skulle det säkert hålla i evighet. Fönster, ytterdörrar, träfasader, vindskivor och terrasser - det bästa träskyddet är att hålla dem torra. Men det är omöjligt och tack och lov inte nödvändigt.

Träet får bara inte vara fuktigt så länge att det ger grogrund för svamp eller röta. Därför kan du förlänga träets livslängd genom att också ha en plan B, dvs. leda bort det vatten som hamnar på träet, och helst också en plan C, som gör det möjligt för träet att torka.

Den gmensamma benämningen är konstruktivt träskydd och följer du strategin kan träet hålla i evighet. Nästan!

Plan A: Håll vattnet borta

Det optimala är att träet över huvud taget inte blir vått. Det innebär att du ska följa plan A när du bygger något för det är då du har chans att skapa något skydd som håller vattnet borta från träet. Det är främst ändträet som är törstigt. Det suger 50-100 gånger snabbare än plant trä. Planen gäller inte bara vatten uppifrån utan även stänk, snödrivor och fuktig mark.

Stolplock håller stolpens sårbara ändträ torrt

Problem
Om en stolpe avslutas upptill med ett naket, oskyddat och vågrätt ändträ så kommer den att suga i sig allt vatten den kan få. Men träet torkar ibland och då bildas det sprickor - och då kan stolpen suga i sig ännu mera vatten.

Lösning
Med ett tätt stolplock av aluminium eller ett annat vattentätt material finns det inte en chans för vattnet att tränga in via ändträet. Stolplocket ska monteras på ett sådant sätt att ändträet har möjlighet att andas och släppa ut fukt som kommit in i stolpen på annat sätt.

Täckplåtar skyddar de mest utsatta delrna

Problem
Vindskivan smulas sönder eftersom den är rutten. Den har varit naken och utsatt för regn i flera år. Vattnet har samlats i skarven mellan de två brädorna i vindskivan och där har det trängt in i träet. Det ser fuktigt ut och rötan kan sprida sig till takkonstruktionen om du inte gör något.

Lösning
Ovansidan av den övre brädan i vindskivan täcks av en aluminiumprofil som passar i storlek. Profilen är utformad på ett sådant sätt att vattnet leds bort från vindskivan och därmed minskas risken att sidorna blir fuktiga.

Toppbrädor ovanpå planket skyddar mot regnet och leder bort det

Problem
Den lilla bilden visar ett snyggt och nytt plank, men det tar inte lång tid förrän det blir ett trött och gammalt plank, om man inte gör något. Det blottade vågräta ändträet på alla brädorna väntar på att få suga upp regnvatten och då bryts träet snabbt ner.

Lösning
Du slipper inte regn på våra breddgrader men du kan gardera dig mot det. Det gör du genom att montera en bräda ovanpå planket så att alla kortändar täcks. Visserligen kommer toppbrädan att bli våt och så småningom förstöras av vattnet. Då byter du ut den och kan glädja dig åt alla brädor den har räddat.

Offerbrädor längst ner lyfter upp ändträet från problemen

Problem
Plank och fasader med lodrätt monterade brädor är utsatta för fukt vid marken. På den lilla bilden ser du hur fukt trängt upp i ändträet och fått det att ruttna. Fukten kommer från snödrivor och vattenstänk från marken. Stänkvatten är extra farligt eftersom det innehåller jordpartiklar.

Lösning
Vi räddar fasadpanelen genom att såga bort en bit av alla brädor och ersätta dem med en vågrätt monterad bräda. Det är alltid förnuftigt att redan från början bygga in en offerbräda i konstruktionen, för den kan lätt bytas ut.

Håll avstånd till marken så kommer fukt inte åt ditt trä

Problem
Trä som har markkontakt är nästan alltid för fuktigt och det är mums för svampsporer som snabbt sprider sig. Vangstyckena till den gamla trappan på den lilla bilden står direkt på marken, och det nedersta steget sitter så lågt att gräs, blad och kvistar har skapat direkt förbindelse till den fuktiga marken. Resultatet talar för sig själv.

Lösning
Det räcker inte bara att skaffa nya vangstycken och steg till trappan för då upprepas problemet. Nej, vangstyckena ska upp en bit från marken, t.ex. med stolpskor, och det nedersta steget ska upp så mycket att det är luft mellan det och marken.

Fuktspärrar bromsar uppstigande markfukt

Problem
Karmen har monterats på ett sådant sätt att ändträet har fått kontakt med betongplattan, och därmed har träet hela tiden kunnat suga fukt. Eftersom fukten inte har kunnat försvinna har det lett till ett rötangrepp som fördärvat träet.

Lösning
Oavsett om du byter ut hela karmen eller nöjer dig med att sätta in en ny bit nertill, ska träet skyddas mot fukt. Du kan isolera det från betongen med en bit tjärpapp eller försegla det med vattenfast trälim och därefter hålla 5-10 mm avstånd mellan träet och betongplattan.

