Video
Lätt
Svår

Om du har konstaterat att det inte går att tvätta eller slipa bort brännmärket, återstår inget annat än att byta ut staven. För att kunna lossa staven från golvet är det en stor fördel om du har en multisåg.

Montera ett fintandat sågblad i maskinen och såga sedan så noga du kan medan du håller tungan rätt i mun. Det är nämligen viktigt att du inte skadar parkettstavarna vid sidan av den med brännmärket – varken med multimaskinen eller när du bryter loss staven med ett stämjärn.

STAVEN TAS BORT:

1. Kolla med ett sta?mja?rn om det ga?r att ra?dda parkettstaven

Om missfa?rgningen inte a?r djupare a?n na?gon millimeter kan du slipa bort ma?rket och sedan a?cklackera. Det ga?r inte ha?r. Ma?rket a?r fo?r djupt och staven ma?ste bytas ut.

2. Med en multimaskin sa?gar du nu hela va?gen runt staven

Men se till att ha?lla 1 mm innanfo?r stavens kanter. Du ma?rker na?r du sa?gar igenom sponten och na?r du go?r det a?r du lagom djupt.

3. Om staven a?nda? sitter fast kan du borra ett ha?l i ena a?nden med en ha?lsa?g

Ma?rker du da?remot att staven sitter ra?tt lo?st fa?ster du en skruv eller tva? i den och drar upp den.

4. Stick in ett kasserat sta?mja?rn hålet

Vänd den platta delen av järnet uppåt och knacka in sta?mja?rnet under staven med hammare. Om ha?let finns cirka 1 cm fra?n kanten a?r det ingen risk att du skadar staven bakom.

5. Med ett vasst stämjärn skärs kanterna till så att rester av stav och lack försvinner

Om parkettstaven har varit limmad pa? underlaget sa? ska du ocksa? skrapa bort limmet pa? undergolvet.

Rädda golvet – byt ut endast en stav

Det beho?ver inte vara en katastrof med ett bra?nnma?rke i parketten. Fo?r a?ven om du inte kan slipa bort det sa? beho?ver du inte la?gga om golvet. Det ra?cker att du byter en eller tva? stavar, och de kan du kanske ta pa? ett sta?lle da?r det inte syns.

NY STAV LÄGGS I:

1. Det ga?ller att fa? upp den nya staven oskadad

Du kan ev. borra ha?l i staven vid sidan av eller som ha?r sa?ga 45 grader snett ner genom bakomliggande stav mot fogen.

2. Ta bort tra?et fra?n staven bakom och knacka ner ett kasserat sta?mja?rn under din nya stav

Va?nd den platta sidan uppa?t. Bryt loss staven fo?rsiktigt och kolla om den passar i storlek.

3. Med ett vasst sta?mja?rn ska?rs kanterna till om staven inte passar

Ska?r endast tunna spa?n. Om staven a?r tjockare a?n ha?lets djup slipar du den pa? baksidan eller ska?r av spa?n med sta?mja?rnet. Den fa?r ga?rna vara 1 mm fo?r tunn.

4. Fo?rdela lim i ha?let i golvet da?r du ska la?gga staven

Fo?r att kunna fo?rdela limmet o?verallt, ocksa? pa? kanterna, a?r det smart att anva?nda en liten pensel.

5. La?gg den nya staven pa? plats och la?gg den gamla tva?rs o?ver

Knacka med hammaren pa? den gamla staven medan du yttar den o?ver den nya. Fortsa?tt tills den nya staven ligger i niva? med o?vriga.

6. Na?r limmet har torkat kanske du uppta?cker sma? springor i fogarna

Stro? lite sa?gspa?n fra?n sa?gningen i en burk och tillsa?tt tra?lim. Pressa in blandningen i springorna och torka genast bort o?ver o?digt lim med fuktig trasa.