Plan A: Flera sätt att hålla vattnet borta

Stort taksprång skyddar på samma sätt som en sydväst

Stora och breda taksprång minskar antalet vattendroppar på fasaden. Samtidigt ger taksprånget skugga och skyddar mot solens uv-strålar som också kan bryta ner träet.

Terrasstak det stora paraplyet

Ett terrasstak är praktiskt inte bara för oss människor som kan vara på terrassen även om det regnar. Det har flera andra fördelar eftersom det skonar de vågräta terrassbrädorna från både sol och regn och det förlänger träets livslängd.

Täcklister skyddar ändträet

Låt en bräda skydda ändträet på fasaden eller planket om du har monterat brädorna vågrätt. Två brädor skyddar ändträet på brädorna runt en husknut och kan dessutom vara ett dekorativt inslag i fasaden.

Kapslar och profiler skyddar utsatta ytor

Vindskivor, balkändar och annat utsatt trä kan skyddas mot både sol och vatten med kapslar, plåtar och profiler av metall, plast eller annat vattentätt material. Deras uppgift blir att hindra vatten och solsken att komma i kontakt med träet.

Stolpskor lyfter upp träet från marken

Om du placerar stolpen i en stolpsko lyfts den upp från den fuktiga marken och skyddas mot snö och stänk. Sörj för lite luft mellan beslaget och träet.

Plan B: Led bort vattnet

Eftersom det inte går att hindra regnvatten från att träffa träet är det dags att ta fram plan B. Du måste se till att vattnet leds bort så snabbt som möjligt från träet, så att främst ändträet inte hinner suga till sig.

Obrutna ytor minskar vattnets angreppsställen

Problem
Den lilla bilden visar ett bra exempel på vad det kan kosta dig om du delar fasadbeklädnaden med en vågrät bräda för att på så sätt kunna använda kortare och billigare brädor. Regnet har skvalat ner längs fasaden men stannat ovanpå den vågräta brädan. Där har det fungerat som en reservoar för det törstiga ändträet som tacksamt har sugit i sig. Resultatet blev att fasadpanelen angreps av röta.

Lösning
Den nya fasaden har ingen vågrät bräda utan består av långa, lodräta brädor och de fungerar bättre som regnkappa än de delade brädorna. Vattnet kan inte samlas i pölar och fasaden får lättare att hålla sig snygg och håller dessutom längre.

Skruvar som sluter tätt håller vattnet borta från träet

Problem
Spikar och skruvar hjälper ofta vattnet att komma in i träet eftersom de antingen får träet att spricka, och då kan vattnet komma in långt, eller också försänks de så mycket att vattnet kan bli stående ovanför huvudet. Det är inte alls bra eftersom sidorna runt hålet fungerar som mycket törstigt och sugande ändträ.

Lösning
Det lönar sig alltid att förborra för skruven och att skapa plats för skruvhuvudet med en försänkare. Försänkningen ska vara så djup att huvudet hamnar i nivå med träet. Det får inte dras ner i träet eller sticka upp. Samma sak gäller för spikar. De ska försänkas i nivå med träet och sluta tätt mot det.

Fasad kant nedtill får vattnet att snabbt droppa av

Problem
Fasadpanelen på den lilla bilden har spruckit eftersom vatten trängt upp underifrån. Det gör vattnet om brädorna kapats vinkelrätt och när träet väl har spruckit ruttnar de snabbt. Om man däremot kapar brädorna med en fas, cirka 15-25 grader, får vattnet svårt att sitta kvar utan droppar i stället av.

Lösning
Nu har vi tagit bort den gamla fasadpanelen och satt upp en helt ny. Vi vill att den ska sitta kvar i många år och därför kapar vi samtliga brädor i fasaden så att de blir lite spetsiga. Arbetet går ganska snabbt om du först skruvar fast en stödbräda på fasaden och därefter kapar brädorna med cirkelsåg.

Skruvar på undersidan låter den utsatta ovansidan förbli intakt

Problem
Oavsett hur mycket du förborrar och försänker och ser till att skruvarna inte dras ner för långt i träet, så kommer skruvar på ovansidan av en terrassbräda alltid att vara en svag punkt. De vågräta ytorna ger vattnet tid att tränga in, eftersom det inte kan rinna bort och så småningom har träet angripits.

Lösning
Det finns flera olika specialbeslag för montering av terrassbrädor med dold skruvning, vilket gör att du slipper synliga skruvar i brädorna. Gemensamt för beslagen är att skruvarna placeras under brädorna och i mellanrummet mellan dem. En annan fördel är att risken för stickor på ovansidan av brädorna minskas.

Plan B: Flera sätt att leda bort vattnet

Fasade ovansidor får vattnet att rinna bort

Alla ytor av trä som är vända uppåt mot regn och snö bör sågas, hyvlas eller vinklas så att de får en lutning på minst 15 grader. Det får vattnet att snabbt rinna bort i stället för att samlas i små pölar varifrån det så småningom tränger in i träet. Fasa plankbrädor, staketspjälor, stolpar och reglar på detta sätt.

Vassa kanter får vattnet att snabbt släppa

När du geringskapar ändträ nertill samlas regnvattnet i droppar längs den vassa kanten och släpper snabbare än om brädorna har kapats vinkelrätt. För då sugs vattnet upp i träet.

Frästa spår stoppar vattnet

Ett spår under en regel eller list kan effektivt stoppa vatten från att rinna vidare. Ett sådant spår kallas droppkant eller droppnäsa. Spåret får vatten att samlas i droppar som snabbt släpper taget eftersom de blir tunga.

Vänd kärnsidan utåt så håller det tätt

En bräda har två sidor och den sida som har varit närmast trädets kärna kallas kärnsidan. En kärnsida är tätare än den sida som sitter närmast barken och suger inte lika lätt vatten. Vänd därför fasadpanelen så att kärnsidan vänds utåt, och fäst locken med två spikar mellan bottenbrädorna - inte igenom dem!

Plan C: Låt träet torka

Det krävs en gedigen insats för att leda bort vattnet, när det har kommit fram till träet och en del sugs ändå in. Därför handlar plan C om att rädda träet. Du måste ge det chans att torka innan skadan blir för stor.

Avstånd mellan listerna ger fönstret ett längre liv

Problem
Täta fogar mellan sidolister och glasningslist (som på den lilla bilden) utgör en ordentlig fuktfälla, för där kan det tränga in vatten som sedan blir innestängt. Det innebär att ändträet på sidolisterna konstant är fuktigt och därför angrips av röta. Om du inte griper in i tid finns risk att hela fönstret måste bytas ut och inte bara listerna.

Lösning
Oavsett om glasningslisten är av trä, plast eller metall ska det vara 5-8 mm avstånd mellan den och sidolisterna. Glasningslis-tens uppgift är ju att leda bort vatten som runnit ner längs rutan och det är stora mängder. Med ett litet avstånd till listerna utsätts inte kortändarna på dem för vattnet och de kan andas genom ändträet.

Förseglade fogar håller vattnet utanför

Problem
På den lilla bilden kan du se hur omfattande skadorna på trä kan bli om det finns en fuktfälla vid ändträet i en fog. Här har vattnet samlats mellan de lodräta reglarna i grinden och sned-strävorna och trängt in i bägge - utan att kunna slippa ut igen. Det är orsaken till att bägge delarna är så rötskadade.

Lösning
I fogar mellan förstärkande delar i en konstruktion kan du inte skapa luft så att vattnet kan försvinna. Styrkan kräver ju att fogen är tät. Men när du gör en tät fog så ska den vara absolut tät så att det inte kan komma in vatten i den. Det kan du göra genom att försegla fogen med rikligt med trälim.

Avstånd mellan kortändarna ger terrassen ett längre liv

Problem
Det är frestande att lägga brädorna på en terrass så tätt som möjligt för att på så sätt skapa ett sammanhängande ”golv”, men det är inte så klokt. Om du inte ser till att det är 5-6 mm luft mellan brädorna, både längs långsidorna och vid kortsidorna, så fångas vattnet mellan brädorna och sugs in i träet - och kan inte komma ut igen.

Lösning
Du vet säkert redan att du ska hålla ett visst avstånd mellan brädorna så att de har chans att expandera och krympa i olika väder. Men du måste också sörja för avstånd där en kortände ligger mot annat trä, för annars samlas det vatten och träet kan inte andas.

Ventilation bakom brädorna låter torr luft suga ut fukten

Problem
Fasadpanelen på den lilla bilden har släppt eftersom gaveln var felkonstruerad. Träet kan inte bli av med överskotts-fukt och kondens eftersom det hade monterats direkt mot ett vindskydd av plast som förhindrade effektiv ventilation.

Lösning
Brädorna ska kunna ventileras och isoleringen ska skyddas av en diffusionsöppen men i övrigt tät vindpapp. Distansläkt skapar en ventilationsspalt bakom brädorna.

Plan C: Flera sätt att låta träet torka

Luft bakom täckprofiler ger extra skydd av träet

När du kapslar in ändträ eller stolpändar med plåthuvar eller stolplock ska du se till att träet kan andas. Det ska alltså finnas en liten luftspalt mellan träet och täckprofilen så att träet kan bli av med över-skottsfukt.

Luft bakom panelen får bort instängd fukt

Fasadbeklädnad ska monteras på dis-tansläkt så att det skapas en ventilationsspalt bakom brädorna. Då kan fukt som tränger in genom brädorna från utsidan eller huset ventileras bort utan att orsaka fuktskador.

Håll avstånd och lufta ändträet

Det är mycket viktigt att du inte trycker ihop två brädor när de skarvas för då kan det samlas vatten mellan kortändarna. Håll i stället 5-8 mm avstånd mellan dem så att fukten slipper ut och fasa kanterna så att vattnet kan rinna undan.

Ventilerade utrymmen håller konstruktionen frisk

I tak, golv och väggar av trä eller andra organiska material ska du bygga in ventilerade utrymmen på den kalla delen av isoleringen i lä för blåst och bakom skydd för regn och snö. Då kan fukten lätt dunsta bort.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Snickare